BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

 BIURO AUDYTU I KONTROLI

Kierownik Biura Audytu i Kontroli
SŁAWOMIR DASSOW

pokój nr 315 | Ratuszowa 13
tel.: + 48 94-35-51-506 | email: s.dassow@um.kolobrzeg.pl

Biuro Audytu i Kontroli realizuje w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg zadania z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli.

 1. Do zadań Biura w zakresie audytu wewnętrznego należy w szczególności:
  1. niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg systemów kontroli zarządczej,
  2. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  3. prezentowanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
  4. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
  5. wykonywanie audytów poza planem audytu wewnętrznego,
  6. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie audytu,
  7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
  8. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z audytu wewnętrznego i przedkładanie ich Prezydentowi Miasta.
 2. Do zadań Biura w zakresie kontroli należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym w formie dotacji,
  2. realizacja w ramach kontroli instytucjonalnej zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg czynności, mających na celu badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  3. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli,
  4. opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  5. udzielanie jednostkom kontrolowanym instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,
  6. współpraca z naczelnikami Urzędu Miasta i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji zadań kontrolnych,
  7. sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
  8. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
  9. sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
  10. składanie sprawozdań Prezydentowi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Do zadań Biura należy również:
  1. współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:
   1. przesyłanie powiadomień z zakresu ww. ustawy oraz prowadzenie rejestru powiadomień.
  2. koordynowanie całości spraw związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem.

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 315
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 315
Inspektor ds. kontroli Elżbieta Mieszczyńska 584 315

Najistotniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie Biura Audytu i Kontroli:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1480),

 3. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2013 roku, poz. 15).

 4. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 102/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 02 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,

 5. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 37/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje,

 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 roku, poz. 455 z zm.).