AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
KADENCJA 2010 - 2014

UCHWAŁA NR III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 24.01.2011 r. Nr 7, poz. 91). Uchwała utraciła moc.

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/672/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 24.01.2011 r. Nr 7, poz. 92). Uchwała utraciła moc.

94 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/26/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 14.03.2011 r. Nr 25, poz. 409),

622 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/38/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 17.03.2011 r. Nr 23, poz. 356, zm. uchwały Nr X/113/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 30.06.2003 r.). Tekst jednolity uchwały Nr X/113/03 ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1234.

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/45/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 18.04.2011 r. Nr 49, poz. 841). Uchwała straciła moc.

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/48/11 z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 18.04.2011 r. Nr 49, poz. 842; zmiana uchwały Nr XVIII/247/08 z dn. 18.02.2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XIX/263/08 z dn. 26 marca 2008 r.). Tekst jednolity uchwały Nr XVIII/247/08 został ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2279.

70 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR V/62/11 z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 18.04.2011 r. Nr 49, poz. 843, zmiana uchwały Nr LII/725/10 z dn. 9 listopada 2010 r.). Tekst jednolity uchwały Nr LII/725/10 został ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z2013 r., poz. 1317.

65 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/71/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 13.07.2011 r. Nr 81, poz. 1514). Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność § 2 ust. 2 i § 2 ust.3 pkt 5. Uchwała straciła moc.

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/72/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 25.05.2011 r. Nr 64, poz. 1143).

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/73/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.06.2011 r. Nr 68, poz. 1216). Uchwała straciła moc.

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VII/92/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. z dn. 4 lipca 2011 r. Nr 77, poz. 1458).

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/101/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 10.08.2011 r. Nr 95, poz. 1739). Zmieniona uchwałą Nr XI/132/11 z dn. 31.08.2011 r. Uchwała utraciła moc.

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/102/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 3.08.2011 r. Nr 92, poz. 1662).

56 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII/105/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód”. (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 12.09.2011 r. Nr 107, poz. 1952 i rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dn. 5.08.2011 r. poz. 1959).

6.0 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR X/123/11 z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 5.09.2011 r. Nr 104, poz. 1903. Jest to zmiana uchwały Nr XLIV/365/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 listopada 2005 r. Tekst jednolity Nr XLIV/365/05 ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2013 r., poz. 1235.

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/132/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 16.09.2011 r. Nr 108, poz. 1973). Jest to zmiana uchwały Nr VIII/101/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. Uchwała utraciła moc.

427 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/133/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 28.09.2011 r. Nr 113, poz. 2024).

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/134/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4.10.2011 r. Nr 116, poz. 2106). Uchwała straciła moc.

65 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI/137/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.10.2011 r. Nr 118, poz. 2154).

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XI138/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.10.2011 r. Nr 118, poz. 2155).

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XII/147/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o. o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.11.2011 r. Nr 133, poz. 2406).

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XII/151/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kołobrzegu (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 21.11.2011 r. Nr 133, poz. 2407).

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XII/155/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz.Urz.Woj. z dnia 21.11.2011 r. Nr 133, poz. 2408).

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/160/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 7.12.2011 r. Nr 146, poz. 2882). Uchwała straciła moc.

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 7.12.2011 r. Nr 146, poz.2883). Uchwała straciła moc.

67 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/162/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 7.12.2011 r. Nr 146, poz. 2884). Uchwała straciła moc.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/163/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 7.12.2011 r. Nr 146, poz. 2885). Uchwała straciła moc.

165 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/167/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 21.12.2011 r. Nr 154, poz. 3208). Uchwała straciła moc.

486 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIII/168/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 21.12.2011 r. Nr 154, poz. 3209).

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIV/184/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 11.01.2012 r. poz. 17).

54 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XV/193/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 02 lipca 2012 r., poz. 1511).

656 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVI/204/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 8.03.2012 r. poz. 553).

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/222/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 802). Jest to zmiana uchwały Nr XVIII/237/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2004 r. Nr 26, poz. 481). W Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1916 został ogłoszony tekst jednolity uchwały Nr XVIII/237/04.

56 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/223/12 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 10 lipca 2012 r., poz. 1589).

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/224/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1401). Jest to zmiana uchwały Nr XXXII/433/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 25, poz.895) zmienionej uchwałą Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.440) oraz uchwałą Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1329). Uchwały utraciły moc.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/228/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 803). Jest to zmiana uchwały Nr XXXVII/510/09 z dn. 29 września 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2009 r. Nr 77. poz. 2042). Uchwała Nr XXXVII/510/09 posiada tekst jednolity, który został ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2808.

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/231/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 "Solne Zdroje" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 804). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/388/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 249). Uchwała utraciła moc.

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/232/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 "Śródmiejskie" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 805). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/389/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 250). Uchwała utraciła moc.

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/233/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 806). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/390/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 251). Uchwała utraciła moc.

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/234/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 807). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/391/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 252). Uchwała utraciła moc.

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/235/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 808). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/392/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 253). Uchwała utraciła moc.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/236/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 809). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/393/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 254). Uchwała utraciła moc.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/237/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 "Ogrody" - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 810). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/394/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 255). Uchwała utraciła moc

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/238/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 811). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/395/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 256). Uchwała utraciła moc.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVII/239/12 z dnia 7 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. Zach. z dnia 6.04.2012 r. poz. 812). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/396/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dn. 15 grudnia 2004 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2005 r. Nr 14, poz. 257). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/245/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 11 maja 2012 r., poz. 1034). Jest to zmiana uchwały Nr L/673/10 z dnia 29 września 2010 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2010 r. Nr 113, poz. 2081). Uchwała utraciła moc.

374 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/252/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012. Jest to zmiana uchwały Nr XVII/223/12 z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 10 lipca 2012 r., poz. 1590).

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/262/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2012. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1402).

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/263/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1403). Jest to zmiana uchwały Nr XXXII/433/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 25, poz.895), zmienionej uchwałami: Nr XLI/556/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 440), Nr XLVII/611/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1329) i Nr XVII/224/12 z dnia 7 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1401). Uchwały utraciły moc.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/264/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu”. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1404). Jest to zmiana uchwały Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu” (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 106, poz. 2551), zmienionej uchwałą Nr L/682/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu imienia Zbigniewa Herberta (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 113, poz. 2082).

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/265/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1405). Jest to zmiana uchwały Nr XLV/600/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 8, poz. 148). Uchwała straciła moc.

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/266/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1406). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/388/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 249), zmienionej uchwałą Nr XVII/231/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 804). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/267/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1407). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/389/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 250), zmienionej uchwałą Nr XVII/232/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 805). Uchwała utraciła moc.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/268/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1408). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/390/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 251), zmienionej uchwałą Nr XVII/233/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 806). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/269/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1409). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/391/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 252), zmienionej uchwałą Nr XVII/234/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 807). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/270/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1410). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/392/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 253), zmienionej uchwałą Nr XVII/235/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 808). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/271/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1411). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/393/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 254), zmienionej uchwałą Nr XVII/236/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 809). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/272/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1412). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/394/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 255), zmienionej uchwałą Nr XVII/237/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 810). Uchwała utraciła moc.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/273/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1413). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/395/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 256), zmienionej uchwałą Nr XVII/238/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 811). Uchwała utraciła moc.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/274/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 20 czerwca 2012 r., poz. 1414). Jest to zmiana uchwały Nr XXX/396/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 257), zmienionej uchwałą Nr XVII/239/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 812). Uchwała utraciła moc.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/275/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli. (Dz.urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1415). Jest to zmiana uchwały Nr XXXVII/510/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 77, poz. 2042), zmienionej uchwałą Nr XVII/228/12 z dnia 7 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 803). Tekst jednolity uchwały Nr XXXVII/510/09 został ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2808.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/282/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowych obowiązkowym wymiarze godzin. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 1911 i ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4.4431.258.2012.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 1912)

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/283/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 19 lipca 2012 r., poz. 1676).

135 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/284/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r., poz. 1867). Jest to zmiana uchwały Nr L/673/10 z dnia 29 września 2010 r. Dz.Urz.Woj.Zach. z 2010 r. Nr 113, poz. 2081, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/245/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1034). Uchwała straciła moc.

5.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/285/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 10 lipca 2012 r., poz. 1591).

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/286/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r., poz. 1868). Jest to zmiana Uchwały Nr XIII/167/11 z dnia 17 listopada 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 154, poz. 3208). Uchwała straciła moc.

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/299/12 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Kołobrzegu. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dn. 21 sierpnia 2012 r., poz. 1939).

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/301/12 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 21 sierpnia 2012 r., poz. 1940).

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/317/12 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2012 r., poz. 2091).

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. (Jest to załącznik do UCHWAŁY NR XXII/318/12 z dnia 6 września 2012 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2012 r., poz. 2019). Obwieszczenie straciło moc.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. poz. 2884). Uchwała straciła moc.

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/338/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. poz. 3090).

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. poz. 2885).

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/340/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. poz. 3247). Uchwała straciła moc.

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/346/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012-2016. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. poz. 39).

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV/347/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. poz. 44).

405 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.496.2012.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2012 r. dot. UCHWAŁY NR XXIV/347/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. poz. 45).

391 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. poz. 22).

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/364/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2013 r., poz. 309).

849 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/370/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r., poz. 917).

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/371/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r., poz. 918). Uchwała utraciła moc.

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/373/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/608/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 828).

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/377/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r., poz. 919).

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVII/378/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r., poz. 920).

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/397/13 z dnia 12 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1639). Uchwała straciła moc.

157 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/399/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1462).

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/400/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1463).

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/401/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1464).

702 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VIII.67.K.2013 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXX/401/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1791).

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/402/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1640).

176 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/403/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1465).

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXX/404/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1641).

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/113/03 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1234).

176 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLIV/565/05 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1235).

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1317).

345 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/418/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1915).

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXI/421/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1945). Uchwała straciła moc.

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/237/04 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1916).

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/32/03 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2131).

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/440/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2013 (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2336).

482 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/247/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2279).

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/451/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2613).

281 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/452/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2614).

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXIII/460/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2615). Uchwała utraciła moc z dniem 1 września 2014 r.

305 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXV/470/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2812). Uchwała straciła moc.

530 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2808).

225 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/476/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg” (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2996).

260 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/478/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2997).

487 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/479/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2998).

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/480/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. , poz. 2999).

490 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/481/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3000).

486 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/482/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3001).

491 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/483/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3002).

483 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/484/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3003).

491 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/485/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3004).

486 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele” - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3005).

486 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVII/496/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 9 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3243).

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVII/497/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3244).

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/507/13 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3846). Uchwała wejdzie w życie 1 grudnia 2013 r.

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXVIII/508/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 10 października 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3437). Uchwała weszła w życie 8 listopada 2013 r. Uchwała straciła moc.

270 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXIV.184.K.2013 KOLEGIUM RIO W SZCZECINIE z dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz.4003).

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/522/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4229). Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/523/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4326). Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

268 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/524/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4230). Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/525/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4231). Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/526/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 4481. Uchwała wejdzie w życie 28 grudnia 2013 r.

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/528/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 4482, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/529/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4232). Uchwała wejdzie w życie 17 grudnia 2013 r.

729 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XL/531/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 4483, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/547/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 4564 i wejdzie w życie 07 stycznia 2014 r.

657 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLI/548/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2014 r., poz. 307 i wejdzie w życie 04 lutego 2014 r.

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/559/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., poz. 741. Uchwała wejdzie w życie 8 marca 2014 r.

17.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/560/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., poz. 742. Uchwała wejdzie w życie 8 marca 2014 r.

15.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/561/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Klonową, Wichrową a Wylotową. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., poz. 743. Uchwała wejdzie w życie w dniu 8 marca 2014 r.

25 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/562/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2014 r., poz. 874. Uchwała wejdzie w życie 14 marca 2014 r., z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/563/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2014 r., poz. 875. Uchwała wejdzie w życie 14 marca 2014 r., z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLII/564/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2014 r., poz. 876. Uchwała wejdzie w życie 14 marca 2014 r., z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIII/579/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2014 r., poz. 1363. Uchwała wejdzie w życie 11 kwietnia 2014 r.

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/587/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Powstańców Warszawy. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 kwietnia 2014 r. poz. 1677 i wejdzie w życie 3 maja 2014 r.

323 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/588/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2014. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 kwietnia 2014 r., poz. 1678 i wejdzie w życie 3 maja 2014 r.

5.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/589/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 kwietnia 2014 r., poz. 1679 i wejdzie w życie 3 maja 2014 r. Uchwała utraciła moc z dniem 1 września 2014 r.

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLV/590/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 kwietnia 2014 r., poz. 1680

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLVI/597/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 czerwca 2014 r., poz. 2433 i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2014 r.

97 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/616/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. F. Chopina i T. Kościuszki. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r., poz. 3376 i weszła w życie 12 września 2014 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/617/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Portowej i ul. Spacerowej/Towarowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r., poz. 3377 i weszła w życie 12 września 2014 r.

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/618/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu działki nr 175/10 w obrębie 11 przy ulicy Szarych Szeregów. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r., poz. 3378 i weszła w życie 12 września 2014 r.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/626/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r., poz. 3379. Uchwała obowiązuje od 1 września 2014 r. Uchwała utraciła moc obowiązującą.

824 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XLIX/627/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r., poz. 3380 i weszła w życie 12 września 2014 r.

85 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie opłaty targowej. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2014 r., poz. 3489

159 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR L/641/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 9 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 2014 r., poz. 3726. Uchwała straciła moc.

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LI/643/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 10 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 30 października 2014 r., poz. 4192

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/647/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podczele II” dla obszaru położonego przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 1 grudnia 2014 r., poz. 4761 i wejdzie w życie 16 grudnia 2014 r.

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/654/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzeg im. Zbigniewa Herberta. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 1 grudnia 2014 r., poz. 4762 i wejdzie w życie 16 grudnia 2014 r.

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LII/658/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 2014 r., poz. 4280 i wejdzie w życie 19 listopada 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXVIII.185.K.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. stwierdziło nieważność postanowienia § 1 uchwały, w części dotyczącej zmiany brzmienia § 5 ust. 2 uchwały Nr XLV/597/14 z dnia 28 maja 2014 r.

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVIII.185.K.2014 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LII/658/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 12 grudnia 2014 r., poz. 4970).

221 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LIII/663/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu położonego przy ul. Trzebiatowskiej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 9 grudnia 2014 r. poz. 4921 i wejdzie w życie 24 grudnia 2014 r.

28 MBPobierz na dyskPodgląd pliku