BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Straż Miejska (SM)

STRAŻ MIEJSKA

Komendant Straży Miejskiej
MIROSŁAW KĘDZIORSKI

tel.: 620 | fax: 617
78-100 Kołobrzeg | ul. Ratuszowa 12
email: m.kedziorski@um.kolobrzeg.pl

Szczegółowy zakres działania Straży Miejskiej reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach gminnych ( Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz regulamin Straży Miejskiej. Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje straży gminnych (miejskich), ich zadania, prawne formy działania oraz zakres uprawnień jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych opublikowana w Dz. U. z dnia 9 października 1997 roku Nr 123, poz. 779 z póżn. zm, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku. W art. 10 cytowanej wyżej ustawy ustawodawca wyznaczył kluczowy zakres działania tych jednostek a więc ich kompetencję stanowiąc, iż należy do nich ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego. Podstawowe zadania straży gminnych ustawodawca wymienił w art. 11 ustawy o strażach gminnych. Należą do nich:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
  1. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

Ustawodawca wskazując na te zadania, uznał je za najbardziej typowe. Nie oznacza to jednak, że do ich realizacji ogranicza się działalność straży gminnych i miejskich. Są to tylko najbardziej typowe zadania realizowane przez te jednostki. Nie stanowią one jednak wyczerpującego katalogu zadań, jakie w sferze ochrony porządku publicznego są przez nie wykonywane. Zakres działania straży gminnych (miejskich) w realizacji zadania polegającego na kontroli ruchu drogowego doprecyzował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rozporządzeniu z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego - Dz. U. 2008.132.841 z późn.zm.

Komenda Straży w Kołobrzegu jest czynna w godz. 07.30 - 21.30 w dni powszednie. Poza regulaminowym czasem pracy, strażnicy mogą wykonywać swoje zadania w ramach dyżurów.


Straż Miejska (SM) - ul. Ratuszowa 12

TELEFON ALARMOWY 986 | ZGŁOSZENIE INTERWENCJI +48 94 35 516 20

Komendant Straży MIROSŁAW KĘDZIORSKI 619 -
Zastępca Komendanta Straży Krzysztof Szostak 618 -
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Jarosław Zendran 620 -
Starszy Inspektor Marek Golec 620 - -
Starszy Inspektor Marek Szymanek 620 - -
Starszy Inspektor Dariusz Kurz 620 - -
Starszy Inspektor Waldemar Sienkiewicz 620 - -
Starszy Inspektor Mirosław Ziółkowski 620 - -
Specjalista Tomasz Kiełbasiński 620 - -
Młodszy Inspektor Krzysztof Jaruzel 620 - -
Starszy Strażnik Mariusz Rokosz 620 - -

Młodszy Inspektor

Katarzyna Górniak - Hukowska 620 - -

Młodszy Strażnik

Tomasz Komaszewski 620 - -
Młodszy strażnik Angelika Sobczak 620 - -
Aplikant Michał Chojnacki 620 - -
Aplikant Łukasz Szubert 620 - -
Aplikant Rafał Bzymek      
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Konopka      
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Edward Bułhak      
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Gieorgijewski