REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU

www.rck.kolobrzeg.eu | www.rckk.bip.parseta.pl

DYREKTORA RCK
TADEUSZ KIELAR
tel.: +48 94 352 49 49 (sekretariat)
e-mail: dyrektor@rck.kolobrzeg.eu
<o:p></o:p>

ZASTĘPCA DYREKTORA RCK
DYREKTOR DS. PROMOCJI
MARTA OSTAPIEC
tel.: +48 603 605 532
e-mail: marta.ostapiec@rck.kolobrzeg.eu
e-mail: promocja@rck.kolobrzeg.eu
<o:p></o:p>

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. Organizatorem Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jest Gmina Miasto Kołobrzeg i działa ono na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu i Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. W ramach struktury organizacyjnej RCK funkcjonuje odtąd dział wystawienniczy o nazwie: "Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu".

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta działa zgodnie z uchwałą Nr XIII/171/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.

Celem działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. RCK tworzy warunki do realizacji zainteresowań wiedzą o sztuce poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania sztuki. Terenem działania RCK jest Miasto Kołobrzeg, a także cały kraj i zagranica.

Do podstawowych działań Regionalnego Centrum Kultury należy w szczególności:

 1. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę;
 2. upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji;
 3. wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych ludności;
 5. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
 6. współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna;
 7. organizacja i koordynowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, koncertów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego;
 9. metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego;
 10. prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego;
 11. popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, muzycznej oraz sztuk plastycznych);
 12. organizacja lokalnych rynków kultury;
 13. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 14. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
 15. nadzorowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych;
 16. impresariat artystyczny;
 17. budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta w oparciu o historię Kołobrzegu i regionu.

Regionalne Centrum Kultury prowadzi także działalność inną niż kulturalna, w szczególności w zakresie:

 1. promocji i marketingu wewnętrznego i zewnętrznego jednostki i gminy, poprzez:
  1. kreowanie wizerunku gminy jako atrakcyjnego regionu kulturalnego, turystycznego, gospodarczego poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
  2. organizację i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć na rzecz promocji kulturalnej, gospodarczej i turystycznej gminy w kraju i ze szczególnym uwzględnieniem produktów turystycznych,
  3. udział w wybranych targach o charakterze kulturalnym, turystycznym, gospodarczym,
  4. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, promocyjnym lub gospodarczym,
  5. nadzór i zarządzanie pracą Punktów Informacji Turystycznej,
  6. inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji,
  7. przygotowywanie, realizację i dystrybucję wydawnictw kulturalno - promocyjno – informacyjnych,
 2. sprzedaży wyrobów artystycznych i innych artykułów promujących jednostkę lub gminę,
 3. świadczenia usług najmu i dzierżawy składników majątkowych, m.in. wynajem pomieszczeń i terenów na cele kulturalne, promocyjne i handlowe oraz doraźne potrzeby osób lub organizacji społecznych,
 4. prowadzenia innej działalności, pozwalającej na wspomaganie realizacji celów statutowych.

 Dane adresowe:

 • ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • tel. /fax. 094 35 249 49
 • e-mail. rcksolna1@wp.pl

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY - GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

DARIUSZ KALETA
Kierownik Działu Wystawienniczego
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
http://rck.kolobrzeg.eu

Siedziba: ul. Armii Krajowej 12 | 78100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 35 243 48
e-mail: sekretariat.gsw @ rck.kolobrzeg.eu
dariusz.kaleta@rck.kolobrzeg.eu
www.gsw.kolobrzeg.pl

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powołana została 1 lutego 1988 roku Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibą jest parter prawego skrzydła ratusza - neogotyckiej budowli w centrum miasta. Prowadzona była od początku przez państwa Adelę i Jerzego Ściesińskich. Od dnia 01.01.2002 dyrektorem galerii został Dariusz Kaleta. W galerii dokonano już ponad 130 ekspozycji dzieł znamienitych polskich i zagranicznych twórców m.in. Władysława HASIORA, Zdzisława BEKSIŃSKIEGO, Marto ANTO, Józefa Szajny, Antoniego Fałata. Przy współpracy z wieloma Biurami Wystaw Artystycznych w kraju odbywają się w Kołobrzegu liczne wystawy, jak Ogólnopolskie Biennale Pasteli, edycje Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM. Galeria oprócz wystaw, wernisaży prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży, nie tylko z Kołobrzegu. Celem tych lekcji jest zapoznanie młodych ludzi ze sztuką współczesną i minionych epok. Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem niedziel i poniedziałków, niektórych świąt i przerw, w czasie których przygotowana jest nowa wystawa. Wystawy można zwiedzać w godz. 10.00 - 17.00.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku, w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury, dotychczasowa Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jako dział wystawienniczy o nazwie: "Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu".

W Galerii eksponowane są wystawy indywidualne i zbiorowe plastyków kołobrzeskich i plastyków różnych środowisk artystycznych Polski oraz z innych krajów. Realizujemy działalność edukacyjną dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: komentarze do wystaw, projekcje filmów o sztuce oraz udzielamy informacji dot. twórczości plastycznej. Prowadzimy działalność wydawniczą: katalogi, ulotki, plakaty itp. Kolekcjonujemy dzieła współczesnych artystów polskich. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki współczesnej i rzemiosła artystycznego. ZAPRASZAMY.

DOKUMENTACJA

KSIĘGA REJESTROWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

604 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ORAZ PROGRAMU DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku