Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zmieniony porządek obrad LI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 25 maja 2022 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok:
   1. głosy radnych,
   2. głosy mieszkańców,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok,
  4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok,
   2. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043,
  3. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Kołobrzeg,
  4. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do Stowarzyszenia „Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina”,
  5. w sprawie zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Nyborg w Danii,
  6. w sprawie zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Follonica we Włoszech,
  7. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu obciążającej działki gruntu nr 2/7 obręb 20, nr 1/1, 3/3, 16/2, 16/3, 16/8, obręb 19, nr 329/12, 331/3 obręb 11 miasta Kołobrzeg,
  8. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Kolobrzeg za rok 2021,
  2. z działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

UWAGA

Na wniosek Prezydent Miasta Kołobrzeg z dnia 18 maja 2022 r., zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miasta Kołobrzeg (Uchwała Nr XXXVII/497/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 537 oraz z 2022 r. poz. 498) do porządku obrad LI sesji wprowadziłem w punkcie 5 jako podpunkt 2a projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Kołobrzeg.

DOKUMENTACJA

Informacja o debacie nad raportem

278 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór zgłoszenia mieszkańca o udziale w debacie nad raportem

27 KBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg

14.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

PROJEKTY UCHWAŁ

wszystkie projekty uchwał spakowane

51 MBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg

14.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg

311 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- sprawozdanie finansowe za 2021

8.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

20 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok

312 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 rok

317 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043

3.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Kołobrzeg,

16.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do Stowarzyszenia „Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina

375 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Nyborg w Danii

270 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Follonica we Włoszech

272 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustanowienia służebności przesyłu obciążającej działki gruntu nr 2/7 obręb 20, nr 1/1, 3/3, 16/2, 16/3, 16/8, obręb 19, nr 329/12, 331/3 obręb 11 miasta Kołobrzeg

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

311 KBPobierz na dyskPodgląd pliku