Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 13 września 2017 roku o godzinie 9:00 (środa) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024,
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017,
  5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg,
  6. wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.303.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
  7. wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.304.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
  8. wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.305.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Przebudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej",
  2. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  3. utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  4. zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta,
  5. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu,
  6. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
  7. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu,
  8. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu,
  9. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu,
  10. przekształcenie Zespołu Szkół w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu,
  11. zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg projektu pn. "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego,
  14. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26 oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy ul. Przesmyk i ul. Wschodniej,
  15. sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 22,
  16. sprzedaży lokalu użytkowego nr LU 2, położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4,
  17. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 19,
  18. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty,
  19. oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 9/9 w obrębie 6 położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej,
  20. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 - 2020,
  21. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg,
  22. przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Kołobrzeg w sprawie poparcia wniosku Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
  23. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  24. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg,
  25. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Ekopark Wschodni" terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu,
  26. uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. gen. J. H. Dąbrowskiego),
  27. uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza),
  28. uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. 18 Marca),
  29. wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawy Komisji Rewizyjnej:
  1. sprawozdanie z kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - Etap II" oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - Etap II",
  2. sprawozdanie z kontroli problemowej realizacji wykonanych projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2012 - 2016.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

11.8 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,

2.0 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024,

1.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017,

175 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg,

199 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.303.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.304.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

194 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.305.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Przebudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej",

365 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,

171 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu,

95 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu,

168 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu,

167 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenie Zespołu Szkół w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu,

167 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg projektu pn. "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,

199 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej,

3.0 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego,

1.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26 oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy ul. Przesmyk i ul. Wschodniej,

873 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 22,

206 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr LU 2, położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4,

202 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 19,

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty,

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 9/9 w obrębie 6 położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej,

592 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 - 2020,

263 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg,

197 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Kołobrzeg w sprawie poparcia wniosku Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

623 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg,

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Ekopark Wschodni" terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu,

1.1 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. gen. J. H. Dąbrowskiego),

191 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza),

189 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. 18 Marca),

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg,

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - Etap II"

175 KBPobierz na dysk