AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
KADENCJA 2014 - 2018

UCHWAŁA NR V/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/703/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zasad obciążania służebnościami nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 2 marca 2015 r., poz. 628 i wejdzie w życie 17 marca 2015 r.

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/24/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 2 marca 2015 r., poz. 629 i wejdzie w życie 17 marca 2015 r.

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/36/15 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 kwietnia 2015 r. poz. 1342. Wojewoda Rozstrzygnięciem Nadzorczym NR NK.3.4131.103.2015.K z dnia 8 kwietnia 2015 r. stwierdził nieważność § 8 ust. 4 w brzmieniu: Waloryzacja czynszu następuje w IV kwartale każdego roku i ma zastosowanie do umów już zawartych od 1 stycznia roku następnego. Uchwała wejdzie w życie 28 kwietnia 2015 r.

85 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.103.2015.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r., Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego, dnia 13 kwietnia 2015 r., poz.1343)

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/39/15 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 marca 2015 r., poz. 828 i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r. Uchwała straci moc z dniem 2 marca 2016 r.

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/40/15 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 marca 2015 r., poz. 829 i wejdzie w życie 27 marca 2015 r.

214 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/41/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1309 i wejdzie w życie 24 kwietnia 2015 r.

158 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/42/15 w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1310.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/43/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 1311.

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VII/47/15 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 kwietnia 2015 r., poz. 1617 i wejdzie w życie 14 maja 2015 r.

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VII/48/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r., poz. 1731. Uchwała wejdzie w życie 22 maja 2015 r., z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

85 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VII/49/15 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r. poz. 1732 i wejdzie w życie 22 maja 2015 r.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VII/60/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy – ulica Złotowska – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r. poz. 1733 i wejdzie w życie 22 maja 2015 r.

761 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VII/61/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy – ulica Muszelkowa – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 maja 2015 r. poz. 1734 i wejdzie w życie 22 maja 2015 r.

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/70/15 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 maja 2015 r., poz. 2044 i wejdzie w życie 4 czerwca 2015 r. Straciła moc obowiązującą.

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/76/15 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2015. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 25 maja 2015 r. i wejdzie w życie 9 czerwca 2015 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/77/15 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 czerwca 2015 r., poz. 2434 i wejdzie w życie 2 lipca 2015 r.

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2015 r., poz. 2688 i wejdzie w życie 22 lipca 2015 r.

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/86/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 lipca 2015 r., poz. 2933. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr XVII.180.K.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. stwierdziło nieważność ww. uchwały.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII.180.K.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/86/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Uchwała weszła w życie 29 lipca 2015 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 sierpnia 2015 r., poz. 3229.

234 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/96/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 lipca 2015 r., poz. 2934.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/102/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 17 września 2015 r., poz. 3527 i weszła w życie 2 października 2015 r.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/113/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 października 2015 r., poz. 3851 i wejdzie w życie 23 października 2015 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

503 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/114/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 października 2015 r., poz. 3852.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/115/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” i „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu” oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 października 2015 r., poz. 3853 i wejdzie w życie 23 października 2015 r.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/142/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4895 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Uchwałę Nr XXV/344/16 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4344).

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/143/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4896 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXVII/550/17 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4903).

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/144/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 5090 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 r.

865 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/145/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4897 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/146/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz.4898 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/147/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4899 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/148/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4900 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXV/346/16 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4346).

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/151/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 23 grudnia 2015 r., poz. 5604 i wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XX/258/16 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2745).

73 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/153/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zniesienia ochronności z pomnika przyrody. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 23 grudnia 2015 r., poz. 5605 i wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/165/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 23 grudnia 2015 r., poz. 5606 i wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE NR 1 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzeg im. Zbigniewa Herberta. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 2 grudnia 2015 r., poz. 4901.

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XV/174/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 13 stycznia 2016 r., poz. 248. Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r. Uchwała została uchylona przez Uchwałę Nr XXVI/369/16 z dnia 29 listopada 2016 r.; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4982.

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XV/192/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 13 stycznia 2016 r., poz. 249 i wejdzie w życie 28 stycznia 2016 r.

