BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO)

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
KATARZYNA ZAJĄC

tel.: +48 94 3551536
pok. nr 30 | ul. Armii Krajowej 12 | email: k.zajac@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury technicznej, utrzymaniem czystości terenów gminnych, ochroną środowiska, konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym:

 1. kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wody i gruntów,
 2. kształtowanie polityki w zakresie infrastruktury technicznej zw. z gospodarką wodno-ściekową,
 3. przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
 4. nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg,
 5. wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,
 6. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie odwodnienia dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
 7. nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury wodnej m.in. fontann, kaskady wodnej, źródełka solankowego, kuli wodnej, poidełek,
 8. wyliczenie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, z tytułu wprowadzania ścieków z pow. zanieczyszczonych do kanalizacji deszczowej i wnoszenie ich na rachunek Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego,
 9. kształtowanie polityki w zakresie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, energię cieplną i inne źródła energotwórcze,
 10. opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie oświetlenia i zaopatrzenia w energię elektryczną na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg,
 11. nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową oświetlenia ulic, placów, terenów osiedlowych gminy, zasobów parkowych, zieleni miejskiej, pomników,
 12. nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych (parków, skwerów, terenów rekreacyjno-sportowych, podwórek komunalnych) oraz eksploatację małej architektury na terenach miejskich,
 13. opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie zieleni,
 14. nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i estetyki na terenach miejskich: w parkach, na skwerach, terenach zielonych, rekreacyjnych i wewnątrz osiedlowych oraz targowiskach miejskich,
 15.  prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat w tym prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Komisji ds. Ochrony Drzewostanu na terenie Miasta Kołobrzeg,
 16. utrzymanie Cmentarza Wojennego, Miejsc Pamięci Narodowej, Lapidariów Żydowskiego i Niemieckiego oraz pomników będących w kompetencjach GM Kołobrzeg,
 17. oflagowanie miasta - ulice, Cmentarz Wojenny, Miejsca Pamięci Narodowej,
 18. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych,
 19. przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, koncepcji geologicznych i innych,
 20. prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 21. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 22. bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
 23. przygotowywanie projektu uchwały określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy, prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk - obowiązki Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne,
 24. prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom - uprawnienia Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne,
 25.  realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta,
 26. nadzór nad realizacją zadania związanego z usuwaniem barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg,
 27.  usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg.

 

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - ul. Armii Krajowej 12

Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska KATARZYNA ZAJĄC 536 30
Główny specjalista ds. zieleni Aleksandra Muciek 539 25
Główny specjalista ds. elektro - energetycznych Roman Buszac 509 24
Główny specjalista ds. ochrony środowiska Przemysław Ulewicz 631 24
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku Andrzej Rypina 539 25
Główny specjalista ds. postępowań administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 21
Główny specjalista ds. gospodarki odwodnieniowej Marta Łukaszewicz 509 24
Podinspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Edyta Buszac 517 21