Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 29 września 2021 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
  3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne,
  5. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla części działek nr 4/56 i 4/233 położonych w obrębie 8 miasta Kołobrzeg,
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla terenów położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty,
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 46 położonej w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki,
  9. w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów,
  10. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2021 r.,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  12. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
  13. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  14. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”,
  15. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., działki nr 99 oraz części działki nr 99/18 położonych w obrębie 4 przy zbiegu ulicy Towarowej i Portowej w Kołobrzegu,
  16. w sprawie dokonania darowizny udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego,
  17. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działce nr 52/5 obręb ewidencyjny nr 11 Miasta Kołobrzeg,
  18. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki numer 2/2 położonej w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu,
  19. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działki o numerze 3/8 obręb 2 położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu,
  20. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działki o numerze 4/4 obręb 2 położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu,
  21. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działek o numerach 3/6, 3/7 oraz 4/1 obręb 2 położonych na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu,
  22. w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części działki numer 118/5 obręb 4 o powierzchni 358m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu,
   1. w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części tarasu na poziomie dolnym Głowicy Mola Spacerowego o powierzchni 363 m2, położonego w Kołobrzegu
  23. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg.
 5. Informacja Prezydent Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2021 roku.
 6. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Kołobrzeg za lata 2019 – 2020.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Komunikat dla mieszkańców

300 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wszystkie Projekty spakowane do .zip

20 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

3.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044

3.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Klubu Radnych „Kołobrzescy Razem” w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

600 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne

448 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

363 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla części działek nr 4/56 i 4/233 położonych w obrębie 8 miasta Kołobrzeg

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla terenów położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 46 położonej w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów

215 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2021 r.

695 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg

229 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

372 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

418 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę, na okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., działki nr 99 oraz części działki nr 99/18 położonych w obrębie 4 przy zbiegu ulicy Towarowej i Portowej w Kołobrzegu

479 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie dokonania darowizny udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działce nr 52/5 obręb ewidencyjny nr 11 Miasta Kołobrzeg

427 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki numer 2/2 położonej w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu

354 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działki o numerze 3/8 obręb 2 położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działki o numerze 4/4 obręb 2 położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działek o numerach 3/6, 3/7 oraz 4/1 obręb 2 położonych na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części działki numer 118/5 obręb 4 o powierzchni 358m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu

707 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części tarasu na poziomie dolnym Głowicy Mola Spacerowego o powierzchni 363 m2, położonego w Kołobrzegu

751 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Grupy Radnych Rady Miasta Kołobrzeg (Renata Brączyk, Izabela Zielińska, Karolina Szarłata – Woźniak, Jacek Woźniak, Krzysztof Plewko, Maciej Bejnarowicz, Bartosz Bieńkowski, Piotr Rzepka) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej procesu przygotowania, wdrożenia i funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku