ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Elżbieta Ulrich

tel.: +48 94 35 516  05  Ratusz Miejski

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego, Ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych związanych ze sprawami osobowymi, a w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej oraz wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim
 • przyjmowanie zgłoszeń urodzin noworodków
 • przyjmowanie zgłoszeń zgonów
 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji oraz postanowień w zakresie:
  • wpisywania do polskich ksiąg zagranicznych aktów stany cywilnego,
  • prostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
  • uzupełniania aktów stanu cywilnego,
  • odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą,
  • rejestracja małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
  • zmiany imion i nazwisk oraz ustalania ich pisowni oraz brzmienia,
  • wydawania zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
  • wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • wydawania zaświadczeń o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim
 • przyjmowanie oświadczeń woli o:
  • nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego,
  • uznaniu dziecka przez ojca,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • zmianie imienia dziecka,
  • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
 • rejestracja zmian stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych na podstawie decyzji administracyjnych, oświadczeń woli oraz prawomocnych wyroków i postanowień sądów powszechnych,
 • prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia jednego z dwóch aktów stwierdzających to samo zdarzenie,
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
 • przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • rejestracja zmian stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych na podstawie decyzji administracyjnych, oświadczeń woli oraz prawomocnych wyroków i postanowień sądów powszechnych
 • prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
 • gromadzenie i aktualizacja akt zbiorowych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 • sporządzanie i aktualizacja skorowidzów aktów stanu cywilnego
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych dotyczących zgłaszanych urodzeń, zawieranych małżeństw i rejestrowanych zgonów
 • zawiadamianie jednostek ewidencji ludności o:
  • zgłaszanych urodzeniach do celów meldunkowych i nadawania numeru PESEL
  • zawartych małżeństwach
  • zarejestrowanych zgonach
  • zmianach w aktach stanu cywilnego, wymagających aktualizacji w systemie ewidencji ludności
 • nanoszenie przypisków w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych,
 • informowanie właściwych urzędów stanu cywilnego o zawartych małżeństwach i zgonach w celu nanoszenia przypisków w aktach urodzeń i małżeństw,
 • nanoszenie przypisków w miejscowych księgach stanu cywilnego na podstawie informacji z innych USC,
 • wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń z rejestrów USC,
 • wydawanie pozwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
 • prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,
 • przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
 • przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • organizowanie uroczystości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w formie cywilnej uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości jubileuszu 100 - lecia urodzin

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Ratusz

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 30
Zastępca kierownika Ewelina Borkowska 605 33
Inspektor Elżbieta Wziątek 605 33
Podinspektor Honorata Gołębiowska 605 33
Fax   633