28.04.2009 r. - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzeg

06 kwietnia 2009
BZ.I.341-0/2/4/09

OGŁOSZENIE
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzeg

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 (były budynek ZUS) pok. nr 20, tel. (094) 35-51-542 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl .Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Kowalski -Główny spec. Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg, e-mail: m.kowalski@um.kolobrzeg.pl Koszt specyfikacji wynosi 310 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675. Przedmiotem zamówienia jest: Zamówienie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Rozbudowa obejmuje rozszerzenie istniejącego obiektu, nadbudowę jednej kondygnacji oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury. Kubatura projektowanego obiektu to 6.856,20 m3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 28.04.2009r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 28.04.2009 r. o godz.10:00

  • Kod CPV - 45.21.42.10-5, 45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.21.33.12-3, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1, 45.11.27.23-9, 45.34.20.00-6, 45.23.61.10-4, 77.31.41.00-5
  • Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.01.2010r.
  • Termin związania ofertą - 30 dni
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) oraz, którzy:

  • Wykażą się polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 1.000.000,00 zł.;
  • Przedstawią dowód wniesienia wadium;
  • Przedłożą odpowiednie dokumenty stwierdzające, że osoba która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie OC;
  • Przedłożą dokumenty potwierdzające, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonano co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu i oddaniu do użytku obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 5.000.00 m3 wraz z elementami małej architektury. Wymagane jest potwierdzenie należytego wykonania zadania odpowiednimi dokumentami.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 06.04.2009 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych 92368-2009

Opracowała: Edyta Majewska
inspektor BZ, tel. 094 35 51 581Załączniki do pytań i odpowiedzi z dnia 28-04-2009.zip

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 28-04-2009.doc

106 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do pytanań i odpowiedzi z dnia 24-04-2009 - część druga.doc.zip

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 24-04-2009 - część druga.doc

102 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do pytań i odpowiedzi z dnia 24-04-2009.zip

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 24-04-2009.doc

122 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 20-04-2009 BZP.doc

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do odpowiedzi z dnia 20-04-2009.zip

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 20-04-2009.doc

52 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 16-04-2009.doc

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie stolarki okiennej.pdf

385 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf

264 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wyjaśnienie do przetargu.doc

36 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacje wykonania i odbioru robót.zip

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.zip

113 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiary.zip

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Projekty Budowlane.zip

48 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt wykonawczy.zip

16.1 MBPobierzPodgląd pliku

Pozwolenie na budowę.zip

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie dokumentacji.doc

42 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa.doc

123 KBPobierzPodgląd pliku

Opis.doc

131 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

268 KBPobierzPodgląd pliku