AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - rok 2018

UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 grudnia 2018 r. poz. 5658

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 grudnia 2018 r. poz. 5862. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 510 i wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2019 r. poz. 29

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR III/27/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 511 i weszła w życie 1 lutego 2019 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/44/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2019 r. poz. 883 i weszła w życie 23 lutego 2019 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/45/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2019 r. poz. 884

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 18 stycznia 2019 r. poz. 584 i weszła w życie 23 lutego 2019 r.

7.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/49/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 05 marca 2019 r. poz. 1305

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/54/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została uchylona przez Uchwałę Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.

29 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/58/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 marca 2019 r. poz. 1509. Uchwała wejdzie w życie 4 kwietnia 2019 r.

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/59/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 marca 2019 r. poz. 1510. Uchwała wejdzie w życie 4 kwietnia 2019 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1601. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

131 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/62/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1602. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/63/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1603. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/69/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 marca 2019 r. poz. 1622. Uchwała wejdzie w życie 11 kwietnia 2019 r.

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 09 maja 2019 r. poz. 2655. Uchwała wejdzie w życie 24 maja 2019 r.

26 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.320.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 czerwca 2019 r. poz. 3058).

259 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/74/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kołobrzegu. Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 kwietnia 2019 r. poz. 2076. Uchwała wejdzie w życie 2 maja 2019 r.

769 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/86/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 10 maja 2019 r. poz. 2684.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/89/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2951. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Kołobrzeskie becikowe”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2952. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/92/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w Gminie Miasto Kołobrzeg oraz stawek opłat. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2953 i wejdzie w życie 12 czerwca 2019 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/93/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 maja 2019 r. poz.2954. Uchwała straciła moc przez Uchwałę Nr X/133/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. poz. 3538)

339 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/94/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 maja 2019 r. poz. 2618. Uchwała wejdzie w życie 23 maja 2019 r.

8.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/98/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2955. Uchwała wejdzie w życie 12 czerwca 2019 r.

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 07 czerwca 2019 r. poz. 3188.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/104/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3340. Uchwała wejdzie w życie 3 lipca 2019 r.

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3341. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

221 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/109/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3565. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.381.2019.K z dnia 25 czerwca 2019 r. stwierdził nieważność § 4 ust. 2 uchwały. Uchwała wejdzie w życie 13 lipca 2019 r.

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.381.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3566)

226 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/110/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3335. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/111/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3336. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/112/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3338. Uchwała wchodzi w życie 3 lipca 2019 r.

176 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/117/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 3293. Uchwała wchodzi w życie 29 czerwca 2019 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/118/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 czerwca 2019 r. poz. 3364. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/119/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3561. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.363.2019.K z dnia 25 czerwca 2019 r. stwierdził nieważność § 10 załącznika do uchwały. Uchwała wejdzie w życie 13 lipca 2019 r.

237 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.363.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3562)

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/121/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 11 czerwca 2019 r. poz. 3257. Uchwała wchodzi w życie 26 czerwca 2019 r.

108 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IX/123/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Jerzego Patana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3339. Uchwała wchodzi w życie 3 lipca 2019 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR X/127/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

9.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR X/128/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 11 lipca 2019 r. poz. 3886. Uchwała wejdzie w życie 26 lipca 2019 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR X/133/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 czerwca 2019 r. poz. 3538. Uchwała wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/136/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 sierpnia 2019 r. poz. 4220.

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/138/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 sierpnia 2019 r. poz. 4346. Uchwała weszła w życie 1 września 2019 r.

215 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/141/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 sierpnia 2019 r. poz. 4347. Uchwała weszła w życie 4 września 2019 r.

497 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XII/149/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 sierpnia 2019 r. poz. 4259

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/155/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 września 2019 r. poz. 4690

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/160/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 09 października 2019 r. poz. 5039 i wejdzie w życie 24 października 2019 r.

22 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/161/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 09 października 2019 r. poz. 5040 i wejdzie w życie 24 października 2019 r.

30 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/165/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 09 października 2019 r. poz. 5037.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/171/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 09 października 2019 r. poz. 5038. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwałę Nr XIV/175/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 10 października 2019 r. poz. 5071

789 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwałę Nr XIV/178/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 25 października 2019 r. poz. 5339. Uchwała wejdzie w życie 9 listopada 2019 r.

108 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/192/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 listopada 2019 r. poz. 5811

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/194/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 listopada 2019 r. poz. 5813. Uchwała obowiązuje do dnia 1 stycznia 2020 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/195/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 listopada 2019 r. poz. 5815. Uchwała obowiązuje do dnia 1 stycznia 2020 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/197/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 25 listopada 2019 r. poz. 5983. Uchwała wejdzie w życie 10 grudnia 2019 r.

641 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/199/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 05 grudnia 2019 r. poz. 6368. Uchwała weszła w życie 20 grudnia 2019 r.

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/202/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 05 grudnia 2019 r. poz. 6369. Uchwała weszła w życie 20 grudnia 2019 r.

233 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/213/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Związku Inwalidów Wojennych RP. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 05 grudnia 2019 r. poz. 6370. Uchwała weszła w życie 20 grudnia 2019 r.

632 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/214/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Honorowych Dawców Krwi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 05 grudnia 2019 r. poz. 6371. Uchwała weszła w życie 20 grudnia 2019 r.

568 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/220/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 grudnia 2019 r. poz. 6702. Uchwała wejdzie w życie 1 lutego 2020 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/221/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 grudnia 2019 r. poz. 6703. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Uchwała Nr III.21.K.202 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVI/221/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. poz. 591).

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/222/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 grudnia 2019 r. poz. 6704. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/223/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 10 stycznia 2020 r. poz. 231. Uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2020 r.

428 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/224/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały Nr XLII/647/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 10 stycznia 2020 r. poz. 232. Uchwała weszła w życie 1 lutego 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/226/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 grudnia 2019 r. poz. 6705.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/228/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 stycznia 2020 r. poz. 54. Uchwała weszła w życie 17 stycznia 2020 r.

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/231/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 grudnia 2019 r. poz. 6706. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/232/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 stycznia 2020 r. poz. 55. Uchwała weszła w życie 17 stycznia 2020 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/233/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi – Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 10 stycznia 2020 r. poz. 233. Uchwała weszła w życie 25 stycznia 2020 r.

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/235/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla działek nr 225/6 i 225/8 położonych w obrębie 11. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 10 stycznia 2020 r. poz. 234. Uchwała weszła w życie 25 stycznia 2020 r.

9.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/256/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r, zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 383. Uchwała wejdzie w życie 31 stycznia 2020 r. Jest to zmiana Uchwały Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4294 i z 2018 r. poz. 4064).

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/257/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Kołobrzeskie becikowe”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 384. Uchwała wejdzie w życie 31 stycznia 2020 r. Jest to zmiana Uchwały Nr VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2952.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 23 grudnia 2019 r. poz. 6868.

4.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/265/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 stycznia 2020 r. poz. 574. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 2 lutego 2020 r. Jest to zmiana Uchwały Nr XXXIX/601/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 737 z późn.zm.)

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/267/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 stycznia 2020 r. poz. 575. Uchwała wejdzie w życie 8 lutego 2020 r. Jest to zmiana Uchwały Nr XXXIX/603/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 756 z późn.zm.).

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/268/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 25 lutego 2020 r. poz. 1068. Uchwała wejdzie w życie 11 marca 2020 r.

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Wojewoda Zachodniopomorski Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.46.2020.K z dnia 20 lutego 2020 r. stwierdził nieważność § 2 pkt 5 ww. Uchwały w zakresie wyrazów "przez okres co najmniej ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu"

244 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/276/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24 stycznia 2020 r. poz. 576.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/278/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 4 marca 2020 r. poz. 1259.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/280/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 4 marca 2020 r. poz. 1260. Uchwała wejdzie w życie 19 marca 2020 r.

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/283/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubach Senior+ w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 marca 2020 r. poz. 1477. Uchwała wejdzie w życie 2 kwietnia 2020 r.

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/284/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi teleopieki i usługi asystenckie w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 marca 2020 r. poz. 1469. Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r.

107 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/285/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 25 marca 2020 r. poz. 1569. Uchwała wejdzie w życie 9 kwietnia 2020 r.

8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.111.2020.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1789).

305 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/290/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gmin y Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 marca 2020 r. poz. 1678.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/293/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. poz. 2014. Uchwała wejdzie w życie 13 maja 2020 r.

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/295/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. poz. 2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

132 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/296/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. poz. 2016. Uchwała wejdzie w życie 13 maja 2020 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/297/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które stanowią część nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. poz. 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/298/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 marca 2020 r. poz. 1679. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

97 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/299/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. poz. 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

106 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/300/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 marca 2020 r. poz. 1680. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/301/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. poz. 2019. Uchwała wejdzie w życie 13 maja 2020 r.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/303/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 1935. Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/304/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 1936. Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/305/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 1937. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 2 maja 2020 r.

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/306/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwały w sprawie opłaty targowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 maja 2020 r. poz. 2288. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 27 maja 2020 r.

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/307/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. „Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 maja 2020 r. poz. 2300. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 29 maja 2020 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

280 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV.108.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawę stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/307/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. „Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19”.

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/308/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 2637. Uchwała weszła w życie 18 czerwca 2020 r.

8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/309/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 19 czerwca 2020 r. poz. 2951.

10.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze P-1.4131.163.2020.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXII/309/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego dnia 19 czerwca 2020 r. poz. 2952).

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/312/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 maja 2020 r. poz. 2289. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/313/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 maja 2020 r. poz. 2356. Uchwała wejdzie w życie 3 czerwca 2020 r.

8.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIII/324/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 czerwca 2020 r. poz. 2721.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIII/327/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. „Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19”. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Uchwała Nr XVI.134.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/327/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: „Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIII/328/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 czerwca 2020 r. poz. 3083. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. 14 lipca 2020 r.

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIII/330/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 czerwca 2020 r. poz. 3084. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 14 lipca 2020 r.

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIII/331/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 czerwca 2020 r. poz. 3085. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 r.

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/354/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 lipca 2020 r. poz. 3483. Uchwała wejdzie w życie 5 sierpnia 2020 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/355/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kolobrzeg na rok szkolny 2020/2021. chwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 lipca 2020 r. poz. 3488. Uchwała wejdzie w życie 5 sierpnia 2020 r.

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/356/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 sierpnia 2020 r. poz. 3798. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.211.2020.K z dnia 11 sierpnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.211.2020.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXV/356/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/358/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 lipca 2020 r. poz. 3489. Uchwała wejdzie w życie 5 sierpnia 2020 r.

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV/359/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 lipca 2020 r. poz. 3491. Uchwała wejdzie w życie 5 sierpnia 2020 r.

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/367/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 5 sierpnia 2020 r. poz. 3712.

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/369/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 3835. Uchwała wejdzie w życie 4 września 2020 r.

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/370/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 września 2020 r. poz. 3978. Uchwała wejdzie w życie 22 września 2020 r.

8.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/377/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 września 2020 r. poz. 4055. Uchwała wejdzie w życie 1 października 2020 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/378/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stefana Lipickiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 października 2020 r. poz. 4392. Uchwała wejdzie w życie 22 października 2020 r.

418 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/379/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy – ulica Księżyca – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 października 2020 r. poz. 4393. Uchwała wejdzie w życie 22 października 2020 r.

285 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/381/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 września 2020 r. poz. 4057. Uchwała wejdzie w życie 1 października 2020 r.

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/383/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 wrzesnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miast Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 września 2020 r. poz. 4058. Uchwała wejdzie w życie 1 października 2020 r.

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/384/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 września 2020 r. poz. 4060. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

94 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/385/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4230. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/386/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4231. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/387/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4232. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

104 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/388/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2020 r. poz. 4235. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/389/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4236. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/390/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4237. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/391/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleniaStatutu Osiedla Nr 3 „Zamoście”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4238. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/392/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4239. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/393/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4240. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/394/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4241. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/395/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4242. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/396/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4243. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/397/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 września 2020 r. poz. 4244. Uchwała wejdzie w życie 14 października 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/401/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 października 2020 r. poz. 4470. Uchwała wejdzie w życie 28 października 2020 r. Jest to zmiana Uchwały Nr XXVII/381/20 z dnia 9 września 2020 r.

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/403/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 października 2020 r. poz. 4472.

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 października 2020 r. poz. 4495. Uchwała wejdzie w życie 29 października 2020 r.

107 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/407/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 października 2020 r. poz. 4476. Uchwała wejdzie w życie 28 października 2020 r.

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIX/413/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 listopada 2020 r. poz. 5032. Uchwała weszła w życie 1 grudnia 2020 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIX/414/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 12 listopada 2020 r. poz. 5019.

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/423/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 grudnia 2020 r. poz. 5960. Uchwała weszła w życie 12 stycznia 2021 r.

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 10 grudnia 2020 r. poz. 5562.

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/431/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 07 stycznia 2021 r. poz. 120

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/434/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 07 stycznia 2021 r. poz. 121. Uchwała wejdzie w życie 22 stycznia 2021 r.

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/435/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a ulicami Myśliwską i Koszalińską. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 09 lutego 2021 r. poz. 651. Uchwała wejdzie w życie 24 lutego 2021 r.

9.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/436/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/5, 16/6, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, oraz części działek nr 15 i 83 położonych w obrębie 19. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 09 lutego 2021 r. poz. 652. Uchwała wejdzie w życie 24 lutego 2021 r.

9.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/437/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2021 – 2024”. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 09 lutego 2021 r. poz. 653.

683 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/458/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 marca 2021 r. poz. 916.

