Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 30 marca 2022 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg miastem Feodosiya na Ukrainie,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.,
  3. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043,
  4. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4,
  5. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4,
  6. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół mola spacerowego - część 1,
  7. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg (dla terenu działek nr 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/7, 41/24 oraz części działki 41/23 w obrębie 19 przy ul. Bolesława Krzywoustego),
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Portową, torami kolejowymi relacji Trzebiatów - Kołobrzeg, rzeką Parsętą a ul. Warzelniczą,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji,
  10. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022,
  11. w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt,
  12. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022,
  13. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat działki numer 295 obręb 5, położonej przy ulicy Wspólnej w Korzystnie,
  14. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2023 r. działki numer 314/7, położonej przy ul. Wspólnej w Korzystnie, gmina Kołobrzeg,
  15. w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 171 obręb 16, położonej w Kołobrzegu przy ulicy 6 Dywizji Piechoty,
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” i "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu” oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Spakowane uchwały

66 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg miastem Feodosiya na Ukrainie

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

5.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043

3.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4

8.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4

8.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół mola spacerowego - część 1

10.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg (dla terenu działek nr 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/7, 41/24 oraz części działki 41/23 w obrębie 19 przy ul. Bolesława Krzywoustego)

30 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Portową, torami kolejowymi relacji Trzebiatów - Kołobrzeg, rzeką Parsętą a ul. Warzelniczą

324 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji

429 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022

254 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022

415 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat działki numer 295 obręb 5, położonej przy ulicy Wspólnej w Korzystnie

514 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2023 r. działki numer 314/7, położonej przy ul. Wspólnej w Korzystnie, gmina Kołobrzeg

491 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 171 obręb 16, położonej w Kołobrzegu przy ulicy 6 Dywizji Piechoty

253 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" i "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania

521 KBPobierz na dyskPodgląd pliku