Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 9 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. a. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r. – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg,
  3. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027 – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg,
  4. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zamiaru likwidacji opłaty uzdrowiskowej,
  2. wniesienia do Zarządu Portu Morskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego,
  3. poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
  4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020,
  5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi -Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  6. przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu pn. "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023",
  7. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Kołobrzeskie becikowe",
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" dla działek nr 225/6 i 225/8 położonych w obrębie 11,
  9. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską,
  10. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną dla terenów położonych przy ul. Kamiennej,
  11. ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania,
  12. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,
  13. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  14. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  15. uchylenia uchwały Nr XLII/647/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty,
  16. sprzedaży działki nr 11/102 obręb 18 położonej przy ul. Kujawskiej w Kołobrzegu,
  17. sprzedaży działki nr 393/1 obręb 13 położonej przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu,
  18. sprzedaży działki gruntu nr 19/13 obręb 17, położonej przy ulicy Wesołej,
  19. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty,
  20. oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2023 r. części działki numer 5/8 obręb 4, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu,
  21. przedłużenia na okres do 31.12.2022 r. dzierżawy części działek o numerach: 242/1 oraz 242/2 obręb 12, położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu,
  22. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 141/9 obręb 13, położonej przy ul. Lipowej w Kołobrzegu,
  23. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 317 obręb 9, położonej przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu,
  24. oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki nr 4/8 położonej w obrębie 4 na Skwerze Komandora Stanisława Mieszkowskiego w Kołobrzegu,
  25. sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Aniołów Stróżów na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej,
  26. nabycia prawa własności nieruchomości,
  27. rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu,
  28. rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu,
  29. rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu,
  30. rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu,
  31. rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
 5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ XVI SESJI RADY MIASTA

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

37 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r. – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg,

196 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg,

1.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027 – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg,

790 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe – projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg.

242 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zamiaru likwidacji opłaty uzdrowiskowej - projekt uchwały Klubów Radnych: "Kołobrzescy Razem", "Nowy Kołobrzeg", "Prawo i Sprawiedliwość", "Obywatelski Kołobrzeg" Jacka Woźniaka,

195 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały wniesienia do Zarządu Portu Morskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego - projekt Prezydent Miasta

188 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały poboru opłaty targowej w drodze inkasa - projekt Prezydent Miasta

163 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020 - projekt Prezydent Miasta

276 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi -Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

204 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu pn. "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 - 2023" - projekt Prezydent Miasta

196 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Kołobrzeskie becikowe" - projekt Grupy Radnych Rady Miasta

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" dla działek nr 225/6 i 225/8 położonych w obrębie 11 -projekt Prezydent Miasta

22 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską - projekt Prezydent Miasta

1.1 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną dla terenów położonych przy ul. Kamiennej - projekt Prezydent Miasta

1.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania - projekt Prezydenta Miasta

515 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty - projekt Prezydent Miasta

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - projekt Prezydent Miasta

1.0 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt Prezydent Miasta

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały uchylenia uchwały Nr XLII/647/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikaty - projekt Prezydent Miasta

189 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały sprzedaży działki nr 11/102 obręb 18 położonej przy ul. Kujawskiej w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

197 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały sprzedaży działki nr 393/1 obręb 13 położonej przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały sprzedaży działki gruntu nr 19/13 obręb 17, położonej przy ulicy Wesołej - projekt Prezydent Miasta

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty - projekt Prezydent Miasta

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2023 r. części działki numer 5/8 obręb 4, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały przedłużenia na okres do 31.12.2022 r. dzierżawy części działek o numerach: 242/1 oraz 242/2 obręb 12, położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 141/9 obręb 13, położonej przy ul. Lipowej w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 317 obręb 9, położonej przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

580 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki nr 4/8 położonej w obrębie 4 na Skwerze Komandora Stanisława Mieszkowskiego w Kołobrzegu - projekt Prezydent Miasta

355 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Aniołów Stróżów na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej - projekt Grupy Radnych Rady Miasta Kołobrzeg

536 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały nabycia prawa własności nieruchomości - projekt Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały rozpatrzenia petycji (dot. petycji wniesionej przez grupę nauczycieli Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

734 KBPobierz na dysk