BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg JANUSZ GROMEK

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

 • urodzony 1956 w Kołobrzegu
 • wykształcenie - wyższe
 • zawód - nauczyciel
 • rodzina - żona Elżbieta, córka Katarzyna, syn Michał, wnuczka Nel
 • doświadczenie zawodowe, społeczne, polityczne:
  • ślusarz
  • zaopatrzeniowiec
  • organizator sportu
  • kierowca
  • akwizytor
  • nauczyciel (przez 16 lat dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza)
 • jako radny IV - ch kadencji pełnił funkcje:
  • Wiceprzewodniczącego Rady
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
  • Przewodniczącego Rady Miasta
 • dlaczego kandydowałem:
  • takie było zapotrzebowanie znacznej grupy mieszkańców Kołobrzegu
  • myślę, że moje doświadczenie zawodowe może przydać się w pracy dla Miasta
  • jest wiele jeszcze do zrobienia - ufam, że moje działania przyniosą dalszy i szybki rozwój Kołobrzegu

PREZYDENT MIASTA

Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów

 • Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  • kierowanie Urzędem,
  • reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  • ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  • przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  • przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  • dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  • sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  • ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  • nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
  • współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  • wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  • kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
  • pełnienie obowiązków szefa miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • pełnienie funkcji administratora danych,
  • nadzór nad realizacją zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • realizacja zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 • Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością
  • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach
  • Biurem Audytu i Kontroli
  • Rzecznikiem Prasowym Prezydenta
  • Biurem Prawnym
  • Wydziałem Urbanistyki i Architektury
  • Wydziałem Działalności Gospodarczej
  • Biurem Zamówień Publicznych
  • Urzędem Stanu Cywilnego
  • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
  • Strażą Miejską
 • Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych