Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg | ul. Ratuszowa 13

 +48 94 35 51 500 | +48 94 35 51 510 (sekretariat) | Fax: 48 94 35-23-769
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl

Adres ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka


NUMER KONTA URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG
Bankowość

O/Koszalin nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW | IBAN: PL22102027910000740202281541


NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ROK 2023

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuję, że stawki podatków i opłat lokalnych, tj. podatku od nieruchomości oraz opłaty uzdrowiskowej uległy zmianie na 2023 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ... więcej o podatkach


NIE STÓJ W KOLEJCE, TYLKO ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ!


W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH
tel.: 94 35 51 556

W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH
tel.: 94 35 51 557 lub 94 35 51 589 lub 94 35 51 675

W SPRAWIE ZGŁOSZENIA I ROZLICZANIA INKASO, OPŁATY UZDROWISKOWEJ
tel.: 94 35 51 554

W SPRAWIE ZAPŁATY PODATKÓW I OPŁAT (księgowość)
tel.: 94 35 51 627 lub 94 35 51 634

W SPRAWIE OPŁATY CYWILNOPORAWNYCH
tel.: 94 35 51 559 lub 94 35 51 568


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin

55 1020 2791 0000 7902 0346 2744

Numer rachunku bankowego w systemie IBAN:
PL 55 1020 2791 0000 7902 0346 2744

Kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW


Ochrona danych osobowych


Dowody


ePUAP


Ochrona danych osobowych


Wnioski online


e-podatki


e-Opłaty


Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

 • nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541: podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata uzdrowiskowa, opłata targowa, opłata za dzierżawę gruntu, sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych, sprzedaż gruntów, opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowe, opłaty za najem, odsetki ustawowe i podatkowe, koszty upomnień, koszty sądowe, inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)
 • nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu
 • nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)
 • nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, użytkowania wieczystego gruntu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata dodatkowa (Strefa Płatnego Parkowania), czynsze komunalne (KTBS) prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat, zawiadomieniu lub piśmie.


Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności. Płacąc w terminie unikniesz dodatkowych kosztów, w tym odsetek.

Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych to: 15.03. | 15.05. | 15.09. | 15.11. Terminy płatności podatku od środków transportowych: 15.02. | 15.09.

Wszelkie informacje dotyczące stanu należności z tytułu podatków, opłat lokalnych, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych można uzyskać w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości oraz Wydziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg.


Wykaz Oddziałów i Agencji PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg z prowizją 2,50 zł od jednej wpłaty:

 • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg | ul. Unii Lubelskiej 21a/L2
  tel.: 94 952 03 90
  email: ll83@agencja.pkobp.pl
  poniedziałek - piątek od 08:00 do 17:00
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg | ul. Katedralna 33 A
  tel.: 94 354 87 00 | fax: 94 354 87 10
  poniedziałek - piątek od 9:30 do 17:00

UWAGA. Faktury wystawiane przez kontrahentów a dotyczące Gminy Miasto Kołobrzeg powinny być wystawiane na:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. Ratuszowa 13 | 78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-98-541 | REGON 330920736

Numer adresu PEF Gminy Miasto Kołobrzeg
6711698541


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi tytuł ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach.

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Wraz z początkiem 2019 r. ruszyła także nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W 2019 r. w Powiecie Kołobrzeskim funkcjonują 3 punkty:

Kołobrzeg - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Artura Grottgera 11
Wejście od ul. J. Kasprowicza przez dziedziniec szkoły. Od 2019 r. punkt ten jest obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego - Centrum Poradnictwa "PRAWNIKON" z siedzibą w Rzeszowie.

 • Poniedziałek | 16 00 do 20 00 ADWOKAT
 • Wtorek | 16 00 do 20 00 ADWOKAT
 • Środa | 16 00 do 20 00 RADCA PRAWNY
 • Czwartek | 16 00 do 20 00 RADCA PRAWNY
 • Piątek | 16 00 do 20 00 ADWOKAT / RADCA PRAWNY

Gościno - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno. Od 2019 r. punkt ten jest obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego - Centrum Poradnictwa "PRAWNIKON" z siedzibą w Rzeszowie.

 • Poniedziałek | 15 00 do 19 00 RADCA PRAWNY
 • Wtorek | 15 00 do 19 00 RADCA PRAWNY
 • Środa | 15 00 do 19 00 RADCA PRAWNY
 • Czwartek | 15 00 do 19 00 RADCA PRAWNY
 • Piątek | 15 00 do 19 00 RADCA PRAWNY

Kołobrzeg - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15.
Od 2019 r. punkt ten jest obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

 • Poniedziałek | 11 00 do 15 00 ADWOKAT
 • Wtorek | 09 00 do 13 00 ADWOKAT
 • Środa | 11 00 do 15 00 ADWOKAT
 • Czwartek | 09 00 do 13 00 ADWOKAT
 • Piątek | 11 00 do 15 00 ADWOKAT

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w danym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 94 354 77 29 lub poprzez stronę internetową https://kolobrzeg.npp-24.pl


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA
W KOŁOBRZEGU

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta w Kołobrzegu zwany dalej "Kodeksem" stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta w Kołobrzegu podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.


ZASADY I WARTOŚCI PRZYJĘTE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W KOŁOBRZEGU

Kompetencja

Pracownicy Urzędu są wizytówką swojego miasta. Pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.


Uprzejmość

Pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób, bez zbędnej zwłoki. Udzielane mieszkańcom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały, wyczerpująco i dokładnie, ze wskazaniem miejsca załatwienia sprawy interesanta.


Sumienność

Pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity.


Uczciwość

Pracownik dba o wizerunek swój jak i całego Urzędu. Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, które mogłyby wywoływać podejrzenia o działania o charakterze korupcyjnym lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego.


Bezstronność

Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi.


Współdziałanie

Pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.