Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 29 maja 2020 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 - 2027,
  3. emisji obligacji komunalnych,
   1. emisji obligacji komunalnych,
   2. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: ”Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”
  4. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,
   1. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
   2. określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów,
  6. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
  7. sprzedaży działki numer 209/5 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu oraz działki numer 2/3 obręb 17 położonej przy ul. Europejskiej w Kołobrzegu,
  8. sprzedaży działki numer 209/6 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu,
  9. sprzedaży działki nr 376/5 obręb 17 położonej przy ul. E. Szelburg - Zarembiny w Kołobrzegu,
  10. sprzedaży działki numer 122/13 obręb 18 położonej przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu,
  11. zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2020,
  12. oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, działki numer 9/14 i działki numer 45 w obrębie 6 położonych przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu,
  13. wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 345/2 obręb 12 o powierzchni 10 m2, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jagiellońskiej,
  14. oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/37 o powierzchni 7,08 m2 położonej w obrębie 12 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.
  15. nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości
 4. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg:
  1. sprawozdanie z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok,
  2. sprawozdanie z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 - 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 - 2019,
  3. sprawozdanie z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku,
  4. sprawozdanie z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków.
 5. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu za rok 2019
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Miasto Kołobrzeg
  3. z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do ZIP

18.8 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2020

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: ”Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

213 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

255 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów

252 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 209/5 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu oraz działki numer 2/3 obręb 17 położonej przy ul. Europejskiej w Kołobrzegu

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 209/6 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 376/5 obręb 17 położonej przy ul. E. Szelburg – Zarembiny w Kołobrzegu

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 122/13 obręb 18 położonej przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

180 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2020

10.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, działki numer 9/14 i działki numer 45 w obrębie 6 położonych przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu

377 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 345/2 obręb 12 o powierzchni 10 m2, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jagiellońskiej

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/37 o powierzchni 7,08 m2 położonej w obrębie 12 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu

369 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości

178 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok

476 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 – 2019

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w 2019 roku

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków

181 KBPobierz na dyskPodgląd pliku