ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zmieniony porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 14 lipca 2017 roku o godzinie 9:00 (piątek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje
  o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  2. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych
   i Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg,
  3. wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg
   w stowarzyszeniu „Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg”,
  4. wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg
   w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,
  5. wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg,
  6. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024,
  3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami
   Kasprowicza i H. Kołłątaja,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami
   Kasprowicza i H. Kołłątaja,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami
   Kasprowicza i H. Kołłątaja,
  7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard
   a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki,
  9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu położonego przy ul. 6 Dywizji Piechoty,
  10. nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
  11. zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy Aleja św. Jana
   Pawła II),
  12. zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Jagiellońska),
  13. zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Komandorska),
  14. zawarcia porozumienia międzygminnego.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

UWAGA:

Na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), do porządku obrad XXXIV sesji w punkcie 5 został wprowadzony podpunkt 14 o treści: 14) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

17.2 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych i Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w stowarzyszeniu „Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg”

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

1.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024.

1.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

203 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

2.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

249 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

2.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg

282 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki

2.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu położonego przy ul. 6 Dywizji Piechoty

2.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy Aleja św. Jana Pawła II)

1.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Jagiellońska)

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Komandorska)

0.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

375 KBPobierz na dysk