Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 06 maja 2020 roku o godzinie 09:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry,
  5. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4,
  6. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  8. wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego,
  9. sprzedaży działki położonej przy ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu,
  10. 10) sprzedaży działek o numerach 55/3, 55/36, 66/7, 66/10, 67/1 obręb 11 położonych przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu,
  11. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
  12. oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, części działki numer 118/5 obręb 4, o powierzchni 358 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu,
  13. oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony działek o numerach: 102/2, 105/18 i 105/19 obręb 5, położonych przy ulicy Aniołów Stróżów w Kołobrzegu,
  14. oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, zabudowanej działki nr 330 obręb 12 o powierzchni 62 m2, położonej przy al. Kolejowej w Kołobrzegu,
  15. likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu,
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2018 – 2020 za okres od I do XII 2019 r.,
  2. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2020 za okres od 01.01.2019 r. do 31.122019 r.,
  3. z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Miejskiego programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2019,
  4. z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do ZIP

52 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej,

181 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego,

8.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego,

24 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry,

9.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4,

737 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki,

476 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego,

8.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej przy ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu,

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek o numerach 55/3, 55/36, 66/7, 66/10, 67/1 obręb 11 położonych przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu,

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

180 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, części działki numer 118/5 obręb 4, o powierzchni 358 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu,

703 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony działek o numerach: 102/2, 105/18 i 105/19 obręb 5, położonych przy ulicy Aniołów Stróżów w Kołobrzegu,

390 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, zabudowanej działki nr 330 obręb 12 o powierzchni 62 m2, położonej przy al. Kolejowej w Kołobrzegu,

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu,

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku