Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kolasa.
 • E-mail: admin@um.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 600992272

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Adres: ul. Ratuszowa 13
  78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
 • Telefon: +48943551500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Miasta Kolobrzeg znajduje się od ul. Ratuszowej w dwóch lokalizacjach: nr 12 i nr 13.

 • Do lokalizacji przy ul. Ratuszowej 12 dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku tym znajduje się Biuro Obsługi Klienta, Straż Miejska oraz kasa.
 • Do lokalizacji przy ul. Ratuszowej 13 brak jest dostępu dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje sie wysoki próg.
 • Przed Urzędem Miasta znajduje się parking na 15 aut, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynki nie posiadają wind, pochylni.
 • Budynki nie są uzbrojone w systemy informacji głosowych oraz pętle indukcyjne.

DOKUMENTACJA

RAPORT O STANIE DOSTEPNOŚCI Z DNIA 29-03-2021 R.

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku