BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 25 lipca 2019 roku o godzinie 8:00 (czwartek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r.,
  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,
  4. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg,
  2. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  3. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg,
  4. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości,
  6. zamiany i nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
  7. oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki numer 175/24 oraz części działek nr 175/15, 175/39 położonych w obrębie 11 przy ul. Łopuskiego i ul. Szarych Szeregów w Kołobrzegu,
  8. nabycia prawa własności nieruchomości oraz oddania w dzierżawę na okres 30 lat działek nr 52/5 i 83 obręb 11 miasta Kołobrzeg położonych przy ul. Radomskiej 10A,
  9. sprzedaży działki gruntu nr 122/13 obręb 18 położonej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej,
  10. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu,
  11.  sprzedaży działki nr 113/26 obręb 14 położonej przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu,
  12. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu na działce nr 161/1 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 7,
  13. nadania nazwy Rondo im. Związku Inwalidów Wojennych RP,
  14. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  15. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  16. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  17. zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta w 2018 roku oraz na Lokalną Organizację Turystyczną „Regionu Kołobrzeg” w roku 2017 i 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z ww. kontroli.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

UWAGA

Na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 16 lipca 2019 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), do porządku obrad XI sesji zostały wprowadzone następujące projekty uchwał:

 1. w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r.,
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.,
 3. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,
 4. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Projekt uchwały ...

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

4.5 MBPobierz

w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r. (projekt Prezydenta Miasta)

182 KBPobierz na dysk

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. (projekt Prezydenta Miasta)

2.6 MBPobierz na dysk

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027 (projekt Prezydenta Miasta)

788 KBPobierz na dysk

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (projekt Prezydenta Miasta)

306 KBPobierz na dysk

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg (projekt Prezydenta Miasta)

200 KBPobierz na dysk

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (projekt Prezydenta Miasta)

181 KBPobierz na dysk

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg (projekt Przewodniczącego Rady Miasta)

172 KBPobierz na dysk

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego (projekt Przewodniczącego Rady Miasta)

175 KBPobierz na dysk

zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości (projekt Grupy Radnych)

173 KBPobierz na dysk

w sprawie zamiany i nieodpłatnego nabycia nieruchomości (projekt Prezydenta Miasta)

179 KBPobierz na dysk

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 9 lat, działki numer 175/24 oraz części działek nr 175/15, 175/39 położonych w obrębie 11 przy ul. Łopuskiego i ul. Szarych Szeregów w Kołobrzegu (projekt Prezydenta Miasta)

339 KBPobierz na dysk

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oraz oddania w dzierżawę na okres 30 lat działek nr 52/5 i 83 obręb 11 miasta Kołobrzeg położonych przy ul. Radomskiej 10A (projekt Prezydenta Miasta)

186 KBPobierz na dysk

w sprawie sprzedaży działki nr 122/13 obręb 18 położonej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej (projekt Prezydenta Miasta)

207 KBPobierz na dysk

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu (projekt Prezydenta Miasta)

207 KBPobierz na dysk

w sprawie sprzedaży działki nr 113/26 obręb 14 położonej przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu (projekt Prezydenta Miasta)

201 KBPobierz na dysk

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu na działce nr 161 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 7 (projekt Prezydenta Miasta)

0.9 MBPobierz na dysk

w sprawie nadania nazwy Rondo im. Związku Inwalidów Wojennych RP (projekt Prezydenta Miasta)

313 KBPobierz na dysk

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

586 KBPobierz na dysk

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

181 KBPobierz na dysk

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

180 KBPobierz na dysk

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg (projekt Przewodniczącego Rady Miasta)

175 KBPobierz na dysk

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta w 2018 roku oraz na Lokalną Organizację Turystyczną "Regionu Kołobrzeg" w roku 2017 i 2018 wraz ze sprawozdaniem z tej kontroli (projekt Komisji Rewizyjnej)

194 KBPobierz na dysk