253 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/203/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 16 lutego 2016 r., poz. 776 i wejdzie w życie 2 marca 2016 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/204/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 16 lutego 2016 r. poz. 777 i wejdzie w życie 2 marca 2016 r. Straciła moc z dniem 27 grudnia 2016 r.

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/213/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 marca 2016 r., poz. 1110 i wejdzie w życie 24 marca 2016 r.

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/214/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 marca 2016 r. poz. 1111 i wejdzie w życie 24 marca 2016 r.

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/215/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 4 kwietnia 2016 r. poz. 1402 i weszła w życie 19 kwietnia 2016 r.

164 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/219/16 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2016 – 2019”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 marca 2016 r. poz. 1180.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE NR 2 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 kwietnia 2016 r. poz. 1720. Straciło moc przez Uchwałę Nr XXXIV/486/17 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470).

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/235/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w spółkach prawa handlowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 20 maja 2016 r. poz. 2076 i wejdzie w życie 4 czerwca 2016 r.

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/237/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz w Kołobrzeskim Klubie Seniora. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 maja 2016 r. poz. 1900 i wejdzie w życie 24 maja 2016 r. Straciła moc z dniem 1 sierpnia 2018 r.

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWALA NR XIX/238/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 9 maja 2016 r. poz. 1901 i wejdzie w życie 24 maja 2016 r.

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/252/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 czerwca 2016 r. poz. 2333 i wejdzie w życie 23 czerwca 2016 r.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/258/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na terenach administrowanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. na Wyspie Solnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2745 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XXXI/459/17 z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2581).

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/262/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2754 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

676 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/263/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2753 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

780 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/264/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2752 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/265/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2751 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/266/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2750 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/267/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2749 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/268/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2748 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/269/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2747 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/270/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele” – jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 8 lipca 2016 r. poz. 2746 i wejdzie w życie 23 lipca 2016 r.

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/276/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2947. Uchwała wejdzie w życie 30 lipca 2016 r.

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/284/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2948. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisów § 5 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/285/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 29 czerwca 2016 r. poz.2555. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisów § 1 ust. 5, § 2 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/286/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2949. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisów § 3, § 4 ust. 2, § 6 pkt 2, § 7 pkt 2, § 11 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

106 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/287/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 29 czerwca 2016 r. poz.2556. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem zapisu § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Straciła moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

713 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/288/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 29 czerwca 2016 r. poz.2557. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 22 lutego 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXIX/604/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 739).

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/289/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2950. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

531 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/290/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2951. Uchwała wejdzie w życie 30 lipca 2016 r. Uchwała straci moc obowiązującą z dniem 23 kwietnia 2018 r. przez Uchwałę Nr XL/612/18 z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1571).

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/291/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 18 lipca 2016 r. poz. 2954. Uchwała wejdzie w życie 2 sierpnia 2016 r.

19.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/296/16 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 lipca 2016 r. poz. 3101. Uchwała weszła w życie 12 sierpnia 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 r.

742 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/329/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu działki nr 11/57 w obrębie 18 przy ul. Mazowieckiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 października 2016 r. poz. 4003. Uchwała wejdzie w życie 11 listopada 2016 r.

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/333/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 października 2016 r. poz. 3978. Uchwała wejdzie w życie 10 listopada 2016 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/334/16 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 10 października 2016 r. Uchwała wejdzie w życie 25 października 2016 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/335/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 października 2016 r. poz. 3979. Uchwała wejdzie w życie 10 listopada 2016 r.

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/341/16 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 października 2016 r. poz. 3980. Uchwała wejdzie w życie 10 listopada 2016 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/344/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4344 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXV/502/17 z dnia 13 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3809).

97 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/345/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4345 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/346/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4346 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXVII/551/17 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4904).

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/347/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4347 i wejdzie w życie 29 listopada 2016 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/348/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg instrumentem płatniczym. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4348 i wejdzie w życie 29 listopada 2016 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/352/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenów położonych przy ul. Zygmuntowskiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4708 i wejdzie w życie 20 grudnia 2016 r.

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/353/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami A. Fredry a H. Kołłątaja. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4709 i wejdzie w życie 20 grudnia 2016 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/369/16 z dnia 29 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4982 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/370/16 z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4983 i wejdzie w życie 27 grudnia 2016 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/600/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1199).

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/371/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737).

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/372/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4805 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737).

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/373/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4984 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1039).

109 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/374/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4825 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 756), z wyjątkiem § 1 pkt 2, który zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2020 r., zm. UCHWAŁA NR XLIII/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3219).

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/375/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2017 r. poz. 4806 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r.

138 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/376/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 4807 i wejdzie w życie 21 grudnia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr XXX.223.K.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały.

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX.223.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/376/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/378/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12 grudnia 2016 r. poz. 4985 i wejdzie w życie 27 grudnia 2016 r. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 16 marca 2018 r. przez Uchwałę Nr XXXIX/598/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1037).

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/396/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 stycznia 2017 r. poz. 275. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

8.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/397/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 25 stycznia 2017 r. poz. 431 i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

97 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVIII/405/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 15 lutego 2017 r. poz. 732.

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVIII/408/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 15 lutego 2017 r. poz. 733 i wejdzie w życie 2 marca 2017 r.

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVIII/409/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3 marca 2017 r. poz. 975 i weszła w życie 18 marca 2017 r.

4.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVIII/410/17 w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 lutego 2017 r. poz. 787 i wejdzie w życie 9 marca 2017 r.

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIX/430/17 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 15 marca 2017 r. poz. 1150 i wejdzie w życie 30 marca 2017 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/434/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 4 kwietnia 2017 r. poz. 1394.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/436/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 kwietnia 2017 r. poz. 1732 i wejdzie w życie 6 maja 2017 r.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/437/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla terenu działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 kwietnia 2017 r. poz. 1733 i wejdzie w życie 6 maja 2017 r.

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/439/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 kwietnia 2017 r. poz. 1734 i wejdzie w życie 6 maja 2017 r.

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/447/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 1790.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/449/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 11 maja 2017 r. poz. 2198 i wejdzie w życie 26 maja 2017 r.

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/450/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 11 maja 2017 r. poz. 2199 i wejdzie w życie 26 maja 2017 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/451/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 25 maja 2017 r. poz. 2377 i wejdzie w życie 9 czerwca 2017 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/455/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 1 czerwca 2017 r. poz. 2507

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/457/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 czerwca 2017 r. poz. 2559 i wejdzie w życie 22 czerwca 2017 r.

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/459/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na terenach administrowanych przez Zarząd portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. na Wyspie Solnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 2581 i wejdzie w życie 24 czerwca 2017 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/463/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 2584 i wejdzie w życie 24 czerwca 2017 r.

495 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/464/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 2582 i wejdzie w życie 24 czerwca 2017 r.

415 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/483/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3407 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/484 /17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 21 lipca 2017 r. poz. 3206

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/486/17 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, dnia 8 sierpnia 2017 r. poz. 3470 i wejdzie w życie 23 sierpnia 2017 r.

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/488/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 września 2017 r. poz. 3611 i wejdzie w życie 16 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.305.2017.K z dnia 21 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 1 września 2017 r. poz. 3616).

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/490/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 września 2017 r. poz. 3615 i wejdzie w życie 16 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.303.2017.K z dnia 21 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 1 września 2017 r. poz. 3612).

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/491/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" dla terenu położonego przy ul. 6 Dywizji Piechoty. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 września 2017 r. poz. 3613 i wejdzie w życie 16 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.304.2017.K z dnia 21 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność § 3 ust. 1 pkt 6 i 7 uchwały (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 1 września 2017 r. poz. 3614).

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/493/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot. nadania nazwy: Aleja św. Jana Pawła II). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3420 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/494/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot. nadania nazwy: ulica Jagiellońska). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3421 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/495/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu. (Dot. nadania nazwy: ulica Komandorska). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3422 i wejdzie w życie 18 sierpnia 2017 r.

735 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/499/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 21 września 2017 r. poz 3808.

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/502/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 21 września 2017 r. poz. 3809 i zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/507/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/508/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/509/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4140 i wejdzie w życie 28 października 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 styczna 2018 r.

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/517/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4141 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/525/17 z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4142 i wejdzie w życie 28 października 2017 r. Straciła moc przez Uchwałę Nr XXXIX/598/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1037).

