Opłata Skarbowa

INFORMACJA DLA OSÓB UISZCZAJĄCYCH OPŁATĘ SKARBOWĄ

Obowiązujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2019.1000 t.j. ze zm. (zobacz pełna treść ustawy)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U 07.187.1330 (zobacz pełna treść rozporządzenia)

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest:

  1. załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej do wniosku,
  2. dowód ten pozostawia się w aktach sprawy,
  3. na żądanie osoby dowód zapłaty może zostać zwrócony pod warunkiem dokonania na nim adnotacji zgodnie z rozporządzeniem,
  4. w tytule wpłaty lub przekazu bankowego należy zamieścić wpis o następującej treści: „opłata skarbowa” - może być również wpisana czynność, za którą opłata jest pobierana.

Wysokość opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Właściwość organów podatkowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin

55 1020 2791 0000 7902 0346 2744

Numer rachunku bankowego w systemie IBAN:
PL 55 1020 2791 0000 7902 0346 2744

Kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW


Zwrot opłaty skarbowej (wzór wniosku do pobrania):

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej dołączamy potwierdzenie uiszczenia opłaty, jak również wskazujemy na jaki rachunek bankowy należy dokonać zwrotu (ew. inna forma zwrotu).