Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 9 września 2020 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
  2. nadania nazwy Rondo im. Stefana Lipickiego,
  3. nadania nazwy - ulica Księżyca - drodze wewnętrznej w Kołobrzegu,
  4. zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
  5. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza,
  6. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  7. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. zmieniająca uchwałę Nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  9. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  10. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  11. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  14. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  15. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  17. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  18. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  19. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  20. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
  21. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Trzebiatów a zachodnio - południową granicą administracyjną miasta,
  22. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Wł. Łokietka, Koszalińską a wschodnią granicą administracyjną miasta.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

7.3 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

169 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stefana Lipickiego

510 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy – ulica Księżyca – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu

375 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

185 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza

288 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

285 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

178 KBPobierz na dysk

zmieniająca uchwałę Nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.

192 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

198 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

186 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

215 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

183 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Trzebiatów a zachodnio – południową granicą administracyjną miasta

1.8 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Wł. Łokietka, Koszalińską a wschodnią granicą administracyjną miasta

1.2 MBPobierz na dysk