Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 26 maja 2021 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok:
   1. głosy radnych,
   2. głosy mieszkańców,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawzdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzegu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok,
  4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok,
   2. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu,
  2. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,
  3. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.
  4. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
  5. w sprawie przyjęcia apelu o korektę Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, poprzez ujęcie Portu Kołobrzeg na liście portów, które mają zapewnić obsługę i bezpieczeństwo morskich farm wiatrowych na Środkowym Wybrzeżu,
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4,
  7. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg,
  8. w sprawie sprzedaży działki numer 205/31 obręb 17 oraz działki numer 205/16 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu,
  9. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  10. w sprawie nadania Panu Jerzemu Leśniakowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”.
 6. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Kolobrzeg za rok 2020,
  2. z działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Ogłoszenie - sesja w trybie zdalnym

206 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wszystkie pliki spakowane

58 MBPobierzPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok

7.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok

14.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 r.

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

186 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia apelu o korektę Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności poprzez ujęcie Portu Kołobrzeg na liście portów, które mają zapewnić obsługę i bezpieczeństwo morskich farm wiatrowych na Środkowym Wybrzeżu

405 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 95 położonej w obrębie 4

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

28 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie sprzedaży działki numer 205/31 obręb 17 oraz działki numer 205/16 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

391 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Prawa Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie nadania Panu Jerzemu Leśniakowi tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku