ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00 (czwartek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje
  o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok,
  4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok,
   2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok.
 5. Uroczysta część sesji w sali koncertowej ratusza miejskiego (ok. godz. 12.00): wręczenie Kołobrzeskich Krzyży Kombatanckich przyznanych przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych:
  1. Miastu Kołobrzeg,
  2. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
  3. Kombatantom - uczestnikom walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r.
   Po zakończeniu części uroczystej sesji przejście na dalszy ciąg obrad do dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych i użytkowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
  2. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 117/6 obr.5, położonej w Kołobrzegu przy ul. Fredry,
  3. ustanowienia służebności gruntowej przechodu na działce nr 113/24 obr.14, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej,
  4. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 36 obr.12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016.
 3. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016,
  2. z działalności między sesjami.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok

171 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2016 rok

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych i użytkowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

186 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 117/6 obr.5, położonej w Kołobrzegu przy ul. Fredry

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu na działce nr 113/24 obr.14, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 36 obr.12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg

282 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja

2.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku z kontroli kompleksowej wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2014-2016

180 KBPobierz na dysk