18 sesja Rady Miasta - 18.02.2008 r.

XVIII Posiedzenie Rady Miasta - 18 lutego 2008

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

XVIII/242/08 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód
XVIII/243/08 zmieniająca uchwałę Nr XVI/186/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008
XVIII/244/08 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2008 r.
XVIII/245/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XVIII/246/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu partnerskich projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
XVIII/247/08 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzegu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XVIII/248/08 w sprawie zamiany nieruchomości
XVIII/249/08 w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg
XVIII/250/08 w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 68 w obrębie 12, oznaczona do celów dzierżawy jako działka 69/A położonej przy Placu 18-go Marca w Kołobrzegu
XVIII/251/08 zmieniająca uchwałę Nr XVI/230/07 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołobrzeg a Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
XVIII/252/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
XVIII/253/08 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Kamiennej
XVIII/254/08 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy Alei I Armii Wojska Polskiego
XVIII/255/08 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Biura Funduszy Europejskichprotokol.doc

486 KBPobierzPodgląd pliku