ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO)

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
BOŻENA KARASZEWSKA

tel.: +48 94 3551536
pok. nr 9 | Ratuszowa 12 | email: b.karaszewska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury technicznej, utrzymaniem czystości terenów gminnych, gospodarowaniem odpadami, ochroną środowiska, konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej w tym:

 1. kształtowanie polityki w zakresie infrastruktury technicznej zw. z gospodarką wodno - ściekową
 2. przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów
 3. nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg
 4. wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej
 5. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie odwodnienia dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
 6. nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury m.in. fontann, kaskady wodnej, źródełka solankowego
 7. kształtowanie polityki w zakresie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, energię cieplną i inne źródła energotwórcze
 8. opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie oświetlenia i zaopatrzenia w energię elektryczną na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
 9. nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową oświetlenia ulic, placów, terenów osiedlowych gminy, zasobów parkowych, zieleni miejskiej, pomników
 10. nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych (parków, skwerów, terenów rekreacyjno - sportowych, podwórek komunalnych)
 11. opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie zieleni
 12. nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i estetyki na terenach miejskich: w parkach, na skwerach, terenach zielonych, rekreacyjnych i wewnątrz osiedlowych oraz targowiskach miejskich
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat w tym prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Komisji ds. Ochrony Drzewostanu na terenie Miasta Kołobrzeg
 14. utrzymanie Cmentarza Wojennego, Miejsc Pamięci Narodowej, Lapidariów Żydowskiego i Niemieckiego oraz pomników będących w kompetencjach GM Kołobrzeg
 15. oflagowanie miasta - ulice, Cmentarz Wojenny, Miejsca Pamięci Narodowej
 16. przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, koncepcji geologicznych i innych
 17. kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wody i gruntów
 18. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych, działalność informacyjna
 19. nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o warunki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 20. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gminy
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych - zezwolenia na działalność zw. z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
 22. prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 23. w trybie wykonywania zastępczego usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta w przypadkach nie respektowania tego obowiązku przez właścicieli nieruchomości, obciążanie ich kosztami wywozu i składowania
 24. nadzór nad firmami posiadającymi wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 25. prowadzenie ewidencji umów zawartych pomiędzy podmiotami a przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 26. nadzór nad selektywną zbiórką odpadów w gminie, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
 27. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć
 28. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 29. przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i innych programów z zakresu działalności referatu
 30. sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności referatu
 31. bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu
 32. przygotowywanie, przekazywanie do zaopiniowania właściwym jednostkom terytorialnym projektu uchwały określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy, przedkładanie projektu uchwały do publicznej wiadomości, prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk - obowiązki Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne
 33. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom - uprawnienia Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne
 34. realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg w zakresie realizowanego przez referat programu operacyjnego

 

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska BOŻENA KARASZEWSKA 536 21
Główny specjalista ds. zieleni Aleksandra Muciek 539 20
Główny specjalista ds. elektro - energetycznych Roman Buszac 509 21
Główny specjalista ds. ochrony środowiska Przemysław Ulewicz 631 20
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku Andrzej Rypina 539 20
Inspektor ds. decyzji administracyjnych z zakresu zieleni i miejsc pamięci narodowej Jolanta Hrynio 517 19
Inspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Katarzyna Zając 536 21
Inspektor ds. postępowań administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 19
Inspektor ds. technicznych - gospodarka wodno - ściekowa Marta Łukaszewicz 509 21

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - Ratusz, ul. Armii Krajowej 12

Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Karolina Romanowska 603 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23
Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Trzeciak 625 23