BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027,
  3. opłaty uzdrowiskowej,
  4. wystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg z porozumienia międzygminnego,
  5. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych na ul. Bogusława X 22 w Kołobrzegu,
  6. ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubach Senior+ w Kołobrzegu,
  7. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi teleopieki i usługi asystenckie w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja,
  9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu pomiędzy ul. A. Sułkowskiego a ul. Przesmyk
  10. sprzedaży działki położonej przy ul. Grodzieńskiej i Krzemienieckiej w Kołobrzegu,
  11. sprzedaży działki położonej przy ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu,
  12. oddania w dzierżawę, na okres od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r., części działki nr 7 położonej w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu,
  13. ustanowienia na działce nr 51 obręb 4 położonej w Kołobrzegu przy ul. Juliusza Słowackiego odpłatnej służebności gruntowej,
  14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Kołobrzeg prawa własności nieruchomości (dot. działek o numerze 2/5, 2/6 i 2/7 w obrębie 17 miasta Kołobrzeg, położonych przy ul. Wiedeńskiej)
  15. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Kołobrzeg prawa własności nieruchomości (dot. działek o numerze 108/8, 108/13, 108/19 w obrębie 18 miasta Kołobrzeg i działki o numerze 2/4 w obrębie 17 miasta Kołobrzeg, stanowiących ulicę Wiedeńską),
  16. rozpatrzenia petycji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za rok 2019.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.