ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zmieniony porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 14 lipca 2017 roku o godzinie 9:00 (piątek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje
  o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg,
  2. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych
   i Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg,
  3. wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg
   w stowarzyszeniu „Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg”,
  4. wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg
   w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,
  5. wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg,
  6. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024,
  3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami
   Kasprowicza i H. Kołłątaja,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami
   Kasprowicza i H. Kołłątaja,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami
   Kasprowicza i H. Kołłątaja,
  7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard
   a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki,
  9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu położonego przy ul. 6 Dywizji Piechoty,
  10. nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
  11. zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy Aleja św. Jana
   Pawła II),
  12. zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Jagiellońska),
  13. zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Komandorska),
  14. zawarcia porozumienia międzygminnego.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

UWAGA:

Na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), do porządku obrad XXXIV sesji w punkcie 5 został wprowadzony podpunkt 14 o treści: 14) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

17.2 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych i Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w stowarzyszeniu „Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg”

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

1.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024.

1.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

203 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

2.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

249 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

2.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg

282 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 47/2 i 76 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki

2.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu położonego przy ul. 6 Dywizji Piechoty

2.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy Aleja św. Jana Pawła II)

1.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Jagiellońska)

1.3 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kołobrzegu (dot. nadania nazwy ulica Komandorska)

0.9 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

375 KBPobierz na dysk