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/460/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 11 marca 2021 r. poz. 1053. Uchwała wejdzie w życie 26 marca 2021 r.

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/468/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Marchewkowej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 marca 2021 r. poz. 1113. Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.

348 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/472/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 kwietnia 2021 r. poz. 1489.

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/477/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Kresową, Tarnopolską a Koszalińską. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 kwietnia 2021 r. poz. 1814. Uchwała weszła w życie 13 maja 2021 r.

17.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/482/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1601. Uchwała wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/483/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1602. Uchwała wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

297 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/486/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w części dotyczącej nadania nazwy ulicy Kopenhaskiej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 kwietnia 2021 r. poz. 1626. Uchwała wejdzie w życie 5 maja 2021 r.

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/490/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1604. Uchwała wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIV/492/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 16 kwietnia 2021 r. poz. 1605. Uchwała wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/505/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód – część I. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2021 r. poz. 2464. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 24 czerwca 2021 r.

21 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.185.2021.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. poz, 2465).

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/506/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów położonych przy ul. Kamiennej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 czerwca 2021 r. poz. 2441. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 22 czerwca 2021 r.

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/507/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 maja 2021 r. poz. 2093. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 28 maja 2021 r.

8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 maja 2021 r. poz. 2094. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 28 maja 2021 r.

159 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/512/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 maja 2021 r. poz. 2154. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 czerwca 2021 r.

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/513/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 maja 2021 r. poz. 2156. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 czerwca 2021 r.

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/514/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 maja 2021 r. poz. 2158. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 czerwca 2021 r.

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwałę Nr XXXVI/525/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 02 czerwca 2021 r. poz. 2408.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Nr 2 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 czerwca 2021 r. poz. 2409.

345 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/533/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 lipca 2021 r. poz. 3023.

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/535/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikacja Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca 2021 r. poz. 3244. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 4 sierpnia 2021 r.

247 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/536/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca 2021 r. poz. 3245. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 4 sierpnia 2021 r.

249 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/537/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dygowo, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca 2021 r. poz. 3246. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 4 sierpnia 2021 r.

244 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/538/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2021/2022. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 20 lipca 2021 r. poz.3247. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 sierpnia 2021 r.

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/539/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 07 lipca 2021 r. poz. 3083.

402 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/541/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla części działki nr 91/13 położonej w obrębie 5. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego dnia 29 lipca 2021 r. poz. 3461. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 13 sierpnia 2021 r.

9.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/545/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 11 sierpnia 2021 r. poz. 3590. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 26 sierpnia 2021 r.

152 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/546/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 sierpnia 2021 r. poz. 3644. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 3 września 2021 r.

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/557/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 11 sierpnia 2021 r. poz. 3591. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 26 sierpnia 2021 r.

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/566/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 października 2021 r., poz. 4175. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 29 września 2021 r.

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/568/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 października 2021 r., poz. 4177. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 października 2021 r.

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII.100.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/568/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/569/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 października 2021 r., poz. 4179. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 października 2021 r.

268 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/576/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 22 października 2021 r. poz. 4352. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/577/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 października 2021 r., poz. 4181. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 października 2021 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/578/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 października 2021 r. poz. 4295. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

359 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/595/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 2021 r. poz. 4688).

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/598/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 listopada 2021 r. poz. 4689. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/599/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 5 listopada 2021 r. poz. 4690. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/600/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 2021 r. poz. 4691. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

149 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/601/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 2021 r. poz. 4692. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/602/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 5 listopada 2021 r. poz. 4693. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

832 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/608/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 listopada 2021 r. poz. 4921. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. z dniem 3 grudnia 2021 r.

160 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/612/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I” w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 listopada 2021 r. poz. 4922. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. z dniem 3 grudnia 2021 r.

237 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/630/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 listopada 2021 r. poz. 5081. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/631/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca ,składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 listopada 2021 r. poz. 5086. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIV/637/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 22 grudnia 2021 r. poz. 5838. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 6 stycznia 2022 r.

386 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIV/640/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 09 grudnia 2021 r. poz. 5393.

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 09 grudnia 2021 r. poz. 5394.

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIV/645/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 09 grudnia 2021 r. poz. 5395 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

237 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/647/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6174.

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/650/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6175.

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/652/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6176.

162 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/653/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6177. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 stycznia 2022 r.

291 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/654/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6179. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 stycznia 2022 r.

157 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/656/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 6181. I pozostaw ten zapis: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

646 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVI/660/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 03 lutego 2022 r. poz. 520. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 lutego 2022 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVI/661/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 lutego 2022 r. poz. 497. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 lutego 2022 r.

248 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVI/664/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 lutego 2022 r. poz. 498. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 lutego 2022 r.

461 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVI/669/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 lutego 2022 r. poz. 501. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 lutego 2022 r.

227 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVII/671/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 marca 2022 r. poz. 940.

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVII/673/22 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 marca 2022 r. poz. 942. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 marca 2022 r.

230 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVII/674/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 marca 2022 r. poz. 944. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 marca 2022 r.

226 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVII/675/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2022 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 marca 2022 r. poz. 945. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

326 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.93.2022.K z dnia 28 marca 2022 r. stwierdził nieważność uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1327)

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVII/677/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 marca 2022 r. poz. 946. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 18 marca 2022 r.

459 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVIII/691/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla części działek nr 4/56 i 4/233 położonych w obrębie 8 miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 07 marca 2022 r. poz. 1030. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym tj. 22 marca 2022 r.

8.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/693/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 kwietnia 2022 r. poz. 1571.

2.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/695/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 kwietnia 2022 r. poz. 1576. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 kwietnia 2022 r.

8.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/696/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 kwietnia 2022 r. poz. 1574. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 kwietnia 2022 r.

8.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/697/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół mola spacerowego - część 1. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 kwietnia 2022 r. poz. 1575. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 kwietnia 2022 r.

10.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/703/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 7 kwietnia 2022 r. poz.1699. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 22 kwietnia 2022 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/707/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” i "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu” oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 kwietnia 2022 r. poz. 1572. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21 kwietnia 2022 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR L/711/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 06 maja 2022 r. poz. 2083.

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR L/713/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 06 maja 2022 r. poz. 2084. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. 21 maja 2022 r.

388 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR L/714/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami, oraz dodatkowego oznakowania taksówek. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 06 maja 2022 r. poz. 2085. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. 21 maja 2022 r.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR L/715/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 06 maja 2022 r. poz. 2086. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. 21 maja 2022 r.

242 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR L/716/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 06 maja 2022 r. poz. 2087. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. 21 maja 2022 r.

8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr L/720/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „Ekopark Wschodni” oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4 - część I. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 maja 2022 r. poz. 2342. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 3 czerwca 2022 r.

9.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LI/726/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 czerwca 2022 r. poz. 2567.

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LI/732/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 czerwca 2022 r. poz. 2571. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia tj. 21 czerwca 2022 r.

2.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/735/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2022 r. poz. 3082.

4.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/737/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2022 r. poz. 3083. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 22 lipca 2022 r.

224 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/738/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2022 r. poz. 3084. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 22 lipca 2022 r.

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/742/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2022 r. poz. 3085. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 22 lipca 2022 r.

335 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/743/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 lipca 2022 r. poz. 3086. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 22 lipca 2022 r.

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/751/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3459

4.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/754/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3460. Uchwała wejdzie w życie od 1 września 2022 r.

232 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/755/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3461. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

225 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/756/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2022/2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3462. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

228 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/757/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3463. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

234 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/758/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3464. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/769/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3465. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

257 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/770/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3466. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

282 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIV/776/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 października 2022 r. poz. 4474. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 28 września 2022 r.

6.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LIV/779/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2023". Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 października 2022 r. poz. 4238. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 października 2022 r.

813 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LIV/782/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 7 października 2022 r. poz. 4239. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 października 2022 r.

665 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV/785/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV/787/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV/788/22 w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV/789/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/801/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/803/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2022 r.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/804/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego, z tym wyjątkiem że §1 pkt wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/805/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2022 r.

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/806/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/138/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przeszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

244 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/808/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kołobrzeg dzielnic - poz. 5823

595 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/809/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Solne Zdroje" - poz. 5824

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/810/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Śródmieście" - poz. 5825

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/811/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Zamoście" - poz. 5826

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/812/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Radzikowo" - poz. 5827

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/813/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Lęborskie" - poz. 5828

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/814/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Zachodnia" - poz. 5829

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/815/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Ogrody" - poz. 5830

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/816/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Rzemieślnicza" - poz. 5831

688 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/817/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy "Podczele" - poz. 5832

625 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/819/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg - poz. 5833

742 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/820/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/821/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI/823/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego

178 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVII/839/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVII/864/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/638/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVII/866/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

471 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/867/23 w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg

213 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/868/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/869/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023"

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/870/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/872/23 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Kołobrzeg dzielnic

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/873/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dzielnicy "Solne Zdroje"

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/874/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dzielnicy "Śródmieście"

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVIII/875/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dzielnicy "Radzikowo"

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LIX/882/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LIX/884/23 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

222 KBPobierz na dyskPodgląd pliku