Wydział Obsługi Mieszkańców

WOM01 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Karta Usług

57 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM01-D01

415 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku
Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. 2017 poz. 657 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ww. ustawie przetwarzane są dane osobowe.

WOM02 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM02-D01

419 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM03 - ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM03-D01

399 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

25 KBPobierzPodgląd pliku

WOM04 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM04-D01

330 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM05 - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEJ DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM05-D01

331 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM06 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta Usług

48 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WO06-D01

231 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

25 KBPobierzPodgląd pliku

WOM07 - UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU WYBORCÓW

Karta Usług

61 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D01

50 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D02

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D03

61 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM07-D04

37 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

54 KBPobierzPodgląd pliku

WOM08 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Karta Usług

57 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM08-D01

399 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM09 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM09-D01

330 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM10 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Karta Usług

52 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM10-D01

415 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM11 - WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM11-D01

419 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM12 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Karta Usług

47 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM12-D01

31 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM13 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – Z URZĘDU

Karta Usług

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM13-D01

31 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM14 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Karta Usług

44 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM14-D01

20 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

26 KBPobierzPodgląd pliku

WOM18 - UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Karta Usług

50 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM18-D01

323 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

25 KBPobierzPodgląd pliku

WOM20 - WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta Usług

97 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula RODO

830 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego w Urzędzie Miasta lub Gminy jest on nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku, "O dowodach osobistych". Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. UWAGA! Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

23 KBPobierzPodgląd pliku

WOM23 - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO, NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZA DOWODU OSOBISTEGO, SPOSÓB I TRYB ZAWIESZANIA, COFNIĘCIA ZAWIESZENIA ORAZ UNIEWAŻNIANIA CERTYFIKATÓW IDENTYFIKACJI I UWIERZYTELNIENIA...

Karta Usług

55 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

277 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie cofnięcia certyfikatów

378 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów

377 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula RODO

830 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WOM28 - PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Karta Usług

84 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM28-D01

53 KBPobierzPodgląd pliku

WOM29 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM29-D01

56 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM30 - PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ O IMPREZACH ARTYSTYCZNYCH LUB ROZRYWKOWYCH

Karta Usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM30-D01

49 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM32 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO – NA WNIOSEK

Karta Usług

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM32-D01

32 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula

59 KBPobierzPodgląd pliku

WOM33 - DUPLIKAT DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usług

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM33-D01

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

WOM34 - UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Karta Usług

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM34-D01

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

WOM35 - ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG, PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (DETAL)

Karta Usług

22 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM35-D01

27 KBPobierzPodgląd pliku

WOM36 - JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDAWANE NA OKRES DO DWÓCH DNI

Karta Usług

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM36-D01

49 KBPobierzPodgląd pliku

WOM37 - ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA IMPREZACH ZAMKNIĘTYCH ORGANIZOWANYCH W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA, W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ

Karta Usług

20 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM37-D01

47 KBPobierzPodgląd pliku

WOM38 - OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK POPRZEDNI

Karta Usług

19.2 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM38-D01

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

WOM39 - LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Karta Usług

51 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM39-D01

52 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM39-D02

44 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM39-D03

56 KBPobierzPodgląd pliku

WOM40 - ZGŁOSZENIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM40-D01

65 KBPobierzPodgląd pliku

WOM41 - ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Karta Usług

41 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM41-D01

37 KBPobierzPodgląd pliku

WOM42 - DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Karta Usług

49 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WOM42-D01

97 KBPobierzPodgląd pliku