Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

WŚiO 01 - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG LUB ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Karta Usług

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO - 01

17.1 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO - 02

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

WŚiO 02 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Karta Usług

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO - D01

21 KBPobierzPodgląd pliku

WŚiO 03 - ZASADY WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH

Karta Usług

40 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO D01

63 KBPobierzPodgląd pliku

WŚiO 04 - ZASADY DOKONYWANIA UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Karta Usług

38 KBPobierzPodgląd pliku

WŚiO 05 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Karta Usług

39 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO D01

43 KBPobierzPodgląd pliku

WŚiO 06 - USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług

62 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO - D01

28 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO - D02

21 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ZAMIARZE ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

22 KBPobierzPodgląd pliku

WŚiO 07 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Karta Usług

40 KBPobierzPodgląd pliku

Druk WŚiO - D01

44 KBPobierzPodgląd pliku