BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg JANUSZ GROMEK

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

 • Wykształcenie - wyższe, zamężna, dwoje dzieci
  • Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiowała nauczanie początkowe na Wydziale Humanistycznym. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na czterech uczelniach: z logopedii na Uniwersytecie Szczecińskim, z organizacji i zarządzania "Menedżer w Oświacie" w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej, z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz "Zdrowie Publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia" na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest specjalistką z zakresu oligofrenopedagogiki.
 • Działalność samorządowa -
  • Od grudnia 2011 do listopada 2018 - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
  • Od stycznia 2010 do grudnia 2011 - zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg
 • Działalność polityczna -
  • Od 2003 r. członek Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodnicząca Zarządu Platformy Obywatelskiej w powiecie kołobrzeskim.
 • Ważniejsze etapy kariery zawodowej -
  • W latach 2007-2010 dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołobrzegu,
  • Od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg, mając w swoich kompetencjach sprawy społeczne, oświatę, sport, kulturę i promocję miasta.
 • Działalność społeczna -
  • W 2008 roku - założyła Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka",
  • Członek Ruchu Olimpiad Specjalnych,
  • Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu,
  • Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego.

ZADANIA PREZYDENTA MIASTA

 1. Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  2. kierowanie Urzędem,
  3. reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  7. ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  8. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  10. dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  11. sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  12. ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  14. nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  15. planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  16. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  17. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  18. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
 3. Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych,
  2. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień,
  3. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska Kołobrzeg,
  4. Audytorem Wewnętrznym,
  5. Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli,
  6. Rzecznikiem Prasowym Prezydenta,
  7. Biurem Prawnym;Wydziałem Urbanistyki i Architektury,
  8. Urzędem Stanu Cywilnego,
  9. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego,
  10. Strażą Miejską.
 4. Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.