Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie
  1. zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024;
  3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 61 w obrębie 4 przy ul. Zdrojowej wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla terenu działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej w Kołobrzegu,
  7. przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji,
  8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017,
  9. ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  10. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
  11. zbycia działek położonych przy ul. Walki Młodych w Kołobrzegu,
  12. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Kołobrzegu przy ul. Walki Młodych 18,
  13. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Kołobrzegu przy ul. Kniewskiego 17,
  14. oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 118/1 obręb 4, o powierzchni 91 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu,
  15. oddania w dzierżawę na okres 1 roku, lokalu kina „Wybrzeże” o powierzchni użytkowej 546,10 m2 usytuowanego na działkach o numerach: 168 oraz 167/25 obręb 12, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego,
  16. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2016.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

16.1 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

2.7 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

1.4 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

1.8 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 61 w obrębie 4 przy ul. Zdrojowej wraz z listą nieuwzględnionych uwag

2.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg-Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny

2.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podczele II" dla terenu działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej w Kołobrzegu

2.7 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

281 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

485 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

0.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zbycia działek położonych przy ul. Walki Młodych w Kołobrzegu

199 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Kołobrzegu przy ul. Walki Młodych 18

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Kołobrzegu przy ul. Kniewskiego 17

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 118/1 obręb 4, o powierzchni 91 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu,

696 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 1 roku, lokalu kina "Wybrzeże” o powierzchni użytkowej 546,10 m2 usytuowanego na działkach o numerach: 168 oraz 167/25 obręb 12, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego

430 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

563 KBPobierz na dysk