BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)

 Wydział Zarządzania Kryzysowego

Szef WZK
MAREK HUBERT

tel.: +48 94 3551440 | ul. Żurawia 12b | 78-100 Kołobrzeg

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy zapewnienie Prezydentowi Miasta możliwości koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i kierowania ich działaniem w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i obronności, organizowania wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opracowywania i realizowania miejskich planów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, nadzór nad opracowywaniem takich planów w podległych jednostkach organizacyjnych,
 2. wykonywania zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży,
 3. dokonywania oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego i opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Prezydenta pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 4. prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,
 5. organizowania szkolenia i ćwiczeń z udziałem wydziałów i biur Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta ,Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg oraz ludności,
 6. przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania,
 7. tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej,
 8. obsługi Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 9. organizowania i utrzymywania w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną i obronności,
 10. prowadzenia stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej,
 11. współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 12. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,
 13. organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miasta oraz przez przedsiębiorców z terenu administrowanego przez Urząd Miasta,
 14. planowania i organizowania szkolenia obronnego a w tym:
  1. opracowania programu szkolenia,
  2. opracowania planu szkolenia na rok kalendarzowy,
  3. opracowania dokumentacji ćwiczeń i treningów.
 15. opracowania i aktualizowania dokumentacji w ramach planowania obronnego, w tym:
  1. planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Kołobrzeg;
  2. dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania się na stanowisko zapasowe.
 16. opracowania i prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru ,zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji.
 17. sprawowania kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych planów kontroli, zarządzania kontroli oraz koordynowania działalności podległych jednostek organizacyjnych,
 18. planowania i realizowania zadań związanych z obowiązkową i szczególną ochroną obiektów,
 19. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań Prezydenta Miasta wynikających z wprowadzenia stanu wojennego – we współdziałaniu z innymi wydziałami Urzędu i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi,
 20. organizowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie ludności,
 21. planowania i zaopatrywania organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały, przygotowywanie merytorycznej dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 22. organizowania i prowadzenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 23. planowania i realizowania wydatków budżetu miasta w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne, w tym: planowanie i nadzór nad realizacją wydatków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz OSP Tryton,
 24. w dziedzinie zagadnień objętych zakresem działania Wydziału:
  1. opracowywanie projektów zarządzeń, poleceń i wytycznych Prezydenta Miasta,
  2. prowadzenie kontroli realizacji zadań,
 25. udzielanie pomocy i informacji organom wojskowym w zakresie spraw urzędu,
 26. planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych; wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 27. prowadzenie spraw związanych z rejestracją wojskową, sporządzanie wykazów, wydawanie decyzji w tym zakresie,
 28. udział w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej, sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, uczestnictwo w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 29. prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,
 30. prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,
 31. orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osoby powołane do odbywania czynnej służby wojskowej,
 32. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - ul. Żurawia 12b

Szef WZK MAREK HUBERT 440 5
Inspektor ds. obronnych Dariusz Trzeciak 446 4
Podinspektor ds. ochrony ludności Tomasz Barszczak 446 4

 • MAREK HUBERT
  • tel.: 94 35-514-40 | fax: 94 35-514-45
  • poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
 • Dariusz Trzeciak - inspektor ds. obronnych
  • tel. 94 35-514-46 | fax: 94 35-514-45
  • poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30
  • środa - piątek 7:30 - 14:30
 • Tomasz Barszczak
  • tel. 94 35-514-46 | fax: 94 35-514-45
  • poniedziałek - piątek 8:30 - 14:30

WNIOSKI

Wniosek - szkody powstałe na terenach zielonych (prawo łowieckie)

6.4 KBPobierz

PORADNIKI

OGRZEWALNIA - GODZINY OTWARCIA ORAZ REGULAMIN

29 KBPobierz

Usuwanie sopli lodu

20 KBPobierz

Tlenek węgla (materiał pozyskany od KG PSP)

40 KBPobierz

Sygnały alarmowe i komunikaty 2013 rok

43 KBPobierz

Uwaga grzybiarze

2.6 MBPobierz na dysk

Żmija zygzakowata

210 KBPobierz

POMOC DLA ROLNIKÓW

Pomoc ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

44 KBPobierz

Wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski

123 KBPobierz