Architekt Miasta

Do zadań Architekta Miasta należy:

 • Wskazywanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia spójnego i harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz podnoszenia jakości architektury
 • Podejmowanie działań i realizacji zadań mających na celu zapewnienie spójnego i harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz podnoszenie jakości architektury dla ważnych lokalizacji w mieście
 • Podejmowanie działań i realizacja zadań miejskich mających na celu edukację i informację w zakresie estetyki przestrzeni miejskiej, zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, urbanistyki i architektury
 • Inicjowanie i organizacja konkursów dotyczących estetyki i przestrzeni miejskiej, zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, urbanistyki i architektury
 • Udział w pracach Miejskiej Komisji urbanistyczno-Architektonicznej oraz w pracach komisji Rady Miasta
 • Przygotowywanie opinii, analiz i uzgodnień na potrzeby innych komórek organizacyjnych Urzędu
 • Dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz regionalnych opracowań planistycznych
 • Opiniowanie lokalizacji obiektów tymczasowych
 • Opiniowanie zbycia nieruchomości gminnych
 • Nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i funkcjonalnych miasta
 • Inicjowanie konsultacji w zakresie planowania przestrzennego
 • Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań mających wpływ na estetykę przestrzeni publicznej


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA