BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATOR ZABYTKÓW

Ewa KOWALSKA

tel.: +48 94 35 51 638 | Ratusz, pokój nr 22

Biuro czynne:

 • wtorek, środa, czwartek 07:30 - 15:30
 • piątek 07:30 - 13:30 (praca w terenie)
 • KLIENTÓW MKZ zaprasza we wtorki w godz. 10:00 - 15:00

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 • Sprawy określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
  • uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
  • uzgadnianie programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości,
  • nieodpłatne udostępnianie do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadanej przez siebie dokumentacji tego zabytku oraz umożliwienie dokonania niezbędnych odpisów z tej dokumentacji,
  • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
  • prowadzenie badań przedmiotu posiadającego cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu,
  • wydawanie decyzji nakazującej udostępnienie przedmiotu do prowadzenia niezbędnych badań, w przypadku odmowy udostępnienia przedmiotu przez właściciela lub posiadacza,
  • wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości o cechach zabytku udostępnienie jej na czas niezbędny do przeprowadzenia badań, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru oraz pozwoleń na prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 6 pozwoleń na przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 7 pozwoleń na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 8 pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 9 pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 10 pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1,
  • wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
  • wydawanie w trybie art. 43 decyzji o wstrzymaniu prac, robót, badań lub innych działań przy zabytku,
  • wydawanie w trybie art. 44 ust. 1 pkt 1 - 3 oraz ust. 2 decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu albo nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku albo nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu,
  • wydawanie w trybie art. 44 ust. 3 pozwoleń na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku,
  • wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu albo zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu,
  • przeprowadzanie w trybie art. 38 kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie z czynności kontrolnych - zgodnie z art. 39 - protokołów oraz podejmowanie w związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli działań w rozumieniu art. 40 i art. 41,
  • wstrzymywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli ten zabytek spełnia warunki uzasadniające dokonanie takiego wpisu,
  • wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie jego zmiana lub cofnięcie, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót i innych działań określonych pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,
  • wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku,
  • występowanie w sprawach ochrony zabytków na prawach strony, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela publicznego.
 • Sprawy określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
  • opiniowanie w trybie art. 9 ust. 3 pkt 4 odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  • wydawanie pozwoleń w trybie art. 39 na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
  • uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 i 4 robót lub rozbiórek w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
  • uzgadnianie decyzji w trybie art. 67 ust. 3 wydawanych przez właściwy organ nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Sprawy określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  • uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
  • uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 • Sprawy określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie wydawania pozwoleń w trybie art. 83 ust.2 na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Sprawy określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie wydawania pozwoleń w trybie art. 13 ust 4 na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)
Kierownik Biura EWA KOWALSKA 638 22
Inspektor Jolanta Hrynio 638 22