Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Archiwum budżetowe 2008

ZARZĄDZENIE NR 124/07
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 15 LISTOPADA 2007 ROKU

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2014

Na podstawie: art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008 ustala się:

 1. prognozę dochodów w kwocie - 199.466.091 zł.
 2. planowane wydatki w kwocie - 190.247.095 zł.
 3. wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie – 9.218.996 zł.

§ 2

Do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2014 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5

Poleca się podanie niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UCHWAŁA NR XVI/186/07
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 199.466.091 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 108.073.078 zł
 2. dochody majątkowe - 91.393.013 zł

§ 2

ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 190.247.095 zł

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 9.218.996 zł
która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie - 3.996.340 zł
 2. spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów unijnych - 5.222.656 zł

§ 4

Ustala się przychody w wysokości 3.832.249 zł i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości 13.051.245 zł

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 1.000.000 zł
 2. celową w wysokości - 500.000 zł
  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 500.000 zł

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2013 (Załącznik Nr 5) w wysokości - 80.259.003 zł
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 6)

§ 7

 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7, cz. I) w wysokości:
  1. przychody - 6.867.100 zł
  2. wydatki - 6.786.344 zł
 2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7, cz. III) w wysokości:
  1. dochody - 555.920 zł
  2. wydatki - 577.920 zł

§ 8

 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:
  1. przychody - 200.000 zł
  2. wydatki - 212.000 zł

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 9.000.000 zł

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  1. inwestycyjne w latach 2008-2013 ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały,
  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 3.233.067 zł
  2. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 8.610.000 zł
  3. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości - 2.108.000 zł

§ 12

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

 1. Ustala się dochody w wysokości - 1.400.000 zł
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w wysokości - 1.320.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 80.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 15)
w wysokości - 34.424 zł

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady
Urszula Dżega - Matuszczak
Wszystkie załączniki spakowane do .zip

1.9 MBPobierz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17.0 KBPobierz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r. (cmentarz wojenny)

16.5 KBPobierz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

16.5 KBPobierz

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych

16.5 KBPobierz

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

14.0 KBPobierz

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

14.5 KBPobierz

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

187 KBPobierz

Plan przychodów i wydatków budżetowych gospodarstw pomocniczych

19.5 KBPobierz

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych

42 KBPobierz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

106 KBPobierz

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

181 KBPobierz

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

47 KBPobierz

Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg wg ważniejszych źródeł

39 KBPobierz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

14.0 KBPobierz

Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg wg klasyfikacji budżetowej

48 KBPobierz

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego

34 KBPobierz

Kultura fizyczna i sport

223 KBPobierz

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

199 KBPobierz

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

154 KBPobierz

Edukacyjna opieka wychowawcza

300 KBPobierz

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

86 KBPobierz

Pomoc społeczna

331 KBPobierz

Ochrona zdrowia

99 KBPobierz

Oświata i wychowanie

1.0 MBPobierz

Różne rozliczenia

46 KBPobierz

Obsługa długu publicznego

69 KBPobierz

Dochody osób prawnychfizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

50 KBPobierz

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

194 KBPobierz

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

50 KBPobierz

Administracja Publiczna

236 KBPobierz

Działalność usługowa

58 KBPobierz

Gospodarka mieszkaniowa

84 KBPobierz

Turystyka

52 KBPobierz

Transport i łączność

192 KBPobierz

Rolnictwo i łowiectwo

77 KBPobierz

Wprowadzenie do budżetu

232 KBPobierz

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia komunalnego

42 KBPobierz

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu

66 KBPobierz

Opis inwestycji realizowanych w 2008 roku

109 KBPobierz

Częśc opisowa do prognozy dochodów budżetu

276 KBPobierz

Objaśnienia do projektu Budżetu - wydatki

43 KBPobierz

Objaśnienia do projektu Budżetu - dochody

43 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego

228 KBPobierz

OPINIA RIEGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

568 KBPobierz