Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 7 października 2020 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,
  3. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,
  5. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
  6. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  7. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  8. w sprawie sprzedaży działki numer 205/31 obręb 17 oraz działki numer 205/16 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu,
  9. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 3/4 obręb 13, położonej przy ul. Okopowej w Kołobrzegu,
  10. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2021 r. części działki o numerze 66/3 obręb 4 położonej przy ulicy Rodziewiczówny w Kołobrzegu,
  11. w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części działek o numerach: 1, 4/37, 4/38, 4/227, 4/233 obręb 8 o łącznej powierzchni 49.484 ha, położonych w Kołobrzegu – Podczele,
  12. w sprawie zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2021.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Ogłoszenie dla mieszkańców w sprawie zdalnego trybu sesji

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekty spakowane do jednego pliku

13.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 205/31 obręb 17 oraz działki numer 205/16 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 3/4 obręb 13, położonej przy ul. Okopowej w Kołobrzegu

714 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2021 r. części działki o numerze 66/3 obręb 4 położonej przy ulicy Rodziewiczówny w Kołobrzegu

515 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części działek o numerach: 1, 4/37, 4/38, 4/227, 4/233 obręb 8 o łącznej powierzchni 49.484 ha, położonych w Kołobrzegu – Podczele

839 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2021

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o przebiegi wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.

19.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LV.261.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2020 r.

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku