Archiwum budżetowe 2008

ZARZĄDZENIE NR 124/07
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 15 LISTOPADA 2007 ROKU

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2014

Na podstawie: art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008 ustala się:

 1. prognozę dochodów w kwocie - 199.466.091 zł.
 2. planowane wydatki w kwocie - 190.247.095 zł.
 3. wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie – 9.218.996 zł.

§ 2

Do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2014 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5

Poleca się podanie niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UCHWAŁA NR XVI/186/07
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 199.466.091 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 108.073.078 zł
 2. dochody majątkowe - 91.393.013 zł

§ 2

ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 190.247.095 zł

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 9.218.996 zł
która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie - 3.996.340 zł
 2. spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów unijnych - 5.222.656 zł

§ 4

Ustala się przychody w wysokości 3.832.249 zł i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości 13.051.245 zł

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 1.000.000 zł
 2. celową w wysokości - 500.000 zł
  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 500.000 zł

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2013 (Załącznik Nr 5) w wysokości - 80.259.003 zł
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 6)

§ 7

 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7, cz. I) w wysokości:
  1. przychody - 6.867.100 zł
  2. wydatki - 6.786.344 zł
 2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7, cz. III) w wysokości:
  1. dochody - 555.920 zł
  2. wydatki - 577.920 zł

§ 8

 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:
  1. przychody - 200.000 zł
  2. wydatki - 212.000 zł

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 9.000.000 zł

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  1. inwestycyjne w latach 2008-2013 ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały,
  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 3.233.067 zł
  2. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 8.610.000 zł
  3. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości - 2.108.000 zł

§ 12

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

 1. Ustala się dochody w wysokości - 1.400.000 zł
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w wysokości - 1.320.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 80.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 15)
w wysokości - 34.424 zł

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady
Urszula Dżega - Matuszczak
Wszystkie załączniki spakowane do .zip

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r. (cmentarz wojenny)

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

187 KBPobierzPodgląd pliku

Plan przychodów i wydatków budżetowych gospodarstw pomocniczych

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych

42 KBPobierzPodgląd pliku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

106 KBPobierzPodgląd pliku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

181 KBPobierzPodgląd pliku

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

47 KBPobierzPodgląd pliku

Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg wg ważniejszych źródeł

39 KBPobierzPodgląd pliku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg wg klasyfikacji budżetowej

48 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego

34 KBPobierzPodgląd pliku

Kultura fizyczna i sport

223 KBPobierzPodgląd pliku

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

199 KBPobierzPodgląd pliku

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

154 KBPobierzPodgląd pliku

Edukacyjna opieka wychowawcza

300 KBPobierzPodgląd pliku

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

86 KBPobierzPodgląd pliku

Pomoc społeczna

331 KBPobierzPodgląd pliku

Ochrona zdrowia

99 KBPobierzPodgląd pliku

Oświata i wychowanie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Różne rozliczenia

46 KBPobierzPodgląd pliku

Obsługa długu publicznego

69 KBPobierzPodgląd pliku

Dochody osób prawnychfizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

50 KBPobierzPodgląd pliku

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

194 KBPobierzPodgląd pliku

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

50 KBPobierzPodgląd pliku

Administracja Publiczna

236 KBPobierzPodgląd pliku

Działalność usługowa

58 KBPobierzPodgląd pliku

Gospodarka mieszkaniowa

84 KBPobierzPodgląd pliku

Turystyka

52 KBPobierzPodgląd pliku

Transport i łączność

192 KBPobierzPodgląd pliku

Rolnictwo i łowiectwo

77 KBPobierzPodgląd pliku

Wprowadzenie do budżetu

232 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia komunalnego

42 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu

66 KBPobierzPodgląd pliku

Opis inwestycji realizowanych w 2008 roku

109 KBPobierzPodgląd pliku

Częśc opisowa do prognozy dochodów budżetu

276 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do projektu Budżetu - wydatki

43 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do projektu Budżetu - dochody

43 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o stanie mienia komunalnego

228 KBPobierzPodgląd pliku

OPINIA RIEGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

568 KBPobierzPodgląd pliku