BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

 

78-100 Kołobrzeg | ul. Ratuszowa 13

 +48 94 35 51 500 | +48 94 35 51 510 (sekretariat) | Fax: 48 94 35-23-769
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl

Adres ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka


 
Sprawdzanie statusu wniosków dowodowych złożonych w Urzędzie Miasta KołobrzegRachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

 • nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541: podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata uzdrowiskowa, opłata targowa i parkingowa, opłata za dzierżawę gruntu, sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych, sprzedaż gruntów, opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowe, opłaty za najem, odsetki ustawowe i podatkowe, koszty upomnień, koszty sądowe, opłata za psa, inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)
 • nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu
 • nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)
 • nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, użytkowania wieczystego gruntu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze komunalne (KTBS) prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności. Płacąc w terminie unikniesz dodatkowych kosztów, w tym odsetek.

Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych to: 15.03. | 15.05. | 15.09. | 15.11. Terminy płatności podatku od środków transportowych: 15.02. | 15.09. Termin płatności opłaty za psa: 31.03.

Wszelkie informacje dotyczące stanu należności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych można uzyskać w Referacie Windykacji i Egzekucji, natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg.


NUMER KONTA URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW | IBAN: PL22102027910000740202281541


Wykaz Oddziałów i Agencji PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg bez prowizji i opłat:

 • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 1/1
  tel.: 94 952 03 90
  email: ll83@agencja.pkobp.pl
  poniedziałek - piątek od 10:00 do 18:00
 • Agencja nr 3670 PKO Banku Polskiego - KASA PRZY URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG
  78-100 Kołobrzeg | ul. Ratuszowa 12
  tel.: 94 352 47 55
  email: 3670@agencja.pkobp.pl
  poniedziałek - piątek od 7:30 do 16:00
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg | ul. Katedralna 33 A
  tel.: 94 354 87 00 | fax: 94 354 87 10
  poniedziałek - piątek od 8:30 do 17:00

UWAGA. Faktury wystawiane przez kontrahentów a dotyczące Gminy Miasto Kołobrzeg powinny być wystawiane na:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. Ratuszowa 13 | 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-98-541 | REGON 330920736


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni mieszczą się w następujących lokalizacjach:

Kołobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Okopowa 15, pokój nr 13

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obsługują adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie.

 • poniedziałek: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • wtorek: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • środa: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • czwartek: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • piątek: od 16.00 do 20.00 - adwokat.

Kołobrzeg - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. A. Grottgera 11 w Kołobrzegu (wejście od ul. J. Kasprowicza, przez dziedziniec szkoły)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w 2018 roku prowadzi Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337010

 • poniedziałek: od 11.00 do 15.00 - adwokat/radca prawny,
 • wtorek: od 09.00 do 13.00 - radca prawny/radca prawny,
 • środa: od 11.00 do 15.00 - adwokat/radca prawny,
 • czwartek: od 09.00 do 13.00 - adwokat/radca prawny,
 • piątek: od 11.00 do 15.00 - adwokat/radca prawny.

 


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA
W KOŁOBRZEGU

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta w Kołobrzegu zwany dalej "Kodeksem" stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta w Kołobrzegu podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.


ZASADY I WARTOŚCI PRZYJĘTE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W KOŁOBRZEGU

Kompetencja

Pracownicy Urzędu są wizytówką swojego miasta. Pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.


Uprzejmość

Pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób, bez zbędnej zwłoki. Udzielane mieszkańcom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały, wyczerpująco i dokładnie, ze wskazaniem miejsca załatwienia sprawy interesanta.


Sumienność

Pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity.


Uczciwość

Pracownik dba o wizerunek swój jak i całego Urzędu. Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, które mogłyby wywoływać podejrzenia o działania o charakterze korupcyjnym lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego.


Bezstronność

Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi.


Współdziałanie

Pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.