Pełnomocnik Prezydenta ds. Cyfryzacji Miasta

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Cyfryzacji Miasta należy wyznaczanie kierunków, nadzorowanie działań i koordynacja przedsięwzięć podejmowanych przez Urząd w zakresie transformacji cyfrowej oraz podejmowanie działań na rzecz integracji i rozwoju systemów informatycznych i internetowych, mających na celu poprawę funkcjonowania i organizacji Urzędu oraz miasta, a dotyczących w szczególności:

 1. tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji miasta,
 2. wyznaczania kierunku oraz dobór rozwiązań niezbędnych do transformacji cyfrowej miasta,
 3. ocena informacji będących w posiadaniu miasta w tym miejskich jednostek organizacyjnych pod względem ich jakości oraz użyteczności, do ponownego wykorzystania oraz ich integracji,
 4. pozyskiwanie nowych dostawców danych, w szczególności miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykorzystywanie tych danych w tworzeniu nowych e-usług,
 5. poszukiwanie narzędzi mogących mieć wpływ na poprawę usług miejskich oraz umożliwiających tworzenie nowych usług elektronicznych,
 6. koordynacja i monitorowanie w zakresie wdrażania projektów cyfryzacji przy wykorzystywaniu dostępnych technologii informatycznych,
 7. budowa scentralizowanych usług elektronicznych zapewniających standaryzację i jednolitość obsługi klientów miasta, w tym jednolitego systemu EZD, portalu e-usług,
 8. dostosowywanie rozwiązań cyfrowych do potrzeb mieszkańców oraz zbieranie opinii i oczekiwań w tym zakresie,
 9. zapewnienie wsparcia informacyjno - doradczego dla komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 10. budowanie świadomości i kompetencji z zakresu cyfryzacji i innowacyjności oraz popularyzację obecnie istniejących dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie miasta,
 11. poszukiwanie funduszy zewnętrznych pomocnych przy wdrażaniu cyfrowych usług na terenie miasta.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA