Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 5 listopada 2019 roku o godzinie 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. a. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,
  3. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
  2. wniesienia wkładu niepieniężnego do „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. w Kołobrzegu,
  3. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2023,
  4. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego, ul. Śliwińskiego 1 w Kołobrzegu,
  5. nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg,
  6. przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”,
  7. przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023”,
  8. sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Aniołów Stróżów na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,
  9. oddania w dzierżawę, na okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., części działki nr 10 położonej w obrębie 5 przy ul. Norwida w Kołobrzegu,
  10. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 4/362 obręb 8, położonej przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu,
  11. oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działek nr 9 i 19/1 położonych w obrębie 12 przy ul. Dworcowej w Kołobrzegu,
  12. oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, działki nr 66/5 oraz części działek nr 66/4 i 55/14 położonych w obrębie 11 przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu,
  13. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 122/15 obręb 18, położonej przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu,
  14. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działek o numerach 160/9 oraz 161 obręb 13, położonych przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu,
  15. oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 21/42 położonej w obrębie 13 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu,
  16. oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych,
  17. wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 125/6 obręb 13 położonej przy ulicy Unii Lubelskiej o powierzchni 143 m2,
  18. oddania w dzierżawę na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. części działki numer 46 obręb 4, położonej w Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu,
  19. wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 160/9 obręb 13 położonej w Kołobrzegu przy zbiegu ulic Grochowskiej i Jerzego o powierzchni 8m2,
  20. nadania nazwy Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  21. nadania nazwy Rondo im. Honorowych Dawców Krwi,
  22. uchylenia uchwały Rady Miasta Kołobrzeg (dot. uchylenia Uchwały Nr XXXIV/497/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wybudowania obiektu spędzania czasu wolnego w Kołobrzegu),
  23. wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937 – 1938 i Zagłady Nadberezyńców,
  24. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  25. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 5. Sprawy Komisji Rewizyjnej:
  1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej dotacji przyznanych Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg oraz Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu Kotwica Kołobrzeg w latach 2016 – 2018 w ujęciu finansowym pod kątem prawidłowego i celowego wykorzystania środków finansowych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z tej kontroli.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z remontem molo spacerowego w zakresie gospodarności, legalności oraz rzetelności wydatkowania środków publicznych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z tej kontroli.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

UWAGA

Przewodniczący Rady na wniosek Prezydent Miasta z dnia 28 października 2019 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadził do porządku obrad XV sesji następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,
2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,
3) w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
Powyższe projekty uchwał zostały ujęte w punkcie 2a jako podpunkty: 1, 2 i 3.

PROJEKTY UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do ZIP

22 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,

833 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

176 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg

263 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. w Kołobrzegu

305 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2023

459 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego, ul. Śliwińskiego 1 w Kołobrzegu

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg

284 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

295 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023”

794 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Aniołów Stróżów na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., części działki nr 10 położonej w obrębie 5 przy ul. Norwida w Kołobrzegu

369 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 4/362 obręb 8, położonej przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działek nr 9 i 19/1 położonych w obrębie 12 przy ul. Dworcowej w Kołobrzegu

340 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, działki nr 66/5 oraz części działek nr 66/4 i 55/14 położonych w obrębie 11 przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu

364 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 122/15 obręb 18, położonej przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działek o numerach 160/9 oraz 161 obręb 13, położonych przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu

293 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 21/42 położonej w obrębie 13 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

373 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 125/6 obręb 13 położonej przy ulicy Unii Lubelskiej o powierzchni 143 m2

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. części działki numer 46 obręb 4, położonej w Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 160/9 obręb 13 położonej w Kołobrzegu przy zbiegu ulic Grochowskiej i Jerzego o powierzchni 8m2

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo im. Honorowych Dawców Krwi

663 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kołobrzeg (dot. uchylenia Uchwały Nr XXXIV/497/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wybudowania obiektu spędzania czasu wolnego w Kołobrzegu)

209 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937 – 1938 i Zagłady Nadberezyńców

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

546 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej dotacji przyznanych Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg oraz Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu Kotwica Kołobrzeg w latach 2016 – 2018 w ujęciu finansowym pod kątem prawidłowego i celowego wykorzystania środków finansowych

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z remontem molo spacerowego w zakresie gospodarności, legalności oraz rzetelności wydatkowania środków publicznych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku