BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Dochodów (D)

<body style="text-align: center">

Wydział Dochodów

Naczelnik Wydziału
Agnieszka Kraczkowska

tel.: +48 94 3551548 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 214, II piętro | emial: dochody@um.kolobrzeg.pl
 

Do zadań Wydziału Dochodów należy działanie na rzecz pozyskiwania wpływów z podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dochodów z mienia gminnego, a w szczególności:

 • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Prezydenta Miasta roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych będących wpływami z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę, w tym odsetek i należności ubocznych
 • nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminy oraz niepodatkowych należności budżetowych
 • nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a będących dochodami gminy
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, płatników, inkasentów opłat
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji w indywidualnych sprawach podatkowych we współpracy z Biurem Prawnym
 • przygotowywanie projektów planów i analiz, a w szczególności wycinka z budżetu miasta w zakresie dochodów, w tym propozycji zmian planu dochodów
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta
 • prowadzenie ewidencji dochodów budżetu miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w tym: dochody własne, udziały w podatkach gromadzonych centralnie, subwencje, dotacje z budżetu państwa,
 • rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami,
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu dochodów a wynikających z przepisów prawa budżetowego jak i podatkowego, w tym także opracowanie sprawozdawczości z wykonania dochodów za dany rok budżetowy
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa
 • współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu gminy

Wydział Dochodów (D)

Naczelnik Wydziału Dochodów AGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO 548 214
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych Agnieszka Tarnowska 557 215
inspektor ds. ewidencji dochodów Maria Tyczyno 558 211
główny specjalista ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych Milena Wrzesień 556 211
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych Elżbieta Kędziorska 589 210
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy oraz innych opłat Anna Kotlarek 568 209
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy Bożena Maciąg 559 209
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych oraz wymiaru opłaty targowej Sylwia Sumińska 557 215
inspektor ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty za psy Agnieszka Budner - Grzegorczyk 589 210
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz zwrotu podatku akcyzowego dla rolników Monika Ciesielska 557 215
podinspektor ds. wymiaru podatku od środków transportowych os. fizycznych i prawnych oraz windykacji dochodów z mienia gminy Jolanta Gromek 568 209