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/527/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4143 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

370 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/528/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4144 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/529/17 z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny „Ekopark Wschodni” terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 października 2017 r. poz. 4145 i wejdzie w życie 28 października 2017 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/536/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 października 2017 r. poz. 4293.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE NR 3 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 października 2017 r. poz. 4294.

214 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVII/548/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 listopada 2017 r. poz. 4902

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVII/550/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 listopada 2017 r. poz. 4903 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVII/551/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 listopada 2017 r. poz. 4904 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/572/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2018 r. poz. 23.

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/579/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2018 r. poz. 24 i wejdzie w życie 17 stycznia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR II.14.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/579/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 746.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2018 r. poz. 25. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

7.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/590/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 736.

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/595/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1034 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/596/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1035 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/597/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dygowo, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1036 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/598/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1037 i wchodzi w życie 16 marca 2018 r.

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/599/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz.1038. Uchwała wchodzi w życie 16 marca 218 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. Uchwała została zmieniona przez Uchwałę Nr XLIII/670/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3679)

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/600/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 13 marca 2018 r. poz. 1199. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r., za wyjątkiem zapisów § 5 pkt 9, pkt 10, § 9 pkt 1 c-g, pkt 2 – w zakresie nieruchomości niezamieszkałych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. r. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.41.2018.K z dnia 6 marca 2018 r. stwierdził nieważność § 2 pkt 2 w zakresie wyrazów oraz podmioty faktycznie władające nieruchomościami, działające na podstawie pisemnej umowy, mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku” oraz § 15 uchwały 142.b. Zmiany: UCHWAŁA NR XLII/654/18 z dnia 17 maja 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. poz. 2871; UCHWAŁA NR XLIII/671/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3680). Zapisy zawarte w § 5 pkt 9 i 10, § 9 pkt 1 lit.c) - g) i pkt 2 lit.a) tiret trzecie – szóste, lit.b) tiret trzecie – ósme, lit.c) tiret drugie i trzecie, lit.d) tiret drugie i trzecie, lit. e) tiret trzecie – piąte wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- rozstrzygnięcie do uchwały Nr XXXIX/600/18

272 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 737 i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 ust. 5, § 2 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 uchwały uchylanej w § 4 pkt 1 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2018 r. Zmiana: UCHWAŁA NR XLIII/672/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3218). Zapisy § 1 ust.2, § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 uchwały uchylanej w § 4 pkt 1 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 roku.

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 marca 2018 r. poz. 1039 i wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zapisów § 3, § 4 ust. 2, § 7 pkt 2, § 11 ust.3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Zmiana: UCHWAŁA NR XLII/655/18 z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. poz. 2872; UCHWAŁA NR XLIII/673/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. poz. 3681. Zapisy § 3, § 4 ust.2, § 7 pkt 2, § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2018 r. poz. 756 i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Zmiana: UCHWAŁA NR XLIII/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3219: § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/374/16 z dnia 29 listopada 2016 r. zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 roku. § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIX/604/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 lutego 2018 r. poz. 739. Uchwała wejdzie w życie 22 lutego 2018 r.

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/607/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 5 marca 2018 r. poz. 1081

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/612/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 9 kwietnia 2018 r. poz. 1571 i wejdzie w życie 24 kwietnia 2018 r.”. W wykazie aktów prawa miejscowego ta uchwała jest pod poz. 148. Uchwała straciła moc obowiązującą z dniem 1 kwietnia 2020 r. przez Uchwałę Nr XVI/223/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. poz. 231)

390 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/613/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 marca 2018 r. poz. 1289 i wejdzie w życie 6 kwietnia 2018 r.

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/614/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku urzędowym Województwa zachodniopomorskiego 3 kwietnia 2018 r. poz. 1503 i wejdzie w życie 18 kwietnia 2018 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/618/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 marca 2018 r. poz. 1290 i wejdzie w życie 6 kwietnia 2018 r.

526 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/621/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 5 kwietnia 2018 r. poz. 1539

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/623/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/436/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 kwietnia 2018 r. poz. 2067 i wejdzie w życie 12 maja 2018 r.

742 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/624/18 w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 kwietnia 2018 r. poz. 2068.

219 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/625/18 w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 kwietnia 2018 r. poz. 2069.

240 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/633/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kolobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 24 maja 2018 r. poz. 2540

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/635/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 25 maja 2018 r. poz. 2558 i wejdzie w życie 9 czerwca 2018 r. Straciła moc obowiązującą przez Uchwałę Nr XLIII/661/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3217).

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/636/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 4 czerwca 2018 r. poz. 2689 i wejdzie w życie 19 czerwca 2018 r.

4.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/638/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2867 i wejdzie w życie 4 lipca 2018 r.

180 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/640/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/641/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz.2868 i wejdzie w życie 4 lipca 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/642/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2869 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

370 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/643/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 4 czerwca 2018 r. poz. 2690 i weszła w życie 19 czerwca 2018 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/647/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2870 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/654/18 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2871 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/655/18 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 19 czerwca 2018 r. poz. 2872 i weszła w życie 4 lipca 2018 r.

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/659/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3216.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/661/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 lipca 2018 r. poz.3217 i wejdzie w życie 20 lipca 2018 r.

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/662/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 23 lipca 2018 r. poz. 3469. Uchwała wejdzie w życie 7 sierpnia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/663/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 23 lipca 2018 r. poz. 3470. Uchwała wejdzie w życie 7 sierpnia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/665/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć przez nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3675 i wejdzie w życie w z dniem 1 września 2018 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/666/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3676 i wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/667/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3677 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/668/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3678 i wejdzie w życie 1 września 2018 roku.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/670/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3679 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/599/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/671/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3680 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/600/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., której zapisy § 5 pkt 9 i 10, § 9 pkt 1 lit.c) - g) i pkt 2 lit.a) tiret trzecie – szóste, lit.b) tiret trzecie – ósme, lit.c) tiret drugie i trzecie, lit.d) tiret drugie i trzecie, lit. e) tiret trzecie – piąte wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/672/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3218 i wejdzie w życie 20 lipca 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/601/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zapisów § 1 ust. 5, § 2 ust.2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Postanowienia § 1 ust.2 i § 2 ust. 2 uchwały uchylanej w § 4 pkt 1 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/673/18 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3681 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/602/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zapisów § 3, § 4 ust.2, § 7 pkt 2, § 11 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3219 i wejdzie w życie 20 lipca 2018 r. Uchwała zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/603/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Traci moc Uchwała Nr XXVI/374/16 z dnia 29 listopada 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/675/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z fontann i terenu przy fontannach miejskich w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3835. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.192.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność pkt 6 załącznika do uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3836). Uchwała wejdzie w życie 31 sierpnia 2018 r.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR P-1.4131.192.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3836)

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/676/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w Gminie Miasto Kołobrzeg oraz stawek opłat. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 sierpnia 2018r. poz.3837. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.191.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność § 2 ust. 7, 9 i 10 Załącznika Nr 1 uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3838). Uchwała wejdzie w życie 15 czerwca 2019 r.

874 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR P-1. 4131.191.2018.K z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 3838)

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/677/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 30 lipca 2018 r. poz. 3682 i wejdzie w życie 14 sierpnia 2018 r.

623 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/683/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 27 sierpnia 2018 r. poz. 3943.

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/685/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 27 sierpnia 2018 r. poz. 3944 i wejdzie w życie 11 września 2018 r.

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/687/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania ma terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 września 2018 r. poz. 4063 i weszła w życie 22 września 2018 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/688/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 września 2018 r. poz. 4064 i weszła w życie 22 września 2018 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/690/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 7 września 2018 r. poz. 4065

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/692/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3 października 2018 r. poz. 4413

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/696/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3 października 2018 r. poz. 4414 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/697/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4972 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/700/18 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4973 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/702/18 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4974 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/708/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4975 i wejdzie w życie 13 listopada 2018 r.

3.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/711/18 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 29 października 2018 r. poz. 4976. Uchwała wejdzie w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której została uchwalona

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/712/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 29 października 2018 r. poz. 4977. Uchwała ma zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

294 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/717/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 22 października 2018 r. poz. 4777.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku