Uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

339 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego na lata 2014-2018

148 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała LXXXIII.384.Z.2014 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

171 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI.161.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku