BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
KADENCJA 2014 - 2018

UCHWAŁA NR V/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/703/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zasad obciążania służebnościami nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 2 marca 2015 r., poz. 628 i wejdzie w życie 17 marca 2015 r.

76 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/24/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 2 marca 2015 r., poz. 629 i wejdzie w życie 17 marca 2015 r.

77 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/36/15 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 kwietnia 2015 r. poz. 1342. Wojewoda Rozstrzygnięciem Nadzorczym NR NK.3.4131.103.2015.K z dnia 8 kwietnia 2015 r. stwierdził nieważność § 8 ust. 4 w brzmieniu: Waloryzacja czynszu następuje w IV kwartale każdego roku i ma zastosowanie do umów już zawartych od 1 stycznia roku następnego. Uchwała wejdzie w życie 28 kwietnia 2015 r.

85 KBPobierz na dysk

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.103.2015.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r., Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego, dnia 13 kwietnia 2015 r., poz.1343)

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/39/15 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 marca 2015 r., poz. 828 i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r. Uchwała straci moc z dniem 2 marca 2016 r.

168 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/40/15 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 marca 2015 r., poz. 829 i wejdzie w życie 27 marca 2015 r.

214 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/41/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1309 i wejdzie w życie 24 kwietnia 2015 r.

158 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/42/15 w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1310.

165 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/43/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1311.

77 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VII/47/15 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 kwietnia 2015 r., poz. 1617 i wejdzie w życie 14 maja 2015 r.

77 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VII/48/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r., poz. 1731. Uchwała wejdzie w życie 22 maja 2015 r., z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

85 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VII/49/15 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r. poz. 1732 i wejdzie w życie 22 maja 2015 r.

78 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VII/60/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy – ulica Złotowska – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r. poz. 1733 i wejdzie w życie 22 maja 2015 r.

761 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VII/61/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy – ulica Muszelkowa – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r. poz. 1734 i wejdzie w życie 22 maja 2015 r.

182 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/70/15 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 maja 2015 r., poz. 2044 i wejdzie w życie 4 czerwca 2015 r. Straciła moc obowiązującą.

80 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/76/15 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2015. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 25 maja 2015 r. i wejdzie w życie 9 czerwca 2015 r.

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/77/15 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 czerwca 2015 r., poz. 2434 i wejdzie w życie 2 lipca 2015 r.

76 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2015 r., poz. 2688 i wejdzie w życie 22 lipca 2015 r.

80 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/86/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 lipca 2015 r., poz. 2933. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr XVII.180.K.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. stwierdziło nieważność ww. uchwały.

78 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVII.180.K.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/86/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Uchwała weszła w życie 29 lipca 2015 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 sierpnia 2015 r., poz. 3229.

234 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/96/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 lipca 2015 r., poz. 2934.

78 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/102/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 17 września 2015 r., poz. 3527 i weszła w życie 2 października 2015 r.

78 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/113/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 października 2015 r., poz. 3851 i wejdzie w życie 23 października 2015 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

503 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/114/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 października 2015 r., poz. 3852.

78 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/115/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” i „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu” oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 października 2015 r., poz. 3853 i wejdzie w życie 23 października 2015 r.

165 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/142/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4895 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Uchwałę Nr XXV/344/16 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4344).

82 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/143/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4896 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXVII/550/17 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4903).

283 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/144/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 5090 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 r.

865 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/145/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4897 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/146/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz.4898 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

82 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/147/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4899 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

77 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/148/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4900 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXV/346/16 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4346).

79 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/151/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 23 grudnia 2015 r., poz. 5604 i wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XX/258/16 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2745).

73 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/153/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zniesienia ochronności z pomnika przyrody. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 23 grudnia 2015 r., poz. 5605 i wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

75 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIV/165/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 23 grudnia 2015 r., poz. 5606 i wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

366 KBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE NR 1 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzeg im. Zbigniewa Herberta. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4901.

195 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XV/174/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 13 stycznia 2016 r., poz. 248. Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r. Uchwała została uchylona przez Uchwałę Nr XXVI/369/16 z dnia 29 listopada 2016 r.; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4982.

75 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XV/192/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 13 stycznia 2016 r., poz. 249 i wejdzie w życie 28 stycznia 2016 r.

253 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVI/203/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 16 lutego 2016 r., poz. 776 i wejdzie w życie 2 marca 2016 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVI/204/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 16 lutego 2016 r. poz. 777 i wejdzie w życie 2 marca 2016 r. Straciła moc z dniem 27 grudnia 2016 r.

172 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVII/213/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 marca 2016 r., poz. 1110 i wejdzie w życie 24 marca 2016 r.

79 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVII/214/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 marca 2016 r. poz. 1111 i wejdzie w życie 24 marca 2016 r.

80 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVII/215/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 4 kwietnia 2016 r. poz. 1402 i weszła w życie 19 kwietnia 2016 r.

164 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XVII/219/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2016 – 2019”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 marca 2016 r. poz. 1180.

1.3 MBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE NR 2 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 kwietnia 2016 r. poz. 1720. Straciło moc przez Uchwałę Nr XXXIV/486/17 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470).

199 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIX/235/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w spółkach prawa handlowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 20 maja 2016 r. poz. 2076 i wejdzie w życie 4 czerwca 2016 r.

82 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XIX/237/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz w Kołobrzeskim Klubie Seniora. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 maja 2016 r. poz. 1900 i wejdzie w życie 24 maja 2016 r. Straciła moc z dniem 1 sierpnia 2018 r.

84 KBPobierz na dysk

UCHWALA NR XIX/238/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 maja 2016 r. poz. 1901 i wejdzie w życie 24 maja 2016 r.

154 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/252/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 czerwca 2016 r. poz. 2333 i wejdzie w życie 23 czerwca 2016 r.

1.5 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/258/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na terenach administrowanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. na Wyspie Solnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2745 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XXXI/459/17 z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2581).

78 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/262/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2754 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

676 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/263/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2753 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

780 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/264/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2752 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

2.7 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/265/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2751 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/266/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2750 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/267/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2749 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

2.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/268/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2748 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.8 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/269/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2747 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.3 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/270/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2746 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/276/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2947. Uchwała wejdzie w życie 30 lipca 2016 r.

80 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/284/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2948. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisów § 5 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

154 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/285/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 29 czerwca 2016 r. poz.2555. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisów § 1 ust. 5, § 2 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

84 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/286/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2949. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisów § 3, § 4 ust. 2, § 6 pkt 2, § 7 pkt 2, § 11 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

106 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/287/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 29 czerwca 2016 r. poz.2556. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisu § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

713 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/288/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 29 czerwca 2016 r. poz.2557. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 22 lutego 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXIX/604/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 739).

81 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/289/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2950. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

531 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/290/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2951. Uchwała wejdzie w życie 30 lipca 2016 r. Uchwała straci moc obowiązującą z dniem 23 kwietnia 2018 r. przez Uchwałę Nr XL/612/18 z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1571).

82 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXI/291/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 18 lipca 2016 r. poz. 2954. Uchwała wejdzie w życie 2 sierpnia 2016 r.

19.3 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXII/296/16 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 lipca 2016 r. poz. 3101. Uchwała weszła w życie 12 sierpnia 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 r.

742 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXIV/329/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu działki nr 11/57 w obrębie 18 przy ul. Mazowieckiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 października 2016 r. poz. 4003. Uchwała wejdzie w życie 11 listopada 2016 r.

4.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXIV/333/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 października 2016 r. poz. 3978. Uchwała wejdzie w życie 10 listopada 2016 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

154 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXIV/334/16 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 10 października 2016 r. Uchwała wejdzie w życie 25 października 2016 r.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXIV/335/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 października 2016 r. poz. 3979. Uchwała wejdzie w życie 10 listopada 2016 r.

175 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXIV/341/16 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 października 2016 r. poz. 3980. Uchwała wejdzie w życie 10 listopada 2016 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/344/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4344 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXV/502/17 z dnia 13 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3809).

97 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/345/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4345 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

2.7 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/346/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4346 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXVII/551/17 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4904).

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/347/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4347 i wejdzie w życie 29 listopada 2016 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/348/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg instrumentem płatniczym. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4348 i wejdzie w życie 29 listopada 2016 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/352/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenów położonych przy ul. Zygmuntowskiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4708 i wejdzie w życie 20 grudnia 2016 r.

