Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:00.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
  2. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji;
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla działek nr 246/1 i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 246/3 i 247 położonych w obrębie 17 oraz części działek nr 13/34 i 13/35 położonych w obrębie 16;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla działek nr 246/1 i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 246/3 i 247 położonych w obrębie 17 oraz części działek nr 13/34 i 13/35 położonych w obrębie 16,
  5. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód;
  6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów położonych przy ul. Kamiennej,
  7. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego,
  8. w sprawie zamiany nieruchomości,
  9. w sprawie zamiany nieruchomości,
  10. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska”, oznaczonych symbolami MN18, MN19, KDW31.1 i KDW31.2 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu,
  11. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku;
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu;
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  14. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów,
  15. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  16. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  17. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
  18. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej zbiorczej informacji o petycjach złożonych w 2020 roku.
 4. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2018 – 2020 za okres od I do XII 2020 r.,
  2. z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2020 za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r.,
  3. z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2020,
  4. raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w części dotyczącej zapobieganiu narkomanii,
  5. raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w części dotyczącej zapobieganiu alkoholizmowi,
  6. z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie dla mieszkańców

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

wszystkie projekty spakowane do jednego pliku

52 MBPobierzPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kolobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji

300 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla działek nr 246/1 i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 246/3 i 247 położonych w obrębie 17 oraz części działek nr 13/34 i 13/35 położonych w obrębie 16

540 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, dla działek nr 246/1 i 246/2 oraz części działek nr 245/2, 246/3 i 247 położonych w obrębie 17 oraz części działek nr 13/34 i 13/35 położonych w obrębie 16

640 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód

16.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów położonych przy ul. Kamiennej,

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego

8.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zamiany nieruchomości

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zamiany nieruchomości

170 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 – Trzebiatowska”, oznaczonych symbolami MN18, MN19, KDW31.1 i KDW31.2 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu

17.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku

835 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

523 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

252 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie rozpatrzenia petycji

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie rozpatrzenia petycji

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie umieszczenia na stronie internetowej zbiorczej informacji o petycjach złożonych w 2020 roku

422 KBPobierz na dyskPodgląd pliku