ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu


Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • opłata za psa
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności. Płacąc w terminie unikniesz dodatkowych kosztów, w tym odsetek.

Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych to: 15.03. | 15.05. | 15.09. | 15.11. Terminy płatności podatku od środków transportowych: 15.02. | 15.09. Termin płatności opłaty za psa: 31.03.

Wszelkie informacje dotyczące stanu należności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych można uzyskać w Referacie Windykacji i Egzekucji, natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg.


Tel.: 48 94 35-51-500 (centrala) | 48 94 35-51-510 (sekretariat)
Fax: 48 94 35-23-769
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl

PAMIĘTAJ O PODATKACH LOKALNYCH

Przypominamy, że kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03., powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03. | 15.05. | 15.09. i 15.11. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej. Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.


NUMER KONTA URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin
nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW
IBAN: PL22102027910000740202281541

Wykaz Oddziałów i Agencji PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg bez prowizji i opłat

 • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 1/1, tel. (94) 952 03 90,
  email: ll83@agencja.pkobp.pl
  Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 18:00
 • Agencja nr 3670 PKO Banku Polskiego - KASA PRZY URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG
  78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 352 47 55
  Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 16:00
  email: 3670@agencja.pkobp.pl
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 33 A
  Poniedziałek - Piątek od 8:30 do 17:00
  tel. (94) 354 87 00, | faks (94) 354 87 10
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 4 B/2, tel. (94) 351 35 60, (94) 351 35 61
  faks (94) 352 12 21
  Poniedziałek- Piątek od 10:00 do 17:00

UWAGA: faktury wystawiane przez kontrahentów a dotyczące Gminy Miasto Kołobrzeg powinny być wystawiane na:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13 | 78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-16-98-541 | REGON 330920736


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni mieszczą się w następujących lokalizacjach:

Kołobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15, pokój nr 13
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obsługują adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie.

 • poniedziałek: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • wtorek: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • środa: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • czwartek: od 16.00 do 20.00 - adwokat,
 • piątek: od 16.00 do 20.00 - adwokat.

Kołobrzeg - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. A. Grottgera 11 w Kołobrzegu (wejście od ul. J. Kasprowicza, przez dziedziniec szkoły)
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w 2018 roku prowadzi Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337010

 • poniedziałek: od 11.00 do 15.00 - adwokat/radca prawny,
 • wtorek: od 09.00 do 13.00 - radca prawny/radca prawny,
 • środa: od 11.00 do 15.00 - adwokat/radca prawny,
 • czwartek: od 09.00 do 13.00 - adwokat/radca prawny,
 • piątek: od 11.00 do 15.00 - adwokat/radca prawny.

Gościno - Urząd Miejski, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, pok. nr 17
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obsługują radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

 • poniedziałek: od 15.00 do 19.00 - radca prawny,
 • wtorek: od 15.00 do 19.00 - radca prawny,
 • środa: od 15.00 do 19.00 - radca prawny,
 • czwartek: od 15.00 do 19.00 - radca prawny,
 • piątek: od 15.00 do 19.00 - radca prawny.

 


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA
W KOŁOBRZEGU

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta w Kołobrzegu zwany dalej "Kodeksem" stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta w Kołobrzegu podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.


ZASADY I WARTOŚCI PRZYJĘTE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W KOŁOBRZEGU

Kompetencja

Pracownicy Urzędu są wizytówką swojego miasta. Pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.


Uprzejmość

Pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób, bez zbędnej zwłoki. Udzielane mieszkańcom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały, wyczerpująco i dokładnie, ze wskazaniem miejsca załatwienia sprawy interesanta.


Sumienność

Pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity.


Uczciwość

Pracownik dba o wizerunek swój jak i całego Urzędu. Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, które mogłyby wywoływać podejrzenia o działania o charakterze korupcyjnym lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego.


Bezstronność

Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi.


Współdziałanie

Pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.

Valid HTML 4.01 Transitional