Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 1 grudnia 2021 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.,
  2. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
  3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta i Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.,
  6. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044.
 4. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.,
  2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2043,
  5. przedstawienie opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej o projekcie budżetu,
  6. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
  7. przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami i poprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą,
  8. przedstawienie opinii Klubów Radnych,
  9. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.,
  11. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg,
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla działek nr 22 i 128 położonych w obrębie 5.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

DLA MIESZKAŃCA

Ogłoszenie

309 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do ZIP

26 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.

217 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

292 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg

276 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta i Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

274 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

3.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043

3.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Komisji Prawa Rady Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały Grupy Radnych Rady Miasta Kołobrzeg (Dariusz Zawadzki, Bogdan Błaszczyk, Jacek Kalinowski, Maciej Bejnarowicz, Bartosz Bieńkowski, Piotr Rzepka) w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla działek nr 22 i 128 położonych w obrębie 5

716 KBPobierz na dyskPodgląd pliku