Do głównych zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:

 1. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 2. realizowanie polityki Miasta w zakresie współpracy z organizacjami;
 3. wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem a trzecim sektorem;
 4. koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz tworzenie standardów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. ujednolicanie procedur poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji;
 6. przygotowywanie, wraz z wydziałami merytorycznymi, projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów uchwał i zarządzeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 7. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie Miasta oraz prowadzenie mediów społecznościowych poświęconych współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 8. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska) oraz umieszczanie ich na stronie internetowej Miasta;
 9. reprezentowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg na konferencjach, spotkaniach itd. dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
 10. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi;
 11. udzielanie informacji na temat pozabudżetowych możliwości pozyskania funduszy na statutową działalność stowarzyszeń, informowanie organizacji pozarządowych o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez nie działania;
 12. inne działania związane ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA