Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 21/14
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2013 rok" - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Opracowania, o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

3.3 MBPobierz

Uchwała Nr XXXII.172.Z.2014 RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2013 r.

188 KBPobierz na dysk

Errata do sprawozdania

128 KBPobierz