ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 13 września 2017 roku o godzinie 9:00 (środa) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady i informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024,
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017,
  5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg,
  6. wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.303.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
  7. wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.304.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
  8. wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.305.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Przebudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej",
  2. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  3. utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
  4. zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta,
  5. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu,
  6. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
  7. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu,
  8. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu,
  9. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu,
  10. przekształcenie Zespołu Szkół w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu,
  11. zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg projektu pn. "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego,
  14. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26 oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy ul. Przesmyk i ul. Wschodniej,
  15. sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 22,
  16. sprzedaży lokalu użytkowego nr LU 2, położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4,
  17. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 19,
  18. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty,
  19. oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 9/9 w obrębie 6 położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej,
  20. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 - 2020,
  21. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg,
  22. przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Kołobrzeg w sprawie poparcia wniosku Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
  23. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  24. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg,
  25. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Ekopark Wschodni" terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu,
  26. uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. gen. J. H. Dąbrowskiego),
  27. uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza),
  28. uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. 18 Marca),
  29. wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawy Komisji Rewizyjnej:
  1. sprawozdanie z kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - Etap II" oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - Etap II",
  2. sprawozdanie z kontroli problemowej realizacji wykonanych projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2012 - 2016.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

11.8 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.,

2.0 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024,

1.6 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017,

175 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg,

199 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.303.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.304.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.,

194 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.305.2017.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Przebudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej",

365 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,

171 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu,

95 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu,

168 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu,

167 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przekształcenie Zespołu Szkół w Kołobrzegu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu,

167 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg projektu pn. "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,

199 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej,

3.0 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego,

1.2 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26 oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy ul. Przesmyk i ul. Wschodniej,

873 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 22,

206 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr LU 2, położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4,

202 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kołobrzegu przy al. św. Jana Pawła II 19,

178 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty,

179 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 9/9 w obrębie 6 położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej,

592 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 - 2020,

263 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg,

197 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Kołobrzeg w sprawie poparcia wniosku Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

182 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

623 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg,

173 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Ekopark Wschodni" terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu,

1.1 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. gen. J. H. Dąbrowskiego),

191 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza),

189 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody (Park im. 18 Marca),

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg,

180 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni - w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu - Etap II"

175 KBPobierz na dysk