ZARZĄDZENIE Nr 30/11
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie: ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2010 rok” - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

  

Plan

Wykonanie

1.Dochody ogółem166.248.705,86162.922.722,37
 w tym: zadania zlecone9.440.644,309.423.929,54
 
2.Wydatki ogółem200.658.117,54191.510.618,88
 w tym: zadania zlecone9.440.644,309.423.929,54
 
3.Deficyt budżetowy34.409.411,6828.587.896,51

§3

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego - stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia

§4

Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej - sprawozdania
z wykonania planów finansowych

§5

Opracowania wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki z wykonania budżetu

2.7 MBPobierzPodgląd pliku