ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)

 Wydział Zarządzania Kryzysowego

Szef WZK
MAREK HUBERT

tel.: +48 94 3551440 | ul. Żurawia 12b | 78-100 Kołobrzeg

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy zapewnienie Prezydentowi Miasta możliwości koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i kierowania ich działaniem w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i obronności, organizowania wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opracowywania i realizowania miejskich planów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, nadzór nad opracowywaniem takich planów w podległych jednostkach organizacyjnych,
 2. wykonywania zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży,
 3. dokonywania oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego i opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Prezydenta pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 4. prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,
 5. organizowania szkolenia i ćwiczeń z udziałem wydziałów i biur Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta ,Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg oraz ludności,
 6. przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania,
 7. tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej,
 8. obsługi Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 9. organizowania i utrzymywania w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną i obronności,
 10. prowadzenia stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej,
 11. współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 12. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,
 13. organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miasta oraz przez przedsiębiorców z terenu administrowanego przez Urząd Miasta,
 14. planowania i organizowania szkolenia obronnego a w tym:
  1. opracowania programu szkolenia,
  2. opracowania planu szkolenia na rok kalendarzowy,
  3. opracowania dokumentacji ćwiczeń i treningów.
 15. opracowania i aktualizowania dokumentacji w ramach planowania obronnego, w tym:
  1. planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Kołobrzeg;
  2. dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania się na stanowisko zapasowe.
 16. opracowania i prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru ,zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji.
 17. sprawowania kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych planów kontroli, zarządzania kontroli oraz koordynowania działalności podległych jednostek organizacyjnych,
 18. planowania i realizowania zadań związanych z obowiązkową i szczególną ochroną obiektów,
 19. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań Prezydenta Miasta wynikających z wprowadzenia stanu wojennego – we współdziałaniu z innymi wydziałami Urzędu i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi,
 20. organizowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie ludności,
 21. planowania i zaopatrywania organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały, przygotowywanie merytorycznej dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 22. organizowania i prowadzenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 23. planowania i realizowania wydatków budżetu miasta w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne, w tym: planowanie i nadzór nad realizacją wydatków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz OSP Tryton,
 24. w dziedzinie zagadnień objętych zakresem działania Wydziału:
  1. opracowywanie projektów zarządzeń, poleceń i wytycznych Prezydenta Miasta,
  2. prowadzenie kontroli realizacji zadań,
 25. udzielanie pomocy i informacji organom wojskowym w zakresie spraw urzędu,
 26. planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych; wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 27. prowadzenie spraw związanych z rejestracją wojskową, sporządzanie wykazów, wydawanie decyzji w tym zakresie,
 28. udział w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej, sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, uczestnictwo w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 29. prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,
 30. prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,
 31. orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osoby powołane do odbywania czynnej służby wojskowej,
 32. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - ul. Żurawia 12b

Szef WZK MAREK HUBERT 440 5
Inspektor ds. obronnych Dariusz Trzeciak 446 4
Podinspektor ds. ochrony ludności Tomasz Barszczak 446 4

 • MAREK HUBERT
  • tel.: 94 35-514-40 | fax: 94 35-514-45
  • poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
 • Dariusz Trzeciak - inspektor ds. obronnych
  • tel. 94 35-514-46 | fax: 94 35-514-45
  • poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30
  • środa - piątek 7:30 - 14:30
 • Tomasz Barszczak
  • tel. 94 35-514-46 | fax: 94 35-514-45
  • poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00

Dyżurny operacyjny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tylko w sytuacjach kryzysowych)
94 35 514 24
W pozostałych godzinach Dyspozytor Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg (na pomocy porozumienia) Dyżurny KP PSP w Kołobrzegu

Usuwanie sopli lodu

20 KBPobierz

Tlenek węgla (materiał pozyskany od KG PSP)

40 KBPobierz

Sygnały alarmowe i komunikaty 2013 rok

43 KBPobierz

Uwaga grzybiarze

2.6 MBPobierz na dysk

Żmija zygzakowata

210 KBPobierz