ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Organizacji (OR)

Wydział Organizacji

Naczelnik Wydziału
URSZULA PUSTELNIK

tel.: +48 94 3551590 | fax: +48 94 3523769 | pokój nr 110

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacji należą sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

 1. Realizacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:
  1. prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń Prezydenta oraz zbioru poleceń służbowych Prezydenta i Sekretarza Miasta,
  2. prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  3. prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli,
  4. sporządzanie sprawozdań z realizacji zarządzeń i zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta,
  5. prowadzenie rejestru wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
  6. prowadzenie rejestrów umów Wydziału i umów wieloletnich Urzędu,
  7. prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń Urzędu i innych jednostek zewnętrznych,
  8. prowadzenie wykazu rejestrów aktualnie prowadzonych w Urzędzie,
  9. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  10. sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta,
  11. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Urzędu oraz dla dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
  12. opracowywanie pełnomocnictw i upoważnień oraz zakresów czynności dla najwyższego kierownictwa oraz nadzór nad ich aktualnością,
  13. prowadzenie spraw związanych ze skargami zgodnie z procedurą procesową SZJ P-III-02 „Rozpatrywanie skarg i wniosków”, sprawowanie nadzoru nad terminowością rozpatrywania skarg przez wydziały Urzędu,
  14. uaktualnianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg,
  15. obsługa sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta Miasta.
 2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem będącym w użytkowaniu Urzędu, w tym:
  1. zapewnienie łączności telefonicznej Urzędu,
  2. zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu,
  3. prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi własnością Urzędu,
  4. zapewnienie utrzymania czystości w obiektach i dbałość o ich estetykę,
  5. prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw, usług dla bieżącego funkcjonowania urzędu,
  6. prowadzenie biblioteki Urzędu,
  7. techniczna obsługa spotkań, obrad sesji Rady Miasta i innych uroczystości,
  8. bieżące zakupy na potrzeby Urzędu,
  9. zapewnianie materiałowo-technicznych warunków pracy Urzędu
  10. prowadzenie spraw Zarządów Osiedli w zakresie rozliczania przyznanych środków na cele administracyjno-biurowe,
  11. prowadzenie zbioru rocznych sprawozdań z funkcjonowania Rad Osiedli oraz przekazywanie ich merytorycznym wydziałom,
  12. gospodarka pieczęciami, w tym prowadzenie centralnego rejestru pieczęci i stempli, weryfikacja zamówień na pieczęcie urzędowe i stemple,
  13. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy i Urzędu .
 3. Realizowanie zadań dotyczących zabezpieczenia od strony organizacyjnej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych, do Rad Osiedli oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego.
 4. Administrowanie budynkami Urzędu, salami narad oraz planowanie remontów, w tym:
  1. zawieranie umów na dostawy mediów, wynajmu, dzierżawy itp.,
  2. dbanie o prawidłowe oznakowanie Urzędu,
  3. prowadzenie spraw związanych z realizacją usług i robót remontowych dla Urzędu
  4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu wraz z bieżącą kontrolą ich stanu,
  5. wywieszanie flagi państwowej i dekorowanie budynków Urzędu z okazji m. in. świąt państwowych, uroczystości i rocznic,
  6. współpraca z konserwatorem zabytków zakresie obsługiwanych obiektów
 5. Organizowanie i nadzorowanie obsługi kurierskiej Urzędu na terenie miasta .
 6. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta, w tym:
  1. udzielanie informacji klientom o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
  2. prowadzenie kancelarii Urzędu oraz komputerowego rejestru pism i dokumentów,
  3. obsługa centrali telefonicznej,
  4. organizacja obsługi pocztowej.
 7. Koordynowanie działań związanych z instrukcją kancelaryjną, JRWA oraz instrukcją w/s organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym :
  1. koordynowanie działania systemu EZD,
  2. nadzorowanie prawidłowego stosowania JRWA,
  3. prowadzenie Archiwum Urzędu Miasta Kołobrzeg :
  4. przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Urzędu ,
  5. przechowywanie zasobów archiwalnych, udostępnianie dokumentów dla celów służbowych i naukowo- badawczych,
  6. weryfikowanie, klasyfikowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, likwidowanie dokumentacji niearchiwalnej

Wydział Organizacji (OR)

Naczelnik Wydziału URSZULA PUSTELNIK 590 110
Zastępca Naczelnika Małgorzata Łabędź - Figurska 599 5
Inspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowego Hanna Dąbrowska 547 5
Inspektor ds. gospodarczych Agnieszka Kabacińska 593 5
Referent ds. administracji i obsługi kancelarii Prezydenta Kinga Stankiewicz 311 105
Inspektor ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców Prezydenta Ewelina Fusińska 591 108

Biuro Obsługi Klienta - ul. Ratuszowa 12

Podinspektor ds. obsługi klienta Natalia Barska 500 -
Inspektor ds. obsługi klienta Gabriela Zatowska 594 -
Inspektor ds. obsługi klienta Joanna Frydrych 500 -