ZARZĄDZENIE Nr 21/14
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2013 rok" - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

 

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Opracowania, o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII.172.Z.2014 RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2013 r.

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Errata do sprawozdania

128 KBPobierzPodgląd pliku