ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Kadr i Płac (BK)

Biuro Kadr i Płac

Kierownik
EWA MAKOWIECKA

tel.: 48 94 3551592 | fax: 48 94 3523769
pokój nr 4, parter | email: biurokadr@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Biura Kadr i Płac należy prowadzenie całokształtu spraw kadrowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta, a w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw kadrowych i BHP pracowników Urzędu oraz kierownictwa jednostek podległych Miastu, za wyjątkiem szkół i przedszkoli
 • prowadzenie całości spraw związanych ze stażami, praktykami szkolnymi i studenckimi w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu,
 • nadzór nad aktualizacją kart stanowiskowych,
 • kontrola dyscypliny pracy urzędników,
 • prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego z wynagrodzeń za pracę,
 • wystawianie i rejestracja delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie umów oraz naliczanie ryczałtów za wykorzystanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • rozliczanie ryczałtów telefonicznych pracowników Urzędu,
 • wypełnianie dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego obecnie zatrudnionych jak i byłych pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz list wypłat z tytułu umów o dzieło i zlecenia,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych pracowników i byłych pracowników,
 • ustalenie uprawnień i naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,
 • pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dla których Urząd Miasta jest płatnikiem,
 • prowadzenie kartotek płacowych pracowników Urzędu i comiesięczna ich aktualizacja,
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranego wynagrodzenia pracowników Urzędu,
 • zgłaszanie (do ZUS) i wyrejestrowywanie pracowników Urzędu do ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie list wypłat diet i ryczałtów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli,
 • przygotowywanie list wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,rozliczanie wynagrodzenia Miejskiej (Gminnej) Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji wpłat na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie danych osobowych i płacowych w komputerowym systemie kadrowo - płacowym,
 • sporządzanie zestawień dotyczących wynagrodzeń pracowników i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego celem dalszej ewidencji księgowej,
 • organizacja służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników.
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy w urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Lista pracowników Magistratu


Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik Biura EWA MAKOWIECKA 592 3
Główny Specjalista ds. kadr i płac Maria Żemojtel 552 4
Inspektor ds. kadr i BHP Katarzyna Musiał 608 4
Referent ds. kadr Emilia Śniegocka 608 4