Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

09.11.2010 r. - Szkolenie audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Szkolenie audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
w ramach projektu „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Nr sprawy WRM-3056-1/09.V-105 /10

 1. Zorganizowanie, przeprowadzenie oraz techniczna organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg w ramach projektu „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie szkoleń otwartych realizowanych przez Wykonawcę w temacie: Szkolenie audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie zaakceptowane przez IRCA
 2. Zapewnienie noclegu dla 2 pracowników Urzędu Miasta – w ciągu 5 dni szkoleniowych (4 doby hotelowe) w odległości 500 m od miejsca szkolenia, w pokojach 1 osobowych.
 3. Zapewnienie posiłków dla 2 pracowników Urzędu Miasta – w ciągu 5 dni szkoleniowych: tj. codziennie śniadanie, obiad, kolacja oraz przerwy kawowe ( kawa, herbata, woda mineralna).

 • Termin realizacji oraz miejsce przeprowadzania szkoleń - w okresie pomiędzy 15.11.2010-30.11.2010
 • Miejsce przeprowadzania szkoleń: do 260 km od Kołobrzegu.
 • Opis warunków udziału w postępowaniu:
  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   • posiadania wiedzy i doświadczenia;
   • sytuacji ekonomicznej i finansowej;
   • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • Kryterium oceny ofert
  • ocena formalna oferty – spełnianie warunków
  • cena brutto – 100%
 • Termin składania ofert: 09.11.2010 godzina 10:00

Pełna treść rozstrzygnięcia

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

156 KBPobierzPodgląd pliku