Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 28 /13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 rok" - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Sprawozdania, o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

3.2 MBPobierz

Uchwała Nr XXX/149/Z/2013 RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2012 r.

170 KBPobierz na dysk