BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Elżbieta Ulrich

tel.: +48 94 35 516  05  Ratusz Miejski

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego, Ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych związanych ze sprawami osobowymi, a w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej oraz wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim
 • przyjmowanie zgłoszeń urodzin noworodków
 • przyjmowanie zgłoszeń zgonów
 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji oraz postanowień w zakresie:
  • wpisywania do polskich ksiąg zagranicznych aktów stany cywilnego,
  • prostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
  • uzupełniania aktów stanu cywilnego,
  • odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą,
  • rejestracja małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
  • zmiany imion i nazwisk oraz ustalania ich pisowni oraz brzmienia,
  • wydawania zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
  • wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • wydawania zaświadczeń o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim
 • przyjmowanie oświadczeń woli o:
  • nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego,
  • uznaniu dziecka przez ojca,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • zmianie imienia dziecka,
  • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
 • rejestracja zmian stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych na podstawie decyzji administracyjnych, oświadczeń woli oraz prawomocnych wyroków i postanowień sądów powszechnych,
 • prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia jednego z dwóch aktów stwierdzających to samo zdarzenie,
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
 • przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • rejestracja zmian stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych na podstawie decyzji administracyjnych, oświadczeń woli oraz prawomocnych wyroków i postanowień sądów powszechnych
 • prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
 • gromadzenie i aktualizacja akt zbiorowych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 • sporządzanie i aktualizacja skorowidzów aktów stanu cywilnego
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych dotyczących zgłaszanych urodzeń, zawieranych małżeństw i rejestrowanych zgonów
 • zawiadamianie jednostek ewidencji ludności o:
  • zgłaszanych urodzeniach do celów meldunkowych i nadawania numeru PESEL
  • zawartych małżeństwach
  • zarejestrowanych zgonach
  • zmianach w aktach stanu cywilnego, wymagających aktualizacji w systemie ewidencji ludności
 • nanoszenie przypisków w księgach stanu cywilnego i rejestrach elektronicznych,
 • informowanie właściwych urzędów stanu cywilnego o zawartych małżeństwach i zgonach w celu nanoszenia przypisków w aktach urodzeń i małżeństw,
 • nanoszenie przypisków w miejscowych księgach stanu cywilnego na podstawie informacji z innych USC,
 • wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń z rejestrów USC,
 • wydawanie pozwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
 • prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,
 • przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
 • przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • organizowanie uroczystości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w formie cywilnej uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości jubileuszu 100 - lecia urodzin

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Ratusz

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 33
Zastępca kierownika Ewelina Borkowska 605 33
Inspektor Elżbieta Wziątek 605 33
Podinspektor Honorata Gołębiowska 605 33
Podinspektor Karolina Hulewicz 605 33
Fax   633