3.5 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXV/353/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami A. Fredry a H. Kołłątaja. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4709 i wejdzie w życie 20 grudnia 2016 r.

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/369/16 z dnia 29 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4982 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/370/16 z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4983 i wejdzie w życie 27 grudnia 2016 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/600/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1199).

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/371/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737).

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/372/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4805 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737).

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/373/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4984 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1039).

109 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/374/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4825 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 756), z wyjątkiem § 1 pkt 2, który zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2020 r., zm. UCHWAŁA NR XLIII/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3219).

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/375/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2017 r. poz. 4806 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r.

138 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/376/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4807 i wejdzie w życie 21 grudnia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr XXX.223.K.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały.

102 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXX.223.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/376/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

212 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVI/378/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4985 i wejdzie w życie 27 grudnia 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 16 marca 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXIX/598/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1037).

200 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/396/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 stycznia 2017 r. poz. 275. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

8.1 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/397/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 25 stycznia 2017 r. poz. 431 i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

97 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVIII/405/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 15 lutego 2017 r. poz. 732.

2.5 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVIII/408/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 15 lutego 2017 r. poz. 733 i wejdzie w życie 2 marca 2017 r.

102 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVIII/409/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3 marca 2017 r. poz. 975 i weszła w życie 18 marca 2017 r.

4.9 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVIII/410/17 w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 lutego 2017 r. poz. 787 i wejdzie w życie 9 marca 2017 r.

205 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXIX/430/17 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 15 marca 2017 r. poz. 1150 i wejdzie w życie 30 marca 2017 r.

92 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXX/434/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 4 kwietnia 2017 r. poz. 1394.

2.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXX/436/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 kwietnia 2017 r. poz. 1732 i wejdzie w życie 6 maja 2017 r.

1.3 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXX/437/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla terenu działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 kwietnia 2017 r. poz. 1733 i wejdzie w życie 6 maja 2017 r.

2.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXX/439/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 kwietnia 2017 r. poz. 1734 i wejdzie w życie 6 maja 2017 r.

188 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXI/447/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 1790.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXI/449/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 11 maja 2017 r. poz. 2198 i wejdzie w życie 26 maja 2017 r.

169 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXI/450/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 11 maja 2017 r. poz. 2199 i wejdzie w życie 26 maja 2017 r.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXI/451/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 25 maja 2017 r. poz. 2377 i wejdzie w życie 9 czerwca 2017 r.

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXII/455/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 1 czerwca 2017 r. poz. 2507

3.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXII/457/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 czerwca 2017 r. poz. 2559 i wejdzie w życie 22 czerwca 2017 r.

87 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXII/459/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na terenach administrowanych przez Zarząd portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. na Wyspie Solnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 2581 i wejdzie w życie 24 czerwca 2017 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXII/463/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 2584 i wejdzie w życie 24 czerwca 2017 r.

495 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXII/464/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 2582 i wejdzie w życie 24 czerwca 2017 r.

415 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/483/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3407 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

87 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/484 /17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 lipca 2017 r. poz. 3206

1.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/486/17 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, dnia 8 sierpnia 2017 r. poz. 3470 i wejdzie w życie 23 sierpnia 2017 r.

113 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/488/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

2.6 MBPobierz na dysk

- Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 września 2017 r. poz. 3611 i wejdzie w życie 16 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.305.2017.K z dnia 21 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 1 września 2017 r. poz. 3616).

283 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/490/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

3.0 MBPobierz na dysk

- Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 września 2017 r. poz. 3615 i wejdzie w życie 16 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.303.2017.K z dnia 21 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 1 września 2017 r. poz. 3612).

283 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/491/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" dla terenu położonego przy ul. 6 Dywizji Piechoty. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

3.1 MBPobierz na dysk

- Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 września 2017 r. poz. 3613 i wejdzie w życie 16 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.304.2017.K z dnia 21 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 6 i 7 uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 1 września 2017 r. poz. 3614).

283 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/493/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot. nadania nazwy: Aleja św. Jana Pawła II). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3420 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

1.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/494/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot. nadania nazwy: ulica Jagiellońska). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3421 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

1.1 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIV/495/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot. nadania nazwy: ulica Komandorska). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3422 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

735 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/499/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 21 września 2017 r. poz 3808.

