Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00 (czwartek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje
  o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok,
  4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok,
   2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok.
 5. Uroczysta część sesji w sali koncertowej ratusza miejskiego (ok. godz. 12.00): wręczenie Kołobrzeskich Krzyży Kombatanckich przyznanych przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych:
  1. Miastu Kołobrzeg,
  2. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
  3. Kombatantom - uczestnikom walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r.
   Po zakończeniu części uroczystej sesji przejście na dalszy ciąg obrad do dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych i użytkowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
  2. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 117/6 obr.5, położonej w Kołobrzegu przy ul. Fredry,
  3. ustanowienia służebności gruntowej przechodu na działce nr 113/24 obr.14, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej,
  4. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 36 obr.12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016.
 3. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016,
  2. z działalności między sesjami.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok

171 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych i użytkowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

186 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 117/6 obr.5, położonej w Kołobrzegu przy ul. Fredry

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu na działce nr 113/24 obr.14, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 36 obr.12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg

282 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

2.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016

180 KBPobierz na dysk