Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 16 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
  2. przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+,
  3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019 – 2023”,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 - 2020,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały Prezydent Miasta Kołobrzeg),
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały Klubu Radnych „Obywatelski Kołobrzeg” Jacka Woźniaka i Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”)
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  8. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Kołobrzeg przy ul. Cichej 9,
  10. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 3/4 obręb 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej,
  11. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działek o numerach 1/38 oraz 22/7 obręb 12, położonych przy al. Kolejowej w Kołobrzegu,
  12. sprzedaży działek gruntu nr 568/2 i 570/8 obręb 9, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Grzybowskiej,
  13. oddania w dzierżawę nieruchomości na okres do 30.06.2021 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych,
  14. wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937 - 1938 i Zagłady Nadberezyńców,
  15. uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg,
  16. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

UWAGA

Na wniosek Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7 i 9 stycznia 2020 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) do porządku obrad XVIII sesji zostały wprowadzone następujące projekty uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. – punkt 3 podpunkt 1 porządku obrad,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – punkt 3 podpunkt 5 porządku obrad,
3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg – punkt 3 podpunkt 8 porządku obrad.

Na wniosek Klubu Radnych „Obywatelski Kołobrzeg” Jacka Woźniaka i Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” z dnia 9 stycznia 2020 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) do porządku obrad XVIII sesji w punkcie 3 jako podpunkt 6 został wprowadzony projekt uchwały ww. Klubów Radnych zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

PROJEKTY UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

29 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

583 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+,

6.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019 – 2023”,

604 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 – 2020,

279 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały Prezydent Miasta Kołobrzeg)

177 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały Klubu Radnych „Obywatelski Kołobrzeg” Jacka Woźniaka i Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”),

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

613 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg

333 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Kołobrzeg przy ul. Cichej 9,

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 3/4 obręb 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej,

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działek o numerach 1/38 oraz 22/7 obręb 12, położonych przy al. Kolejowej w Kołobrzegu,

1.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu nr 568/2 i 570/8 obręb 9, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Grzybowskiej,

205 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres do 30.06.2021 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych,

2.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937 – 1938 i Zagłady Nadberezyńców,

1.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg,

1.1 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

184 KBPobierz na dysk