BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - rok 2018

UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 grudnia 2018 r. poz. 5658

3.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 grudnia 2018 r. poz. 5862. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 510 i wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia 2019 r. poz. 29

2.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR III/27/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 stycznia 2019 r. poz. 511 i weszła w życie 1 lutego 2019 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/44/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2019 r. poz. 883 i weszła w życie 23 lutego 2019 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/45/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 8 lutego 2019 r. poz. 884

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 18 stycznia 2019 r. poz. 584 i weszła w życie 23 lutego 2019 r.

7.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/49/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 05 marca 2019 r. poz. 1305

1.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/54/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została uchylona przez Uchwałę Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.

29 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/58/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 marca 2019 r. poz. 1509. Uchwała wejdzie w życie 4 kwietnia 2019 r.

179 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/59/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 20 marca 2019 r. poz. 1510. Uchwała wejdzie w życie 4 kwietnia 2019 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1601. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

131 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/62/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1602. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

179 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/63/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 26 marca 2019 r. poz. 1603. Uchwała wejdzie w życie 10 kwietnia 2019 r.

183 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR V/69/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 marca 2019 r. poz. 1622. Uchwała wejdzie w życie 11 kwietnia 2019 r.

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 09 maja 2019 r. poz. 2655. Uchwała wejdzie w życie 24 maja 2019 r.

26 MBPobierz na dysk

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.320.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 czerwca 2019 r. poz. 3058).

259 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VI/74/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kołobrzegu. Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 17 kwietnia 2019 r. poz. 2076. Uchwała wejdzie w życie 2 maja 2019 r.

769 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/86/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 10 maja 2019 r. poz. 2684.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/89/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2951. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Kołobrzeskie becikowe”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2952. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

95 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/92/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w Gminie Miasto Kołobrzeg oraz stawek opłat. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2953 i wejdzie w życie 12 czerwca 2019 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/93/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 maja 2019 r. poz.2954. Uchwała straciła moc przez Uchwałę Nr X/133/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. poz. 3538)

339 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/94/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 08 maja 2019 r. poz. 2618. Uchwała wejdzie w życie 23 maja 2019 r.

8.3 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR VIII/98/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 maja 2019 r. poz. 2955. Uchwała wejdzie w życie 12 czerwca 2019 r.

102 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 07 czerwca 2019 r. poz. 3188.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/104/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3340. Uchwała wejdzie w życie 3 lipca 2019 r.

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3341. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

221 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/109/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3565. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.381.2019.K z dnia 25 czerwca 2019 r. stwierdził nieważność § 4 ust. 2 uchwały. Uchwała wejdzie w życie 13 lipca 2019 r.

223 KBPobierz na dysk

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.381.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3566)

226 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/110/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3335. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/111/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3336. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/112/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3338. Uchwała wchodzi w życie 3 lipca 2019 r.

176 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/117/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kołobrzeski Rower Miejski (KRM). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 3293. Uchwała wchodzi w życie 29 czerwca 2019 r.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/118/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 czerwca 2019 r. poz. 3364. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

93 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/119/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3561. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr P-1.4131.363.2019.K z dnia 25 czerwca 2019 r. stwierdził nieważność § 10 załącznika do uchwały. Uchwała wejdzie w życie 13 lipca 2019 r.

237 KBPobierz na dysk

- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.363.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 3562)

172 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/121/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 11 czerwca 2019 r. poz. 3257. Uchwała wchodzi w życie 26 czerwca 2019 r.

108 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR IX/123/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Jerzego Patana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r. poz. 3339. Uchwała wchodzi w życie 3 lipca 2019 r.

1.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR X/127/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

9.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR X/128/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 11 lipca 2019 r. poz. 3886. Uchwała wejdzie w życie 26 lipca 2019 r.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR X/133/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 27 czerwca 2019 r. poz. 3538. Uchwała wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.

299 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/136/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 1 sierpnia 2019 r. poz. 4220.

1.7 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/138/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

215 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XI/141/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

497 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XII/149/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 sierpnia 2019 r. poz. 4259

90 KBPobierz na dysk