48 sesja Rady Miasta - 20.07.2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Protokół z sesji Rady Miasta

535 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/631/10w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/632/10w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu - budowa stadionu piłkarskiego” i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/633/10w sprawie wniesienia udziałów do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie kapitału zakładowego

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/634/10w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/635/10w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/636/10w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania Gminy Miasto Kołobrzeg w 2011 r.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/637/10w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

76 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/638/10w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

45 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/639/10zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola miejskie w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/640/10w sprawie sprzedaży działki nr 4/375 o powierzchni 0,3594 ha, położonej w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ul. Ostrobramskiej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/641/10w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 142 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w obrębie 11 miasta Kołobrzeg przy ul. Solnej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/642/10w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego, położonego w Kołobrzegu przy ul. Chopina 8-9

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/643/10zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Kasprowicza

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/644/10w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 9 lat części działki nr 12 obręb 9 położonej przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/645/10w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 9 lat części działki nr 3/9 obręb 2 położonej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/646/10w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 8 lat działki nr 3/7 obręb 2 położonej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/647/10w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 24/21 obręb 12, położonej przy Placu 18-go Marca w Kołobrzegu

42 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/648/10w sprawie obciążenia działek, stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg, służebnościami przesyłu

43 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/649/10w sprawie wniesienia do "Miejskiej Energetyki Cieplnej" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/650/10w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 9 na okres 9 lat

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/651/10w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Kołobrzeg – aktualizacja na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2018

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/652/10zmieniająca uchwałę Nr LI/574/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie podziału miasta Kołobrzeg na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/653/10w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Miasto Kołobrzeg

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/654/10w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kozłowskiego na działalność Prezydenta Miasta Kołobrzeg

9.4 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/655/10w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie realizacji umowy zawartej w dniu 24.01.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu a Kołobrzeskim Towarzystwem Tenisowym oraz aneksu do tej umowy z dnia 30.09.2008 r.

26 KBPobierzPodgląd pliku