1.7 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/502/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 21 września 2017 r. poz. 3809 i zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/507/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/508/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/509/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4140 i wejdzie w życie 28 października 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 styczna 2018 r.

87 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/517/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4141 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/525/17 z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4142 i wejdzie w życie 28 października 2017 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/598/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1037).

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/527/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4143 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

370 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/528/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4144 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXV/529/17 z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny „Ekopark Wschodni” terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4145 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVI/536/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 października 2017 r. poz. 4293.

1.4 MBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE NR 3 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 października 2017 r. poz. 4294.

214 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVII/548/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 listopada 2017 r. poz. 4902

3.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVII/550/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 listopada 2017 r. poz. 4903 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVII/551/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 listopada 2017 r. poz. 4904 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVIII/572/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2018 r. poz. 23.

2.5 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVIII/579/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2018 r. poz. 24 i wejdzie w życie 17 stycznia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

121 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR II.14.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/579/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 746.

2.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2018 r. poz. 25. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

7.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/590/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 736.

1.9 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/595/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1034 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/596/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1035 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/597/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dygowo, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1036 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

98 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/598/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1037 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

198 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/599/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1038. Uchwała wchodzi w życie 16 marca 218 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. Uchwała została zmieniona przez Uchwałę Nr XLIII/670/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3679)

87 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/600/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 marca 2018 r. poz. 1199. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r., za wyjątkiem zapisów § 5 pkt 9, pkt 10, § 9 pkt 1 c-g, pkt 2 – w zakresie nieruchomości niezamieszkałych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.41.2018.K z dnia 6 marca 2018 r. stwierdził nieważność § 2 pkt 2 w zakresie wyrazów oraz podmioty faktycznie władające nieruchomościami, działające na podstawie pisemnej umowy, mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku” oraz § 15 uchwały 142.b. Zmiany: UCHWAŁA NR XLII/654/18 z dnia 17 maja 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. poz. 2871; UCHWAŁA NR XLIII/671/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3680). Zapisy zawarte w § 5 pkt 9 i 10, § 9 pkt 1 lit.c) - g) i pkt 2 lit.a) tiret trzecie – szóste, lit.b) tiret trzecie – ósme, lit.c) tiret drugie i trzecie, lit.d) tiret drugie i trzecie, lit. e) tiret trzecie – piąte wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

154 KBPobierz na dysk

- rozstrzygnięcie do uchwały Nr XXXIX/600/18

272 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 737 i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 ust. 5, § 2 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 uchwały uchylanej w § 4 pkt 1 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2018 r. Zmiana: UCHWAŁA NR XLIII/672/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3218). Zapisy § 1 ust.2, § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 uchwały uchylanej w § 4 pkt 1 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 roku.

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz. 1039 i wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zapisów § 3, § 4 ust. 2, § 7 pkt 2, § 11 ust.3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Zmiana: UCHWAŁA NR XLII/655/18 z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. poz. 2872; UCHWAŁA NR XLIII/673/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3681. Zapisy § 3, § 4 ust.2, § 7 pkt 2, § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

121 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2018 r. poz. 756 i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Zmiana: UCHWAŁA NR XLIII/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3219: § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/374/16 z dnia 29 listopada 2016 r. zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 roku. § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXXIX/604/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 739. Uchwała wejdzie w życie 22 lutego 2018 r.

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XL/607/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 5 marca 2018 r. poz. 1081

2.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XL/612/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 9 kwietnia 2018 r. poz. 1571 i wejdzie w życie 24 kwietnia 2018 r.”. W wykazie aktów prawa miejscowego ta uchwała jest pod poz. 148.

390 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XL/613/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 marca 2018 r. poz. 1289 i wejdzie w życie 6 kwietnia 2018 r.

183 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XL/614/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku urzędowym Województwa zachodniopomorskiego 3 kwietnia 2018 r. poz. 1503 i wejdzie w życie 18 kwietnia 2018 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XL/618/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 marca 2018 r. poz. 1290 i wejdzie w życie 6 kwietnia 2018 r.

526 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLI/621/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 5 kwietnia 2018 r. poz. 1539

1.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLI/623/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/436/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 kwietnia 2018 r. poz. 2067 i wejdzie w życie 12 maja 2018 r.

742 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLI/624/18 w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 kwietnia 2018 r. poz. 2068.

219 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLI/625/18 w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 kwietnia 2018 r. poz. 2069.

240 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/633/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 24 maja 2018 r. poz. 2540

2.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/635/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 25 maja 2018 r. poz. 2558 i wejdzie w życie 9 czerwca 2018 r. Straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XLIII/661/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3217).

0.9 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/636/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 4 czerwca 2018 r. poz. 2689 i wejdzie w życie 19 czerwca 2018 r.

4.9 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/638/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2867 i wejdzie w życie 4 lipca 2018 r.

180 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/640/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała straciła moc przez Uchwałę Nr XLIII/667/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3677).

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/641/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz.2868 i wejdzie w życie 4 lipca 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

92 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/642/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2869 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

370 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/643/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 4 czerwca 2018 r. poz. 2690 i weszła w życie 19 czerwca 2018 r.

1.1 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/647/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2870 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

101 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/654/18 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2871 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLII/655/18 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2872 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/659/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3216.

2.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/661/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 lipca 2018 r. poz.3217 i wejdzie w życie 20 lipca 2018 r.

190 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/662/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 23 lipca 2018 r. poz. 3469. Uchwała wejdzie w życie 7 sierpnia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/663/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 23 lipca 2018 r. poz. 3470. Uchwała wejdzie w życie 7 sierpnia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/665/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć przez nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3675 i wejdzie w życie w z dniem 1 września 2018 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/666/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3676 i wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/667/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3677 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r.

92 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/668/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3678 i wejdzie w życie 1 września 2018 roku.

92 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/670/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3679 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/599/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/671/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3680 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/600/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., której zapisy § 5 pkt 9 i 10, § 9 pkt 1 lit.c) - g) i pkt 2 lit.a) tiret trzecie – szóste, lit.b) tiret trzecie – ósme, lit.c) tiret drugie i trzecie, lit.d) tiret drugie i trzecie, lit. e) tiret trzecie – piąte wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/672/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3218 i wejdzie w życie 20 lipca 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zapisów § 1 ust. 5, § 2 ust.2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Postanowienia § 1 ust.2 i § 2 ust. 2 uchwały uchylanej w § 4 pkt 1 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/673/18 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3681 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zapisów § 3, § 4 ust.2, § 7 pkt 2, § 11 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3219 i wejdzie w życie 20 lipca 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Traci moc Uchwała Nr XXVI/374/16 z dnia 29 listopada 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/675/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z fontann i terenu przy fontannach miejskich w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3835. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.192.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność pkt 6 załącznika do uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3836). Uchwała wejdzie w życie 31 sierpnia 2018 r.

165 KBPobierz na dysk

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR P-1.4131.192.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3836)

173 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/676/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w Gminie Miasto Kołobrzeg oraz stawek opłat. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 sierpnia 2018r. poz.3837. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.191.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność § 2 ust. 7, 9 i 10 Załącznika Nr 1 uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3838). Uchwała wejdzie w życie 15 czerwca 2019 r.

874 KBPobierz na dysk

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR P-1. 4131.191.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3838)

177 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLIII/677/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3682 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r.

623 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLV/683/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 27 sierpnia 2018 r. poz. 3943.

2.2 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLV/685/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 sierpnia 2018 r. poz. 3944 i wejdzie w życie 11 września 2018 r.

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLV/687/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania ma terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 września 2018 r. poz. 4063 i weszła w życie 22 września 2018 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLV/688/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 września 2018 r. poz. 4064 i weszła w życie 22 września 2018 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XLV/690/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 września 2018 r. poz. 4065

90 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/692/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3 października 2018 r. poz. 4413

3.1 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/696/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3 października 2018 r. poz. 4414 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

89 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/697/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4972 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

190 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/700/18 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4973 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

92 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/702/18 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4974 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

90 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/708/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4975 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

3.3 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/711/18 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4976. Uchwała wejdzie w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której została uchwalona

101 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVI/712/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 29 października 2018 r. poz. 4977. Uchwała ma zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

294 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLVII/717/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 października 2018 r. poz. 4777.

2.4 MBPobierz na dysk