Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU

www.rck.kolobrzeg.eu | www.rckk.bip.parseta.pl

DYREKTOR RCK
dr hab. MACIEJ FORTUNA
tel.: +48 94 352 49 49 (sekretariat)
e-mail: dyrektor@rck.kolobrzeg.eu

ZASTĘPCA DYREKTORA RCK
DYREKTOR DS. PROMOCJI
MARTA OSTAPIEC
tel.: +48 603 605 532
e-mail: marta.ostapiec@rck.kolobrzeg.eu
e-mail: promocja@rck.kolobrzeg.eu

ZASTĘPCA DYREKTORA RCK
DYREKTOR DS. KULTURY
TADEUSZ KIELAR
tel.: +48 94 352 49 49 (sekretariat)
e-mail: dyrektor.ds.kultury@rck.kolobrzeg.eu

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. Organizatorem Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jest Gmina Miasto Kołobrzeg i działa ono na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu i Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. W ramach struktury organizacyjnej RCK funkcjonuje odtąd dział wystawienniczy o nazwie: "Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu".

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta działa zgodnie z uchwałą Nr XIII/171/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.

Celem działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. RCK tworzy warunki do realizacji zainteresowań wiedzą o sztuce poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania sztuki. Terenem działania RCK jest Miasto Kołobrzeg, a także cały kraj i zagranica.

Do podstawowych działań Regionalnego Centrum Kultury należy w szczególności:

 1. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę;
 2. upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji;
 3. wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych ludności;
 5. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
 6. współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna;
 7. organizacja i koordynowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, koncertów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego;
 9. metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego;
 10. prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego;
 11. popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, muzycznej oraz sztuk plastycznych);
 12. organizacja lokalnych rynków kultury;
 13. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 14. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
 15. nadzorowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych;
 16. impresariat artystyczny;
 17. budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta w oparciu o historię Kołobrzegu i regionu.

Regionalne Centrum Kultury prowadzi także działalność inną niż kulturalna, w szczególności w zakresie:

 1. promocji i marketingu wewnętrznego i zewnętrznego jednostki i gminy, poprzez:
  1. kreowanie wizerunku gminy jako atrakcyjnego regionu kulturalnego, turystycznego, gospodarczego poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
  2. organizację i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć na rzecz promocji kulturalnej, gospodarczej i turystycznej gminy w kraju i ze szczególnym uwzględnieniem produktów turystycznych,
  3. udział w wybranych targach o charakterze kulturalnym, turystycznym, gospodarczym,
  4. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, promocyjnym lub gospodarczym,
  5. nadzór i zarządzanie pracą Punktów Informacji Turystycznej,
  6. inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji,
  7. przygotowywanie, realizację i dystrybucję wydawnictw kulturalno - promocyjno – informacyjnych,
 2. sprzedaży wyrobów artystycznych i innych artykułów promujących jednostkę lub gminę,
 3. świadczenia usług najmu i dzierżawy składników majątkowych, m.in. wynajem pomieszczeń i terenów na cele kulturalne, promocyjne i handlowe oraz doraźne potrzeby osób lub organizacji społecznych,
 4. prowadzenia innej działalności, pozwalającej na wspomaganie realizacji celów statutowych.

 Dane adresowe:

 • ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • tel. /fax. 094 35 249 49
 • e-mail. rcksolna1@wp.pl

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY - GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

DARIUSZ KALETA
Kierownik Działu Wystawienniczego
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
http://rck.kolobrzeg.eu

Siedziba: ul. Armii Krajowej 12 | 78100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 35 243 48
e-mail: sekretariat.gsw @ rck.kolobrzeg.eu
dariusz.kaleta@rck.kolobrzeg.eu
www.gsw.kolobrzeg.pl

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powołana została 1 lutego 1988 roku Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibą jest parter prawego skrzydła ratusza - neogotyckiej budowli w centrum miasta. Prowadzona była od początku przez państwa Adelę i Jerzego Ściesińskich. Od dnia 01.01.2002 dyrektorem galerii został Dariusz Kaleta. W galerii dokonano już ponad 130 ekspozycji dzieł znamienitych polskich i zagranicznych twórców m.in. Władysława HASIORA, Zdzisława BEKSIŃSKIEGO, Marto ANTO, Józefa Szajny, Antoniego Fałata. Przy współpracy z wieloma Biurami Wystaw Artystycznych w kraju odbywają się w Kołobrzegu liczne wystawy, jak Ogólnopolskie Biennale Pasteli, edycje Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM. Galeria oprócz wystaw, wernisaży prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży, nie tylko z Kołobrzegu. Celem tych lekcji jest zapoznanie młodych ludzi ze sztuką współczesną i minionych epok. Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem niedziel i poniedziałków, niektórych świąt i przerw, w czasie których przygotowana jest nowa wystawa. Wystawy można zwiedzać w godz. 10.00 - 17.00.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku, w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury, dotychczasowa Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jako dział wystawienniczy o nazwie: "Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu".

W Galerii eksponowane są wystawy indywidualne i zbiorowe plastyków kołobrzeskich i plastyków różnych środowisk artystycznych Polski oraz z innych krajów. Realizujemy działalność edukacyjną dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: komentarze do wystaw, projekcje filmów o sztuce oraz udzielamy informacji dot. twórczości plastycznej. Prowadzimy działalność wydawniczą: katalogi, ulotki, plakaty itp. Kolekcjonujemy dzieła współczesnych artystów polskich. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki współczesnej i rzemiosła artystycznego. ZAPRASZAMY.

DOKUMENTACJA

KSIĘGA REJESTROWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

88 KBPobierz

UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ORAZ PROGRAMU DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY

3.4 MBPobierz na dysk