ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg JANUSZ GROMEK

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

 • urodzony 1956 w Kołobrzegu
 • wykształcenie - wyższe
 • zawód - nauczyciel
 • rodzina - żona Elżbieta, córka Katarzyna, syn Michał, wnuczka Nel
 • doświadczenie zawodowe, społeczne, polityczne:
  • ślusarz
  • zaopatrzeniowiec
  • organizator sportu
  • kierowca
  • akwizytor
  • nauczyciel (przez 16 lat dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza)
 • jako radny IV - ch kadencji pełnił funkcje:
  • Wiceprzewodniczącego Rady
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
  • Przewodniczącego Rady Miasta
 • dlaczego kandydowałem:
  • takie było zapotrzebowanie znacznej grupy mieszkańców Kołobrzegu
  • myślę, że moje doświadczenie zawodowe może przydać się w pracy dla Miasta
  • jest wiele jeszcze do zrobienia - ufam, że moje działania przyniosą dalszy i szybki rozwój Kołobrzegu

PREZYDENT MIASTA

Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów

 • Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  • kierowanie Urzędem,
  • reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  • ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  • przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  • przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  • dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  • sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  • ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  • nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
  • współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  • wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  • kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
  • pełnienie obowiązków szefa miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • pełnienie funkcji administratora danych,
  • nadzór nad realizacją zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • realizacja zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 • Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach
  • Biurem Audytu i Kontroli
  • Rzecznikiem Prasowym Prezydenta
  • Biurem Prawnym
  • Wydziałem Urbanistyki i Architektury
  • Wydziałem Działalności Gospodarczej
  • Biurem Zamówień Publicznych
  • Urzędem Stanu Cywilnego
  • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
  • Strażą Miejską
 • Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych