ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

 BIURO AUDYTU I KONTROLI

Kierownik Biura Audytu i Kontroli
SŁAWOMIR DASSOW

pokój nr 317 | Ratuszowa 13
tel.: + 48 94-35-51-506 | email: s.dassow@um.kolobrzeg.pl

Biuro Audytu i Kontroli realizuje w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg zadania z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli.

 1. Do zadań Biura w zakresie audytu wewnętrznego należy w szczególności:
  1. niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg systemów kontroli zarządczej,
  2. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  3. prezentowanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
  4. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
  5. wykonywanie audytów poza planem audytu wewnętrznego,
  6. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie audytu,
  7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
  8. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z audytu wewnętrznego i przedkładanie ich Prezydentowi Miasta.
 2. Do zadań Biura w zakresie kontroli należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym w formie dotacji,
  2. realizacja w ramach kontroli instytucjonalnej zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg czynności, mających na celu badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  3. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli,
  4. opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  5. udzielanie jednostkom kontrolowanym instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,
  6. współpraca z naczelnikami Urzędu Miasta i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji zadań kontrolnych,
  7. sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
  8. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
  9. sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
  10. składanie sprawozdań Prezydentowi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Do zadań Biura należy również:
  1. współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:
   1. przesyłanie powiadomień z zakresu ww. ustawy oraz prowadzenie rejestru powiadomień.
  2. koordynowanie całości spraw związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem.

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 317
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 316
Inspektor ds. kontroli Elżbieta Mieszczyńska 584 316

Najistotniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie Biura Audytu i Kontroli:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1480),

 3. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2013 roku, poz. 15).

 4. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 102/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 02 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,

 5. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 37/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje,

 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 roku, poz. 455 z zm.).